Page 0147

kw "¤p­è­è, §A«YÃä? Á¦§B«Y«}¯f咗, µL®ÍÁn®ð.... °½Ãi¤¤....."

«¢«¢, «Y¤j°Ú, ¯u«Y¦nÃi...
Tuesday, August 3, 2004 at 21:03:42


kingsley "kong¦n¦hÁ§A¯àµ¹§Ú­Ì¤À¨É§AªºÅéÅç.¥»¤H¥ç·Q¦b¤E¤ë¥÷¨ì¤Ú°ò´µ©Z,½Ð°Ý§Aª¾¹D¦bSakura©ÎHusheªþªñ¨º¤@±a¬Ýk2³Ì¤è«K.ÁÂÁ§AªºÀ°¦£!"

§Ú¨S¦³¥hk2°Ú, ¨ºÃ䪺¸ê®Æ§A³Ì¦n¦Û¤v§ä§ä®È¦æ®Ñ§a¡C
Tuesday, August 3, 2004 at 14:35:18


kitman "§Ú¥´ºâ9¤ëÀY¦Û¹C¦æ¥h¥_¨Ê.¦í«C¦~®ÈªÙ³£¥i¥H§a? ¹ï¤F, §Ú¦Û¤v¤@­Ó¤H¥hªº, ¤@­Ó¦~»´¤k¤l (¨þ¨þ~). ¥´ºâ¦b¥_¨Ê³Ì¤Ö7¤Ñ. ­náÇd¿ú, ©Ò¥H¥´ºâ¦í«C¦~®ÈªÙ. °ÝÃDÀ³¸Ó¤£¤j§a? §Ú¬O«ü½Ã¥Í©M¦w¥þ. ¥t¥~,¥q°¨¥x©Mª÷¤sÀ­ªº¤À§O¬O¤°»ò©O? §Ú¤]Å¥»¡¦³¤@­Ó¥s "¶Àªá«°ªø«°", ¨º¸Ì­È±o¥h¶Ü?"

§A¥|¤Q·³°Ú? :p ¦í«C¦~®ÈÀ]±ð«Yok°Õ, ¥_¨Êºâ«Y¦n¦n¦n¦w¥þªº«°¥«°Ú¡C§Ú¥u¥h¹L¥q°¨¥x, ¦ý¦pªG¥i¥H, §A³Ì¦n¸Õ¤U¥h¨Ç¸û¤Ö¤H¥hªºªø«°¬q°Õ¡C
Monday, August 2, 2004 at 22:27:50


yen "§A´N¦n³â¡A¥i¥HËݦ³¿ú¥hËÝ­@®È¦æ¡A§ÚÃhºÃ­øª¾§A«Y­ø«Y¤¤¹L¡u¤»¦X±m¡v¡A¦pªG­ø«YÃ䦳Ëݦh¿ú©P³ò¥h§r¡H¨ä¹ê§A³£¥h¥ªËÝ­@¡A«Y­ø«YÀ³¸Ó¥s°µ¡u¬y®ö¡v¤ñ¸û¶K¤Á©O¡H¯¬§A¥i¥HÄ~Äò®È¦æ¡I¡I"


Sunday, August 1, 2004 at 23:54:14


why©j "§Ad¹C°O¦n¦nÚ»§r~§Ú²×©óݯ¨ì­Ó­»´ä¨k¥J·|¥hharsh trip°Õ¡C§Ú¦a5­Ó¤k¥J¤U­Ó¤ë¥h¦èÂáAݯ¥ª¦n­@³£Ý¯­ø¨ì¨k¥J¥h¡A­ø«Y¸Ü­n°µ³¥¡A´N«Y¸Ü©È¨¯­WØ{¡A¤@«Y¸Ü©È°ª¤s¯g¡A¤@«Y´N¸ÜÅå§Ú¦a¤ñ®Íd­«o³¥Ê\©ð¡A¥h¤é¥»´N¹wÊ\ËݸÜ~­»´ä¨k¥J¡A¥O¤H¦n¥¢±æ§r~§Ú³£¦³¹C°O¡A¥æ¬y¤U°Õ"

¼M§A¨­Ãä³s¤@­Ó¦ü¨k¥Jªº¨k¥J³£ÉN, ËݺG§r? :p
Friday, July 30, 2004 at 13:39:58


sol "¤@­ÓªB¤ÍªºªB¤Í«e°}¤l¨ì¦èÂÃ, °ª¤s¯g¥h¥@¤F. ¤~¤Ü·³¥XÀYªº¤j¾Ç¥Í. ªB¤Í»¡, ¬O«÷©R§ä¥~§ÖÀx¿ú¥hªº, ¨ì¦èÂìO¦oªº²z·Q. ½Öª¾¹D, ¦o·|¦b¨º¹Ú·Q­n¥hªº¦a¤è¬°¦Û¤vªº¨­©Rµe¤W¥y¸¹. ¤W¬P´Áªº¸®Â§¤W, ¨ì³õªº¤H«Ü¦h, ¥[¤F´È¤l¤´¬O¤£°÷¥Î. ¦ý¬O¨S¦³¤H¤¶·N, ¯¸¤]¦n, §¤¤]¦n, ¬°µÛªº¤£´N¬OÃh©À¤@¤U¬G¤H¶Ü. ¦oªº¦ºÄ²°Ê¤F§Ú, §Ú´÷±æ¹ï³o¦a¤è, ¦oÃã¥@ªº¦a¤è¤F¸Ñ§ó¦h. ©ó¬O§ä§r§äªº, §ä¨ì±z³o¸Ì¨Ó. ©Î³\§Ú¤£À³¼g³o³\¦h¦r, ¦ý²¦³º¬O¦o§â§Ú±a¨ì±zªººô­¶ -- ¤@­Ó«D±`«D±`¦nªº¦a¤è. ©Ò¥H§Ú·Q, §Ú¦Ü¤ÖÀ³¸Ó¯d¤U¦oªº¦W¦r§a. "Gillian" ...©êºp, ¥´ÂZ¤F."

ÁÂÁ¤À¨É³o­Ó¬G¨Æ¡C§Æ±æ¦o·|¦w®§¡C
Friday, July 30, 2004 at 07:03:24


shelly "¨S¦³·N¨£-.- *-* *=* +.+ ....................................................................................................."


Tuesday, July 27, 2004 at 09:33:59


barry "§Ú³£¦n·Qtravel§r,¦ý«Y¤SÉN¿ú...."


Monday, July 26, 2004 at 00:27:04


kw "¦³¤H°½Ãi! ¦¨­Ó¬P´Á啲¤é°O³£µL§ó·s!(©w«Y¥t¦³©_¹J?)"

«Y°Õ, °¦°IºµÅo, ­øÃö§Ú¨Æ! :p
Sunday, July 25, 2004 at 20:38:38


zhec "«¢Åo¡A§Ú­èµ²§ô®õ¥_°Ò¨¦¤Q¤Ñ¹C¡A·Q½Ð°Ýª©¥D¡A¦pªG§Ú¦b¶³«n©ø©úÄR¦¿¦Û§U¹C¡A¦í«K©yªº«È´Ì¡A§¤¤Ú¤h©Î¤½¦@¥æ³q¡A600¬ü¤¸°÷¥Î3­Ó¬P´Á¶Ü¡H"

§ÚçÜ¥|¦Ê¬üª÷³£°÷³â, ¯¬¤@¸ô¶¶­·, ª±±o¶}¤ß¡C
Sunday, July 25, 2004 at 15:22:41


Mangochoco "Your web site is very good and a lot of my friends are vising all the time your web site. see you later"

Bonjour, ou oui,non non, mon ami, haha. I hope I can reply you in French, but I know none~~ have a nice trip! Ah, I know this, bon voyage!
Sunday, July 25, 2004 at 13:00:59


ERIC "§A¦n,§Ú´¿¨ì¹LÄR¦¿,,¥çÃÑ¥ª¤@dªB¤Í ­ü....§Ú·QÂQªG¦P¤H¦a¶}¶¡bar,¦Ó§Ú¥ç¥´ºâ·h¨ìÄR¦¿,,,·Q°Ý°Ý§Aªº·N¨£ ¦pªG¶}barªº¸Ü¥i¦æ¶Ü,,,, ¯uªº§Æ±æ§Age·N¨£,,,¦hÁÂ"

§ÚçÜÄvª§¦n¤j¦n¤j°Ú..........
Sunday, July 25, 2004 at 11:45:01


AnhMy Tran "Pazu has only photos of the South. What keep you from traveling the North? Have you been in the mountains? Have you visit www.viethoc.com? and have your voice in its forum?"

Chao anh, toi co du dinh di mien Bac roi, haha. Toi bay gio van con o mien Trung, nhung ma khoang mot tuan nua se di mien Bac VN, toi hy vong mien Bac khong mac lam.... o khong phai "mac", la "dat", phai khong? Toi cung di trang web cua Viet Hoc, nhung tieng VN o do rat kho, toi chi co the hieu chut xiu!
Sunday, July 25, 2004 at 09:14:00


Totoki "Is it Pazu new diary? "

yes, :)
Sunday, July 25, 2004 at 04:44:01


maggie "¬Ý§¹§Aªº¶³«n¹C°O,¯uªº«ÜÃh½q¦b¶³«nªº¤é¤l©O!¦ý§Ú¥u¥h¹L¶³«n¦Ó¤w.¤£¹³§A¥h¹L¨º»ò¦h­Ó¦a¤è.¤@©w«Ü¦nª±§a!¦n¸r¼}°Ú"

ËݧA­«µ¥ÉA³¥°Ú? §Öd ¦æ°Ê°Õ! ¤ß°Ê¤£¦p°¨¤W¦æ°Ê°Ú!
Friday, July 23, 2004 at 23:15:28


ªü»æ "¦n­ø¶}¤ßAR.. ¦Ó®aµL±oDOWNLOAD¨àºq¡K ÂI¸ÑWOR,¨àºq¤§¹À¡K­ø³q¦]¬°ª©Åv? ¦Ó®a­«¬Bµ£¦~¦^¾Ð³£­n$$??·|­ø·|¥»¥½­Ë¸m¥ªD©O? ¦pªGºqµü³£­nª©Åv¡K§A¸Ü©O­Ó¥@¬ÉD¤H´X«ôª÷©O¡K? (©ú©ú¤p«Ä¤l´N¬O­n¤À¨É§Ö¼Ö¤~¬O¹ïªº,¤j¤Hªº¥@¬É§â¤p«Äªº¥@¬É¬n¦±¤F§a?"

§Ú³£·Qª¾µª®×¡C
Thursday, July 22, 2004 at 19:18:39


ca "¼WªÎ!!! ­Ó­Ó³£¸Ü½G¨­,ÂI¸Ñ§Ú´N­¹·¥³£­øªÎ?! ­ì¨Ó­¹·¥­øªÎo¬J¤H³£¼W¨ìªÎ¬[!!! Yeah~~~ https://[¸T] "

§A¦º¬[! ­ø¦n«Y«×¹ª§j½G¨­, ±ÐÃa²Ó¸ô!
Wednesday, July 21, 2004 at 20:58:06


chan "§Ú¬Ý¤£¨£§Ú¤§«eªº¯d¨¥¡C"

§Ú­øª¾§A¤§«e¯d¤F¬Æ»ò¸Ü, ¦ý§Ú¤@¯ë·|§â¦³²Ê¤f©Î¼s§iªº¯d¨¥§R±¼¡C
Monday, July 19, 2004 at 17:44:12


°Ï¨ô­Û "good"


Monday, July 19, 2004 at 15:30:19


chan "§Úªººô­¶¦³¤H»¡¤@¨Ç§ðÀ»©Êªº¤å¦r¡A§Ú¤£ª¾¹DÀ³¸Ó«ç¼Ë°µ¡A©M¥L»¡¥L¤S¤£Å¥¡AÄ~Äò·d¨Æ¡A¦ý¬O§Ú¬Ý¨£§Aªº¯d¨¥¡Ghttps://www.pazu.com/stuff/gossip/gossip_pick.html §A¥i§_±Ð§Ú«ç¼Ë°µ? §Ú¤£·Q¥L¦A¨Ó¨ì§Úªººô¯¸¡C"

§A¦Û¤v«×¨­­q³y¤@­Óguestbook, ¥Îcgi°Ú¡C
Monday, July 19, 2004 at 11:36:36


Colonel "´X¦~«eÚ»§A­Óºô¤w¸g¦n¥¿~¦ô­ø¨ì§A¦³keep¦íupdate!! ¥[ªo§r~Pazu!!"

ÁÂÁÂ!
Monday, July 19, 2004 at 09:54:50


±ç "can u tell me where can dowload the laputa mainly song or not..so hard to find..the song make me feel relax n vert comfortable so i wan to dowload n listen this song.got any one or website to dowload..pls..thanks"

......
Sunday, July 18, 2004 at 01:56:16


kw "·íµM¬OSao Mai«È´Ìªº©j©j°Ú!º}«G¤£º}«G?(¬y¤Ó¦h¤f¤ô, ¶}©l¤f´÷¤F.)"

ÄÐ!
Saturday, July 17, 2004 at 21:44:09


mini "¤p宝宝¡A开¤ß¯º¡A 妈妈学ªk¤£ºÎ觉¡C §Ú¦V妈«}¹D±ß¦w¡A±ß¦w¡A妈«}¡C 妈妈¦V§Ú·L·L¯º¡C ¤p宝宝¡A开¤ß¯º¡A 妈«}从¦¹µÊÉa¤£¼Éļ¡C 师´L±Ð§Ú¯u¡Bµ½¡B§Ô¡A §Ú¤]§v话¤£­J闹¡C ¤p宝宝¡A开¤ß¯º¡A ¦³©¯来¨ì©ú¼z®Õ¡C ­×¤ß©Ê¡A讲¹D¼w¡A §A¦n¡A谢谢¡A 这¨½¯u¬O¦n学®Õ¡C "


Saturday, July 17, 2004 at 00:16:42


kw "¤p­è­è¦n¦ü¬ï¤F¤p¿Ç¿Ç?"

¨º¬O¤@±ø§¿¥¬, §ÚÅåÊ\©]±ß¿àÀã!
Friday, July 16, 2004 at 23:32:38


kw "¬O¤£¬O¯uªºº}«G¨Ç? (¦a§}©O?(²CµÛ¤f¤ô...))"

¬Æ»òº}«G?
Friday, July 16, 2004 at 23:22:22


Grace "hi,pazu~´X¦~«e·N¥~¦a¦bsearch¨àºqªº¹Lµ{¤¤µo²{¤F§Aªº¨àºqºô-¯u¬O«D±`Ãø±o°Ú!§A³ºµM¦³¨t²Î¦a°O¿ý¤F¤C¤Q¦~¥N¦Ü²{¥Nªºn­º¨àºq!«Ü¨ØªA§A©O!(°ÝÃD¬O§A«ç¥i¯à§â¥¦­Ì³£¤@¤@¿ý¤U¨Ó©O?)ª½¦Ü¤µ¤Ñ,§Ú¤~µo²{¨àºqºô­ì¨Ó¤w¸g»»¨­ÅܤF¨à®Èºô,­è¤~ÁÙŪ¨ì¤F§Aªº¤@¨Ç¹C°O¡C«Ü¸r¼}§A¯à¹C¹M¼Ú¬w¤Q¤»°ê°Ú!¤j¾Ç²¦·~¨º¦~ªº´»°²§Ú¤]¨ì¤Fªk°ê¡B·N¤j§Q©M·ç¤h,ÁöµM¥u¨ºµuµu­Ó¦h¤ë,¦ý¨º¸g¾ú¤w¥s§Ú²¦¥ÍÃø§Ñ!§A§Ö¤@ÂI§â§Aªº¹C°O§¹¦¨,¦nÅý¤j®a¤@¦P¤À¨É§a!"

§Ú­«¥hºò®È¦æ°Ú, ­n¡u§Öd§¹¦¨¹C°O¡vªº¸Ü, «}§Y«Yª±§¹?
Friday, July 16, 2004 at 17:19:47


¢â¢Ï¢Ù¢Ï¢á¢Ö¢× ¢å¢é¢ü¢é¢ö¢é¢ê¢í "I saw and read your home page. It is great!!! I can read your memory,coz you write Japanese. I`m waiting your travel news. "

Haha, konnichiwa!
Thursday, July 15, 2004 at 01:00:53


Cheris Huang "I want the music for the songs."


Wednesday, July 14, 2004 at 23:10:42


kw "§Ú¶ý¤£¹L¤ñ¸û§Æ±æ§Ú¬O¤@¶ô¤e¿N, ¥i§Ú¤£¬O¯uªº¬O¤@¶ô¤e¿N, «ç¥i®³¥h¿N? Ãø¹D§A­Ì¦b°µ¤H¦×¤e¿N?¶ý°Ú! (¤p­è­è, ­n¤p¤ß°Õ, ¥u©È¦³¤H­n¦Yºµ¥JBBQ!) "

§AÅÜ¥ª¶À¤e¥Í~~~!
Wednesday, July 14, 2004 at 01:38:36


cloudy "½Ð°Ý¤j®aª¾­øª¾Ãä«×¦³±odownload³Á¼ä¤åªº¶§¥ú¤Uªº«Ä¤l???"


Tuesday, July 13, 2004 at 17:52:48


kw "¶V«nBBQ¬O«ç¼Ëªº? ¤f¤ôing."

´N«Y§â§A®³¥h·í¤e¿N! :p
Tuesday, July 13, 2004 at 00:43:31


¤û¦P¾Ç "­èŪ§¹®Õ¶é¦^¾Ð¿ý¸Ì©Ò¦³ªº¤å³¹¡A «Ü¬O¦³½ì¤Î·P°Ê¡A ¤×¨ä¬O¡m±j¡n¡A ½ÐÄ~Äò¦h¼g´X½gÃö©ó®Õ¶éªº½ì¨Æ¡A ±N¨Ó©Î¥iµ²¶°¦¨®Ñ©O¡A ¦@«j¤§¡I"

ÁÂÁ¡C
Monday, July 12, 2004 at 14:58:46


Charles "§Ú­è±q¶³«n(¤j²z, ÄR¦¿, ¤¤¨l) ¦^¨Ó, ¤£¤Óı±oÄR¦¿«Ü§l¤Þ. ±q§Aªº¤é°O±oª¾§AÀ´±o¦hºØ»y¨¥¦pÂøÜ, ¤é»y, ¶V«n¸Üµ¥. §A¥i§_¤¶²Ð¶V«n¸Ü¸ò§Ú­Ìº~»yªºÃö«Y. ¥L­Ì¤À§O¬O§_¸ò¼sªF¥Õ¸Ü©M´¶³q»y®t¤£¦h? ¦b­»´ä§A§ä¤£§ä¨ì¾Ç²ßÂøܪº®Ñ? (¦]§Ú·Q¾Ç¦ý§ä¤£¨ì)"

¦b­»´ä¥i¥H§ä§ä¨ÇÂöǦò¾Ç¤¤¤ß¾ÇÂäå, ¦n¦ü¦b¥_¨¤¦³, §Ú¨S¦³¥h¹L¡CÂøܧھǹL¦ý­øÃÑ¡C¶V«n¸Ü¸ò¼sªF¸Ü¸û¹³, ¥H«á¦³¾÷·|§Ú¦b¹C°O¤WÁ¿Á¿¡CÁÂÁ°ÑÆ[¡C :)
Sunday, July 11, 2004 at 18:09:52


fish "³Þ~ °µºò«§§r?? "

§A°µºòÉA³¥°Ú?
Saturday, July 10, 2004 at 19:23:49


lumsit "How come you can have only one bath in 5 months? Are you kidding? Will you have skin diseases? Haha~~"

©O­Ó«Y¤p­è­è(ºµ¥J)ªº¨Æ, §Ú³£ÉNÅv¹L°Ý¡C¦Ü©óÁ¦§B§B´N¤é¤é³£¦³¨R²D¡C
Saturday, July 10, 2004 at 18:05:46


kw "¦³¨S¦³¾K? ¤p¤ß°Ú! (Á¦§B, ­n¬Ý¦n¤p­è­è!)"

¾K¦º¥ª³â¡C
Saturday, July 10, 2004 at 01:07:48


Maggie "²Ä¤@¦¸¨Ó§Aªººô¯¸¡A¬Ý¨£¦h¨ì¬Ý¤£§¹ªº¹C¦æ¤é°O¡A¦pÀò¦ÜÄ_¡CGreat job¡I¥t¥~·R¦º¤p­è­è¤é°O¡IÄ~Äò§V¤O¡I·í¦³¤@¤é®ø¤ÆÅΧAªº¤é°O¡A§Ú·|¦A¯d¨¥¡I=P"

ÁÂÁ¡C
Friday, July 9, 2004 at 16:31:31


Michael Churchman "Thanks very much for the advice, Pazu. I did end up ordering from Sachviet, they were very cheap too. I found some not-so-cheap Nom-Japanese translations of The Tale of Kieu and chihn Phu Ngam here too. The Vietnamese=English dictionary I use is Nguyen Dinh-Hoa's Tuttle Vietnamese English Dictinoary. I think the vocabulary is a bit out of date though. Michael"

Yeah I found the English version of Kim Van Kieu too which was published by the Literature Publisher of HCMC.
Friday, July 9, 2004 at 09:59:10


µØÀY "«TµØÅÊ ºÖ®ð°Õ ¦Ê¦~¦n¦X¨â¦·²üªá §Ú«ÜªY½à±i¬fªÛ.¦nº}«G "

«Y°Ú, §A«Y«×¯d¨¥, Ê\¤@©w·|Ú»¨ì!
Wednesday, July 7, 2004 at 05:53:49


yLam "if you go to the north, should go to Mai Chau, quite touristic, but extremely beautiful, and of cos Sapa, i recommend Starlight Hotel in Sapa, cheap and nice view, good service, deserve a long stay in Sapa."


Monday, July 5, 2004 at 22:18:29


»Ä¬c "®@...§A©ñ¥ª±i¬Û¤W¥h, ¨Èªiªi¤@©w±Ù§A§r....(¦ý«YÂI¸ÑµL¥ª§Aªº??)"

¤p­è­è: ¡u¦]¬°Á¦§B§B´í¾÷¹À, Ãj!¡v
Sunday, July 4, 2004 at 09:14:37


cheng "1. ¦nÛC¼}§A¯à¨ì³o»ò¦hªº¦a¤è®È¹C,¥çÛC¼}§A¦³³o»ò¦h°²´Á¤Î$$.§Ú³£¦n§Æ±æ¥i¥H¦n¦ü§AËÝ.2.¨£§Ad¨àºqËÝ»ô¥þ,·Q°Ý§A¦ö­øª¾õ¶°¡u½Ö¤H­n¦Y©ÇÃ~x¤j­Ó¤f¡v¬O¥X¦Û¦ó¸g¦ó¨å¡Hª¾­øª¾³£½Ð¸Ü§Úª¾¡Ctkx."

µ½¥Îºô¤Wªº·j´M¸ê·½§a¡C
Saturday, July 3, 2004 at 13:51:10


yLam "are you still in Saigon? i also stayed in the same guesthouse... if you are here, please say Hello to the owner (Fook)... and his spoiled daughter... P.S. should go to Ling Gu Beach between Nha Trong and Hoi An, the nicest beach.. but a bit too quiet."

«Y°Ú, ­Ó°I¤k¥]¯u«YºØ¨ì¦n©Û¿n¡C
Saturday, July 3, 2004 at 00:47:10


cat "i have watch ur website. i think u should be a interesting person. could i be ur friend? please leave any contact, if u do ^^ "

¤Ó¦MÀI¡C
Friday, July 2, 2004 at 03:19:15


haha "¤ä«ù§Aªº¦æµ{(ºë¯«¤W)! ¨ØªA§Aªº«i®ð! ªY½à§Aªº¼Ý¤O! ÛC¼}§Aªº®È³~!!!"

ÁÂÁ¡C
Friday, July 2, 2004 at 00:21:31


ben "§A¦n¡I§Ú¬OjodyªºªB¤Í¡A§Ú¦³°ÝÃD·Q½Ð±Ð§Aªº¡C§Ú19¸¹·|®y³æµ{¾÷¥hthailand¡A«á¥hcambodai©Mvietnam,chain.§Ú¦³6000¤¸hk,§Ú·Qª¾¦bvietnam¤@¤é³Ì¥­¥Î¦h¤Ö¿ú¡A¦í¦h¤H¶¡©M­¹·í¦a³¥¡C©Mªe¤º¦³¤½¨®ª½¥h¤¤°ê¼s¦èÃä¬É¤Í½ËÃö¶Ü¡H­ø¸Ó¡C"

¦nÃøÁ¿³Ì¥­¥Î´X¦h, ¹w­p¤­¤Q¦Ü¤@¦Ê°A(¥]¬A©Ò¦³¦í­¹)¡Cªe¤º¦³¤õ¨®¥h¤¤°ê«n¹ç©Î©ø©ú, ¸Ô±¡¥¼ª¾¡C
Thursday, July 1, 2004 at 21:39:24


zhec "¤S¬O§Ú¡A«¢«¢¡I¬ðµM·Q°_¡A¬Q±ß¹q¥x¼½©ñ¤@ÄÕ¹q¼v¡AÀ¸¦W¥s'·R§g¦p¹Ú'¡AÀ¸¸Ì­±¼B¼wµØ³Q±öÆAªÚ½|¡G"§A¦nª¯¡I"§Ú·Q½Ð°Ý¤p­è­è¡G³o¥y¸Ü¬Æ»ò·N«ä?"


Wednesday, June 30, 2004 at 19:07:53


Ah Ching "§Ú±N¤p­è­èªº¤é°O­Ú¦P¨Æ¬Ý¡A¥L­Ì¤jÆg­Óweb°µ±o¦n¡C¨ä¤¤¦³¤@­ÓËÝÁ¿¡G the website is so cool! It's amazing plus Siu Kong is the cutest thing in the world! §Ú§Y¨èÃhºÃ¦o¬O¤£¬O¤p­è°²§êªº."

§A¥u­nÚ»¤UÊ\­Ó§¾ªÑ, ¦³ÉN¤@­Ó¬õÂI.................
Wednesday, June 30, 2004 at 16:46:10


zhec "·Q°Ý¤p­è­è¡FÂI¸Ñ§Aªº­I«á¦³¤@­Ó¬õÂI¡A«Y­L°O¨Ó¬[?"

«x? Ëݳ£Íq§Aµo²{? «¢«¢! ¨ä¹ê©O­Ó«Y¡K¡K¿ð¨Ç¸Ü§Aª¾¡C
Wednesday, June 30, 2004 at 10:49:46


Chun "Don't just have the children's song."


Wednesday, June 30, 2004 at 08:28:30


Kiki "Yeah!"


Tuesday, June 29, 2004 at 19:35:36


­X§Q¤l "¨º¨Ç¬Û¤ù©MVideo ¦n¬ü§r,¦n¹³¥h¤FVietnam¤@¦¸!"


Tuesday, June 29, 2004 at 16:12:01


jz551 "I'm sorry ¥i¥HÀ°§ÚžM¨ì¥H«eªº¤@­º¨àºq¶Ü¡Hºq¦W­ø°O±o¤F¡A¤@®M¥d³q¤ù´N¬OÁ¿¥[µáþSªº¡A¬O°¦¤jÃiþS¡A­¹§¹´NÔ¡A¤g¤S¦n¤jªº¡A¦hÁ§A­Ì«ô«ô¡I"


Tuesday, June 29, 2004 at 04:33:41


zoe wong "????!!!!!!!!!!"


Monday, June 28, 2004 at 22:18:27


billy "hihi ^_^ #=# @_@~~~"


Monday, June 28, 2004 at 20:38:22


Alex Strick "What's the best way to get into Afghanistan? Via Iran (i.e. Mashad), or just flying into Kabul from Frankfurt with Ariana etc. I'm also thinking with a view to prices... Yours, Alex"

It's fast to take a flight to get in, but it's not cheap. I don't know much about current situation so you'd better check it out on the Lonely Planet forum.
Monday, June 28, 2004 at 03:27:41


Ah Ching "¤j¤Ö¡GF3¤w¸g¥­¥­¦w¦w¦^¨ìHK. ÁÂÁ´X¤éªº©Û©I¡A²ª½«Y"¤­¬P¯Åªº¤j¤Ö"¡A§Æ±æ§A«O­«¤F!^^"

§Ú©O´X¤éÍq§A¦aª±¨ìÁÂ!
Sunday, June 27, 2004 at 01:15:02


yen "§Aªºmovie¦n³»¤Þ A__A¡Ad¾Ç¥Í¦n­Ú³Q­¢°ÛºqËÝ......."

«¢«¢¡C
Sunday, June 27, 2004 at 01:14:58


Mok,po ping anita "N¦~«e¨Ó¹L,ÁÙ¦³©¯Å¥¨ì§õXªYÁ¿²Ê¤f!"

«¢«¢¡C
Saturday, June 26, 2004 at 16:48:28


fish "ÂI¸Ñ...ÂI¸Ñ§A­Óºµ¥J²Ó¨Ð啲¹C°O¶V¨Ó¶Vµu¡A¶V¨Ó¶V­øºë±m¬[?? ­ø.... -_-"""

¤p­è­è: ¡u«u, ËݧA³£Ú»±o¥X! §Ú·|§V¤Od ¬[³â! ¡v
Saturday, June 26, 2004 at 09:24:48


Christine "Nice Web!!!"


Friday, June 25, 2004 at 23:39:18


2ling "¦n¸r¼}§A§r,¦¨¤é¦³±o¥htravel,¦³ËݦhÅéÅç!"


Thursday, June 24, 2004 at 12:23:23


arie_e_e "Good!"


Wednesday, June 23, 2004 at 20:29:39


zhec "ªð¥h­J§Ó©ú¥«¡H§Ú¥ò¥H¬°§A·|¥hªe¤º¡A¨«§¹¾ã­Ó¶V«n¹À¡A«¢~~ªGµM¦æÂܤ£©ú¡A¹C¿º¤H¶¡....."


Tuesday, June 22, 2004 at 18:53:42


joey "½Ð°Ý§A987¤Ñªº®È¦æÁ`¦@ªºªá¶O? ½Ð±H¨ì§Úemail b90106051@ntu.edu.tw¦hÁ§Aªº¦^µª ^_^"

§Ú¦Û¤v¤]¨S¦³¥¿¦¡²Î­p¹L (¦]¬°¼Æï³Q°½¤F...)
Monday, June 21, 2004 at 14:19:42


谪Π"ªüªiªi§ä¥ª§A¥¼? §ÖDÀ°§Ú°Ý­ÔÊ\°Õ. ¥ò¦³ªü¤Ó¦Z±H¥ª±i©ú«H¤ù­Ú§Ú, ¸ÜÊ\¦Ó®a«Y«Â¥§´µ"

ªüªiªi©ú¤Ñ¨Ó§ä§Ú, ¦ý«YÊ\´N¸Ü­ø·|¦P§A­ÓªÎ³J´²ª±, ¦]¬°§A¦n®Ö¬ð¡C
Sunday, June 20, 2004 at 09:42:28


rex "¦n°­¦º¦nsee"

Á¡C
Saturday, June 19, 2004 at 21:00:18


zhec "§Ú­n,§Ú¯uªº­nGmail,¬Q¤Ñ¨S¦³¤Wºô,©Ò¥H¨S¦³¬Ý¨ì¯d¨¥,§A¤£¬O¯uªº¤w"Âà°e"¥X¥h¤F§a~~~"

(½Ð¬demail),,, muztagh, ¦]¬°zhec¤@¦­´N»¡­n¤F¡C
Saturday, June 19, 2004 at 19:41:23


Muztagh "Can I have the gmail account? I want a BIG account while I am travelling (just like you!) so my mailbox doesn't get filled up quickly"

«x? §A«}¦³­Ó¶®ªêÅo, ¦Ó®aÊ\100mbØ{, «¢«¢¡C
Saturday, June 19, 2004 at 11:22:53


Spiderman "§Ú·R¤j¦ÛµM ÃÓµúÅï¡B´^°··s ¦X°Û ¦±:¶¾²KªK µü:¾G°ê¦¿ ºñ½®¸Ì¯ó©Y¤W Åý§Ú¯ÝÃ̤@¦A®i ©ß¶}¤F¤ß©³­Â Åý§Ú¨«¦V¤j¦ÛµM ¦bÀéÄ궧¥ú¸Ì­± ¬Ý­·ºåºCºCÂà ¤s¥ú¤ô¦â¬ü¦Ó¨q Ä@¬üÄR²ö¦Ã¬V Åý«C­]¤Ñ¤Ñ¤jÄ@³oªá¯ó¤£·|·l Ä@¤õ­]³t®ø·Àºñ¤Æ­¥³¥¨CªL¶é¦b¬üÄRªL½®²`³B³¾Án¦bºCºCÂà¤s¤ô¤§¶¡ºØÆF®ðÄ@²M·s²ö§ïÅܬݳo¸Ì¾ð¨qªá«¹§Ú·R­¥³¥¤½¶é³o¨q®ð¶h½ì¤ÑµM³o¬üÄRÄ@¥Ã»·ºñ½®»q¯ó©Y¤WÅý§Ú¯ÝÃ̤@¦A®i©ß¶}¤F¤ß©³­ÂÅý§Ú¨«¦V¤j¦ÛµM¦bÀéÄ궧¥ú¸Ì­±¬Ý­·ºåºCºCÂà¤s¥ú¤ô¦â¬ü¦Ó¨qÄ@¬üÄR²ö¦Ã¬V"

ÁÂÁÂ, ¦ý¤w¸g¨S¦³§ó·s¨àºqºô¤F¡C
Saturday, June 19, 2004 at 03:15:24


じょい "¦n¤[¤£见«£¡A¦£¤°¤\©O¡H"

§A¦n, §Ú­Ì¦bÄR¦¿¨£¹L­±¶Ü? §A·í®É¬O¥Î¬Æ»ò¦W¦r©O?
Friday, June 18, 2004 at 18:21:48


fish "«¢~«¢~~«¢~~~~ ¤S¬O§Ú§r! §Ú·Q°Ý吓§A°e¥Xªº¤°»ò¤°»òGmail ¦³¤°»ò¥Î©O??¡@¦³¥Î§Ú´N­n¡A¦pªG¥u¬O­Ó´¶³qemail account¡AËݧڴN­ø­n°Õ¡C¦hÁ¡I"

ËÝÉN­p¡C¨þ¨þ¡C
Thursday, June 17, 2004 at 23:50:23


fish "«¢~«¢~ «¢~«¢~~ «¢~«¢~~ «¢~«¢~«¢~«¢~~ «¢~«¢~~~ «¢~«¢~~~ «¢~«¢~~ «¢~«¢~~ §A­Ó¤°»ò©â¼ú¤ù¬q¯º¦º§Ú°Õ!! «¢~«¢~~~ «¢~«¢~~~ "

¯º¨ì§A¿Ç³£¥Ï!
Thursday, June 17, 2004 at 23:44:36


zhec "¬°¬Æ»ò§Ú­nGmail?§Úµª¤£¨ì°Ú¡A¤j·§¬O¶W¤jªÅ¶¡«Ü¦n¥Î§a¡A¤£¦p§A°eµ¹§Ú¡Aµ¥§Ú¨Ï¥Î«á¡A§i¶D§Aµª®×§a¡I¡]¤£­n¥´§Ú¡^"

«¢«¢, ¦ü¥G¥u¦³§A¤@­Ó¤H·Q­nGmail, ¨º»ò§Ú´Nµ¹§A§a¡C¤£¹L§Aªº¹q¶l¦a§}¥X¿ù¤F, ¦pªG§A¯uªº·Q­n, ³Ì¦n¦b¬P´Á¤»¤§«e§i¶D§Ú, ÁÂÁÂ! (­ø, ¦]¬°¯uªº¤£½T©w§A¬O§_­n, ©Ò¥H¬P´Á¤»ÁÙ¨S¦³¦¬¨ì§Aªº®ø®§, §Ú´Nµ¹¨ä¥L¤H³â¡K¡K :)
Thursday, June 17, 2004 at 11:45:07


Percy Charles "Why can you offer a google email? and How can we get a google email? Thank for your information."

½Ð¯d·N³Ì·sªººô¯¸®ø®§¡C
Thursday, June 17, 2004 at 01:14:43


ab "«¢«¢~~ ¯u©è¦º.... ­Ó³à§¾ã¨ì¦¨­ÓMTVËÝ..."

«Y, ¦º¤H³£¥i¥H¦n¶}¤ß¡K¡K
Saturday, June 12, 2004 at 20:06:58


¤¤¤»¾Ç¥Í¤@­Ó, ı±o§A¤Q¤À¦³½ì¡A¸ò§Ú¤@¼Ë "¦n"

«Y...
Saturday, June 12, 2004 at 18:26:37


yp hung "Á¦§B§B¯f¤F¡A¨¯­W¤F¤p­è­è¡T«O­«¨­Åé¡A§µ¶¶²ü¥]¡C"

¦³¤ß³â...
Friday, June 11, 2004 at 23:58:20


zhec "«y¹Â¤ÖÂI³Ü¦B¤ô°Õ¡I¤]¯¬8¶g¦~¬ö©À"¶V¨Ó¶V©ô"¡A¥i±¤²Ä¤T±ø§Ú¤£·|¡A½Ö¬O¤p¤T°Ú¡H§Ú»{ÃÑpazudotcom¤£¨ì¤@­Ó¤ë«¨¡A¬£¼úªÖ©w¨S¦³§Úªº¥÷¡C @_@"

¦³°Ú, ¦ý­ø¦n¶¼¤X¹À¡C§A¤J¥h¸Óforum¦AÚ»¦h¤@°}´N©ú¥Õ¬[³â, «¢«¢¡C¸ò·s¨Ó¿ð¨Ó¨S¦³Ãö«Y, ²Å¦X¸ê®æ´N¥i¥H°Ñ¥[¡C :p
Friday, June 11, 2004 at 21:13:17


deki "nice pic~~ I love it~ ^O^"

¤p­è­è: ¡u§Ú¦ô­ø¨ì¼Ä¾÷©j¹ï§ÚËÝ·ö±¡! ­ü~~~~¡v
Friday, June 11, 2004 at 01:45:20


¤Ñ¥x "§Ú ·Q ¥Îº~»y¼g«H¡A¥i¬O ¤£ ª¾¹D CHINESEPARTNER ¦³¨S¦³°ÝÃD¡A¦]¬°§Ú¤w¸gµ¹¤@­Ó¦b¥xÆW¬y¾ÇªºªB¤Í¼g«H¡A¥L¦^­µ»¡§A¼g¤°»ò§Ú ¬Ý¤£À´¡C"

¨S¦³°ÝÃD°Ú! ¬Ý¨ì§A¼gªºªF¦è©O! :)
Thursday, June 10, 2004 at 18:14:46


¦b¸ô¤W "­è¤~¬Ý¨ì¬ü¿c¨º¬q¡A§Ú·Q§i¶D§A¨Ç§Ú©Òª¾¹Dªº¡G爲¤°麽¬ü¿c内¦³¨â­Ó´Z©Ò¡H§A¬Ý¨ìªº¬O¤@­Ó¦è¦¡§¤´Z¤@­Ó¤¤¦¡ÃÛ´Z§a¡H¾Ú¾É¹C»¡¡A¨º¬O¦]爲¤ò¿AªF´¿¸g¦í¹L¡A¦Ó¥L¦Ñ¤H®a«D±`¦a¤£²ßºD¦è¦¡§¤´Z¡Aı±o¨S¦³¡§·Pı¡¨¡A©ó¬O´N¥[«Ø¤F¤@­Ó¤¤¦¡ªºÃÛ´Z¡C¡G¡^"

ÁÂÁ§iª¾¡C
Thursday, June 10, 2004 at 12:25:40


thienthai "Một trang web rất bổ ích đối với tôi. Tôi học tiếng Trung nhưng hầu như không có cơ hội giao tiếp, ngôn ngữ của tôi cũ kĩ và sách vở. Nhật kí của bạn đã cho tôi thứ ngôn ngữ sinh động của đời sống với rất nhiều từ mới như "mù tạt", shengyupian - gỏi cá... Với sự thông minh và lòng ham hiểu biết của bạn, chẳng bao lâu bạn sẽ thành thạo tiếng Việt. Ở cơ quan tôi có một anh người Mĩ 32 tuổi, giỏi tiếng Việt đến mức đáng thán phục, anh ấy học bằng cách đi nhiều, tiếp xúc nhiều. Xung quanh cơ quan tôi, từ bà hàng nước đến ông xe ôm cũng đều quý mến. Có lẽ đó là cách học tiếng nhanh nhất. Và không chỉ tiếng mà còn là văn hoá ứng xử nữa. Chúc bạn thành công. Hãy thường xuyên viết nhật kí nhé, tôi sẽ là một độc giả trung thành của bạn."

Cám ơn bạn dùng thời giờ để đọc trang web và nhất ký của mình, nếu bạn có thể sử dụng trang web của mình để học tiếng Trung Quốc, tôi thật sự rất vui! Bây giờ tiếng Việt của mình chưa có thể nói nhiều, nhưng mà tôi sẽ cố gắng học thêm tiếng Việt, bạn cũng phải cố gắng học tiếng Trung Quốc nhé.
Thursday, June 10, 2004 at 11:52:40


jordy "hi Kong : §A¦n¶Ü¡@¡H§Ú³¡¹q¸£Ãa咗¡AÉN咗§A­Ó¢í¡Ä¡Ð¢õ¢é¢ñ¢ô¡@¢é¢ì¢ì¡D¥i§_¦A¢û¢í¢ö¢ì¡@¤ñ§Ú©O¡H½Ð°Ý§A³¡¢ø¢´¢¯¢°¢¯¦n­ø¦n¥Î§r¡H§Ú¥´ºâ¶R¡A¦³ÉN¦n·N¨£§r¡H¢ü¢ð£A¡@¤@¸ô¥­¦w¡@"

«u³éJordy­ô, ËÝ­ø¤p¤ß°Ú, ¥s§A°µ¨¬«OÅ@¬[°Õ! °I¥J! :p
Wednesday, June 9, 2004 at 23:50:38


Hong Ha "Hi Pazu! Very interesting. I admire your talence. Your Vietnamese is nice too. I've never seen many words. The expression should be shortened. Need some Vietnamese friends to correct. "

Thanks! And thanks for spending time to teach me Vietnamese.
Wednesday, June 9, 2004 at 10:19:06


HungHung "´XÁé·N­Ó·sªO­±¦P¤p­è­è¡C"

­Ó­Ó³£Áé·N°Õ, §A­ø·|lonely!
Wednesday, June 9, 2004 at 00:44:23


¦óª÷¤ô "§ÚÚ»¥ª§Ad³¥Ä±±o§A¦nfunny.."

§Úı±o§A­Ó¦W«}­«funny! :p
Tuesday, June 8, 2004 at 23:46:47


wang "Can you give me a list of books which introduce chu nom of Vietnamese? I am learning Vietnamese and I think it would be helpful if I can have a list of the correspondances between chinese characters and vietnamese prononciation..:) thanks. "

Come on man, read my Vietnamese Reference page more carefully and you can find at least 3 books on Vietnamese Chu Nom. And about a list of Hanzi with am Han-Viet, well, again, check my Reference page (Website section). Hey, you can't be more lazy! Bad.
Tuesday, June 8, 2004 at 21:21:47


fish "³Þ!§Ú¶V¨Ó¶V³ßÅw§A­Óºµ¥J²Ó¨Ð...¦n±o·N¡C"

¤p­è­è»¡: ¡uÁ¦§B§B, §Ú¨£¨ì¦³±ø³½¦n¦ü·Q¾Û§T§Ú!¡v:p
Tuesday, June 8, 2004 at 00:19:59


¤pªÎ "¦n¦³¤ß«äØ{, ¥h±o®È¦æ¤S·d¨ì­ÓËÝÕi¬Jºô­¶, ¯u«YªA¥ª§Aù!"

ªÎ­ô, ¤Ö¦³Ø{, ©~µM·|Æg§Ú, ¨þ¨þ!
Sunday, June 6, 2004 at 23:14:26


cang che ho "Rất thú vị. Tiểu Cương Cương cố lên"

Cám ơn, nhưng bạn tại sao biết trang web của tôi?
Sunday, June 6, 2004 at 00:04:24


Pegasus "®Õ¶é¦^¾Ð³¡¥÷¼g±o¤Ó´Î¤F *^_^* "

ÁÂÁÂ!
Saturday, June 5, 2004 at 15:40:51


Ryan "§A±ø¤Í¥J¯u«Y´X«l,ÃÑ¥|°ê»y¨¥¥ò¼g±o,Á¿±o,Ú»±o,Å¥±o!"

§A§ÖD¥h¦èÂÃÚ»¤Ñ¸®°Ú.
Saturday, June 5, 2004 at 10:46:35


³Í "¯¸¤ºªº¦±¥þ³¡³£¤£¯à¼½©ñ°Ú¡I ¥þ³¡³£¬O404 not found°Ú¡I §Ú§Æ±æ¯¸ªøupdate¤@¤U¡AÁÂÁ¡I"

ÉN­p¥J.
Saturday, June 5, 2004 at 10:21:07


Daphne "¤S«Y§Ú§r!!
§Ú§rÚ»¨ì§A¥´¤»¤d¦r§ë¶D«HªGpart
¦ý§Ú­ø»{¦P¥´³t¦¨«Y¦nºCØ{.....................¦]¬°§Ú«Y¥´³t¦¨ªº!
§A¦Ó®a¥ò¥hºò®È¦æ?"

ËݧA«l°Õ. «¢«¢.
Friday, June 4, 2004 at 12:06:58


Daphne "¥¼Ú»®Í§r,Ú»ºò§A¦Û§Ú¤¶²ÐªGpart ¦n¦n¯º, §A¸Ü§A¦Ñ®v¦n¥i¼¦ ÉN¤HÚ»Ê\­Óºô §Ú¦³Ú»¬[......¤J¥ª¥h¨â¬í close ¥ª hahahah °µ±o¦n¦n§r§A­Óºô ¤ñ§Ú¥H«eªd¦h¥ª¦n¦h¤º®e §Ú·|ºCºCÚ» §V¤O"

§Ú·|¸ÜÍq§Ú­Ó¦Ñ®vª¾..............
Thursday, June 3, 2004 at 22:59:37


¤p¥Ê§b "Á¦§B§B:§Ú«Ü»{¦P§A5/28¦^mikeªº¯d¨¥,§Ú¬O¤@­Ó¦b¥xÆWªø¤jªº¤¤°ê¤H,¤÷¿Ë¬O¼sªF¤H,¥À¿Ë¬O¥xÆW¤Ö¼Æ¥Á±Ú¤§¤@(®õ¶®±Ú),¦]¬°µ£¦~¬O¦b³¡¸¨¤¤´ç¹Lªº,©Ò¥H·|»¡«Ü¬y§Qªº®õ¶®±Ú»y,¼sªF¸Ü´X¥G¬OÅ¥¤£À´¤]¤£·|»¡,§Ú³Ì±`¨Ï¥Îªº»y¨¥¬O°ê»y,­^»y¦¸¤§,®õ¶®±Ú»yÁö¨Ï¥Î²v«Ü§C,¦ý¥u­n¦³¾÷·|¶}¤f»¡§Úªº¦ÞÀY±q¤£·|¥´µ²,»y¨¥Â²³æªº»¡¥u¬O¤H­Ìªº·¾³q¤u¨ã¤§¤@,­Y­n©MºØ±Ú¨äª[µø¬Û´£¨Ã½×¤]¥¼§K¤Ó¶W¹L¤F¤@ÂI§a."

¹ï, ©Ò¥H§Úı±o¥L¤£À³»¡§Ú¡uºØ±Úª[µø¡v¡C
Wednesday, June 2, 2004 at 18:36:32


Shannon Qiu "I want make many friends,especally the boys coz I am a pretty gyrl that want make friend with you.If you also got thys inteset,call me.I will wayt foe you."

è°¤k³£­n­¢¤Wºô·¾¥J«§? §A¯u«Y§c§Ú»ó­ôÁK­ø­¹»¶´ÔÂæ!
Wednesday, June 2, 2004 at 16:23:20


jing "¦³¨S¦³¥´ºâ¥h¶V«nªº¾F°ê°Ú¡A¤ñ¦p¦L«×¤ä¨º¦U°ê¡H"

¥i¯à°Õ... ¦L«×¤ä¨º³o­Ó¦W, ³o¸Ì¦n¤Ö¤H·|¦A¥Î¤F¡C
Wednesday, June 2, 2004 at 14:04:53


Michael Churchman "Tahnks for the many interesting hints on learning vietnamese. Chu Nom helps the words stick in my memory better too. I haven't got hold of a ¦r¨å[Ér¦r]³ä yet because I've never been to Vietnam. Is there any way to get that dictionary you wrote about over the internet? I've just been using Tuttle's Vietnamese English Dictionary, looking the words up on the VNPF site and writing them in the margins. The problem is, I never know which ones are really commonly used in literature or not. I got interested in Chu Nom when I was studying about how various types of Chinese are written. Some books of Taiwanese use very Nom-like characters. I heard that a book called the ¤T¤d¦r tam thien tu (like the Chinese ¤d¦r¤å¡@qianziwen) is very good for learning Nom as it has the Nom which correspond to each Chinese character, so that you can learn them in pairs. Michael"

I've seen the ¤T¤d¦r (in Chu Nom) in a bookstore and I think it's quite like the "Dai Tu Dien Chu Nom" so I didn't buy that, but I bought another book titled "Tham Tu Kinh" instead. It uses the Chinese text of ¤T¦r¸g and provides the equivalent Chu Nom side by side, so it's quite an interesting read, I have just posted a review of this book on my Vietnamese Reference page a minute ago so you can have a look. And as you have already noticed, it's difficult to know which Nom are really commonly used, they didn't mention anything about it even in my DTD Chu Nom... and I have no idea where you can find a Chu Nom dictionary, I've found a website (based in US) Sach Viet but I don't know if they'll ship to New Zealand or not.
Wednesday, June 2, 2004 at 09:56:43


fish "¼M~«lØ{! ­èÚ»§¹§A­Óºµ¥J²Ó¨Ðªº¹C°O¡A¦ô­ø¨ì§Aªº¶V«n¤å¶i¨B¯«³t¡AµR§Q! Ä~Äò§V¤O°Ú!"

¨®, §A¤S­øÃѶV«n¤å, §A¤SÂIª¾§Ú¼g¦¨ÂI? ¨þ¨þ~ :p
Monday, May 31, 2004 at 23:14:54


charlie chan "I am like you"

ÉNÃä©¿?
Monday, May 31, 2004 at 19:37:38


Jimmy "I dun have chinese star so in english. How were you relate to Doraemon's website(memorial to the late of the fujiko)? And what is your job? HOw come you travel non-stop? Thankyou.Jimmy"

Ú»¹C°O°Õ, ¦³¼g¡C
Monday, May 31, 2004 at 16:35:33


jing "§A¤¶²Ðªº©ÇÂû½Ķ«Ü¦n¥Î¡A¦hÁÂ..."

«Y°Ú~
Monday, May 31, 2004 at 16:33:47


Jimmy "Vietnamese is very tough!"

But it's fair to say that it's easier for me because I can speak Cantonese already. They're quite related (vocabularies and phonetics).
Monday, May 31, 2004 at 16:30:48


yen "Á¦§B§A¥h¥ª®È¦æËÝ­@¡A¦³ÉNÅ¥¹L¤k©Ê¬J¦Û¥Ñ¦æ¤H¤h¡A³Q¤Hrapes or Sexual Assault,thanks??"

§A¦Û¤v¤Wºô¬d¤U«}ª¾Åo¡C
Monday, May 31, 2004 at 16:30:40


¤K¥N "­è¦¬¨ìÁ¦§B§Aµo©ño¬J--[Á¦§B§B¹C°O] ¤p­è­èªº®È¦æ¥@¬É, §Ú´N§Y¨è¹L¨ÓÚ»¤U, §A¤S¥h®È¦æ¯u«Y¦n~ ¶V«n«Y­Ó¦n¦a§r~ °O±o¼g¦hd³¥¤ñ§Ú¦aÚ»~ §Ú­Ó¤H«Ü³ßÅw§A¼g¹C°Oo¬J­·®æ; ¤£¹L®É¶¡¯u«Y¹L±o¦n§Ö, §Ú°O±o²Ä¤@¦¸¨Ó³o¸Ì¤w¬O98¦~ªº¨Æ¤F, §Ú­è¤ÉF6¦P¶R¹q¸£; ËÝ´N¹L¥ª6¦~, §Ú³£¥X¨Ó¤u§@¤F~_~...²{¦b¦Û¤v¦³¿ú¥i¥H¥h®È¦æ, ¦ý«Y§ÚÀ³¸Ó­ø¥i¥H¦n¦ü§A¸TÃtÅxËݶg³ò¥h, ¨ä¹ê¦³´X¦h­Ó«Î¥ø¦n¦üÁ¦§Bo¬JËݦn, ªÖ©ñ¤H¨«; ©Ò¥H§Úo¬J­p¹º¦W¸q«YÀx$¥h¥~°êŪ®Ñ, ¹ê±¡«Y¶¶«K®È¦æ, ¦ý«Y¥ý­nÀx¤@¤jÂÂ$(¦]¬°Åª®Ñ), ©Ò¥H¦Ó®a§Ú¦náÇ®a; ¦ý¥i¯à¨ì®É³£¤Ê·³ªdºò...ùç¡Äùç...¦n¤F, §Æ±æ§A¤@¤Á¶¶¶¶§Q§Q°Õ, ©O¼Ë³Ì­«­n~"

§A©O­Ó³£«Y¤@­Ó¦n¤èªk, «¢«¢, ¯¬§A¦¨¥\¡C
Sunday, May 30, 2004 at 00:02:19


greger "¶}µÛ¼s§i¾îÃB´N¥iÁÈ¿ú,¸Ô±¡½Ð¨ìhttps://hk.geocities.com/y[¸T]"

¤S«Yøu¥ª¿ú...
Saturday, May 29, 2004 at 19:17:52


Jansen "§A³oBlogªºidea¦n±o§r¡I"

«Y°Ú, Å¥Á¿¦³­Óªk°ê¾Éºt³£§Û§Ú, §AÚ»o¤U¤U­±oªº¯d·N... :p
Saturday, May 29, 2004 at 11:37:23


¤pªB¤Í "¤£­n¦A©M¨º­Ó MIKE ¤pªB¤Í®ö¶O®É¶¡°Õ,§Ú©M MIKE ¤pªB¤Í²×¦³¤@¤éÅܱo©MÁ¦§B§B¤@¼Ë±j§§ªº!§V¤O!¥[ªo!"

§Æ±æ°Õ~
Saturday, May 29, 2004 at 11:07:17


fish "­ø¡A«ç»ò³o¸Ì¬ðµMÅܱo¨º»ò¤õÃĨý¬[?? ¤@ÂI³£¤£Å¨³o¸ÌªºµÎªA¦ÛµM... (pazu¥S¡A½Ð®§«ã°Ú!)"

ªñ±Æ¤Ñ¤f¼y¹À¡C
Saturday, May 29, 2004 at 09:58:15


§õ红®¶ "没别ªº·N«ä ´N¬Oª±ª±"


Saturday, May 29, 2004 at 04:59:57


mike ""This is a plain dumb suggestion of you actually and it makes life difficult for all other tourists and travellers in China too." ¨º§Aı±o¦í¥Á¨S¦³®È¦æµÛ¨º»ò­«­n¶Ü?! §Úı±o¦pªG®È¦æ¤H¨M©w¨Ó¥xÆWªº¸Ü, ¥L¤@©wÄ@·NÅ¥¨ì¤@ÂIÂI°ê»y£°. ¥L¤£·|ı±o»¡"§A¥i¥H¥Î­^¤å¶Ü?"«Ü³Â·Ð. ¥i¬O¦í¦b¥xÆWªº"racial minority"¤@©w¤£³ßÅw¤Ñ¤Ñ¸I¨ì¤£Ä@·N¸ò¥Õ¤H(©Î¶Â¤H)Á¿­^¤åªº¥xÆW¤H. "why did you send me a message in English if you're insisting your rights of communication in Hanyu?" 1) §A¦b¨º­Óforum¥Î­^¤å,©Ò¥H§Ú¤]¥Î­^¤å. 2)§Úı±oÁ¿­^¤åªº¤H¤ñ¸û·|¤F¸Ñ§Úªº¬Ýªk. ¤j³¡¤ÀªºµØ¤H¤£·|±µ¨ü¤¤°ê¦³ºØ±Úª[µø. 3)§Ú·Q½m²ß¥Î­^¤åªí¹F§Úªº·Qªk. "My only practical suggestion for you, go and hang a card or billboard in front of your chest and announce that you can speak Chinese, make a tattoo if you like." §Ú¤F¸Ñ. "Racial minorites must tatoo, or else don't use the local language with them." ¬O¤£¬O§Aªº·N«ä? "people in Taiwan don't use the word in this way, it's you only, but you don't even know the meaning of racism." ·F³Â!! §A¬O¤£¬OµØ¤H? §A¦íªº¦a¤è,¤j³¡¤Àªº¤H¬O¤£¬OµØ¤H? §A·F³Â»¡§Úªº¤@¨£¤£ºâ? ¤£´N¬O§Ú. §Ú»{ÃÑ¥|­Ó¦b³o¸Ìªø¤jªº¥Õ¤H. ¥L­Ì³£¦P·N§Úªº¬Ýªk. "

§Ú¦b¨º­Ó½×¾Â (¤£¬O"forum"°Ú, ¥ý¥Í!)¥Î­^¤å, ¦]¬°¨ºÃä´N¬O¤@­Ó­^»y½×¾Â, §A¦b¨ºÃä¦^À³ªº¸Ü, ¥i¥H¥Î­^¤å, ¨S©Ò¿×, ¥¿¦p¤¤°ê¤H»P¤¤°ê¤H¦b²á¤Ñ, ¦³­Ó·ç¨åªB¤Í¦b, ¤j®a¤]¥i¥H»¡­^¤å, ¦ý¬O§Ú³o¸Ì, ¬O¤¤¤åªº¥@¬É, ºô¯¸¥D­n¬O¥Î¤¤¤å, ¥ÎÁcÅ餤¤å, ³o­ÓÃø¹D¤£©úÅã¶Ü? §A¬Ý¨ì§Úªººô¯¸Ãø¹DÁÙ·|¥H¬°§Ú¤£À´¬Ý¤¤¤å¶Ü? §A¬°¬Æ»òÁ٥έ^»y? §Ú¯u¤£©ú¥Õ, ¤@­Ó³o»ò±j½Õ¦Û¤v»¡°ê»yÅv§Qªº¤H, ¥h¨ì¤¤°ê¤Hªººô¯¸ÁÙ©~µM¬°¤F¡u½m²ß­^¤å¡v¦Ó¥Î­^»yµo¨¥, §ó§Ë±o§Ú¤§«e­n¥Î­^¤å¨Ó¦^À³¤F, ¯u¬O¤S¤@¦¸ªº¡u°d¡v¤F§Aªº¤H®æ! ³o­Ó"forum"(¹ï°Ú, ¬O½×¾Â)¤j¦h¥u¦³¤¤°ê¤H¨Ó, §A¦pªG§AÅý¨ä¥L¥~°ê¤H©ú¥Õ§Aªº«ä·Q, ¨º»ò½Ð§A¦^¥h¨º­Ó½×¾Âµo¨¥¡C­ì¦í¥Á¦³Åv§Q¥h»¡°ê»y, ¦ý¤£¥Nªí­n¤¤°ê¤H¹J¤W¬Ý°_¨Ó¹³¥~°ê¤Hªº¤H®É¤]´N¬Æ»ò®É­Ô¤]±o»¡°ê»y, §A¹w­p·|¦³¬Æ»ò«áªG? ¥h¨ìÀ\À], ¥Î°ê»y°Ý: ¡u§A¦YÂI¬Æ»ò?¡v¥~°ê¤HÅ¥¤£À´¤F, µM«á¤S­n¥Î­^¤å¸ÑÄÀ¦Û¤vÅ¥¤£À´, µM«á§A¤~¸ò¥L¥Î­^¤å·¾³q? ¬°¤F§Aªº°ê»yÅv§Q, ¤H¤H¤]­n¥I¥X³oºØµL¿×ªº®É¶¡®ö¶O? §Ú¤§«e¥u¬O¼^¯º«ã½|ªº¥s§A¥H¯¾¨­¤½§i¥@¬É§AÀ´»¡¤¤¤å, Ãø¹D§A¤£À´¬Æ»ò¬O¿Ø¨ë? §AÁÙ¯uªº¦Ò¤W¨Ó¤F! §Úı±o§A¨ä¹ê¬O¤ß²z¤ßºAªº°ÝÃD, ¤£­n§â»~·|¸òª[µø²V¬°¤@½Í, ¤H®a¹ï§A»¡­^»y´N¬OºØ±Úª[µø? §A¤]¯u¬O¥i¯º°Ú! ÁÙ­n§â©Ò¦³¥xÆW¤H©Ô¤U¤ô¨Ó³­§A¡u²V²c¡v? §Ú¤£¬O§_»{¤¤°ê¦³ª[µø¤Ö¼Æ¥Á±Úªº±¡ªp, §Ú¤§«e¨£¹L, ¦b®È¦æ¹C°O¤W¤]¦³¼g¹L, ¦ý³o¤£¥Nªí¬Æ»ò¨Æ±¡¤]¥i¥H¥Î¡uºØ±Úª[µø¡v¨Ó¸ÑÄÀ! ¬F©²¤£Åý§A¦b¾Ç®Õ¾Ç²ß¦Û¤vªº¥»¤g»y, ´N¬Oª[µø; ¤H®a¦]¬°§A¬O­ì¦í¥Á¦Ó¬Ý¤£°_§A, §C¦ô§A¤u§@¯à¤O, ´N¬Oª[µø; ¦ý¥u¦]¬°¤@ÂIÂI»~´Nµ¹§A½|¦¨¬O¡uRACIST¡v, ³o´N¬O§Ú¤§«e´£¨ì§Aªº¤ß²z¤ßºAªº°ÝÃD¡C ÁÙ¦³, §Ú­n±Ð§A, racial minorityªº¤¤¤å¬O¡u¤Ö¼Æ¥Á±Ú¡v, ¦ý³o­Ó¦r¹ï¤Ö¼Æ¥Á±Ú¨Ó»¡¥i¯à¦³ª[µø·N¨ý, ¦³¤H¥Î¡u­ì¦í¥Á¡v¨Ó¥N´À, §AÃø¹D¤£À´¼g¶Ü, «o­n¥Î­^¤å¼g? ¯u¬O°g´b¤H~!
Friday, May 28, 2004 at 19:44:14


¹ÅÅS½¬ "ºô¥D, §A­Ó¤p­è­è¦n¦ü¬Y®Mªk°ê¹q¼vªº¾ô¬qØ{..........^_^"

©~µM¦³ªk°êªº¾Éºt§Ûŧ§Ú.... >,< :P
Thursday, May 27, 2004 at 22:32:46


Red Fish "§Ú·Q°Ý¤UÂI¸ÑÉN±oÅ¥ºq,¥u±oºqµü?"


Thursday, May 27, 2004 at 15:30:53


aaannn "¤E¹ë沟®È´å ¤E¹ë沟®È´åÊI ¤E¹ë沟风¥ú ¤E¹ë沟风´º图¤ù ¤E¹ë沟黄龙 ¤E¹ë黄龙Éó场 ¤E¹ë沟¥P¹Ò ¤E¹ë沟¤ÑÉa ¤E¹ë沟®È´å线¸ô ¤E¹ë沟¦Û§U´å ¤E¹ë沟»¨华¤j¤Ú ¤E¹ë沟摄¼v ¤E¹ë沟报ɲ ¤E¹ë沟´º区¦a图 ¤E¹ë沟¥Á«U风±¡ ¤E¹ë沟À\饮¬ü­¹ ¤E¹ë沟宾馆饭©±,¤E¹ë沟Éa­Ô温«× ¤E¹ë沟¥æ³q运输 ¤E¹ë沟ª`·N ´£¨Ñ¤E¹ë沟,黄龙,¤E¹ë沟-黄龙双飞®È´å团©M会议ªA务 ɲ®æ¯Sɬ¡A§ó¦h详±¡请见¡Gwww.[¸T]"

øu½u¬[§A?
Thursday, May 27, 2004 at 14:52:22


µs¸é~kelvin "@.@ HIHI~"


Thursday, May 27, 2004 at 14:30:56


jj "¤p­è§A¦n,­»´ä«Ü¦h¤è­±³£´e¼ö,§A¨º¨à·|²D²nD¶Ü?"

jj "¤p­è §A¦n¡H­»´ä«Ü¦h¤è­±³£´e¼ö¡A¶V«n·|¤£·|²M²nD?"


Thursday, May 27, 2004 at 11:57:02


Mike "On a forum, I saw you posted this: ***************************************** I had a very brief chance to work in my friend's cafe (not really a job indeed) in Lijiang Old Town, and I've met many foreigners. Most talked to me in English, many of them were white, I knew they're not native speakers, I had no intention to practice my English, but I had to speak to them in English because I had to take the order. It was extremely common that many travellers came in and said NI HAO, then sat down, spoke one or two more Mandarin phrases carelessly chosen from the LP Phrasebook, then the next phrase was probably, "duo shao qian". But some foreigners who were actually able to speak Chinese, came in, without announcing, saying NIHAO. What I saw was that he was a white tourist, and most white tourists can speak no Chinese and manage at least some English, then I talked to him in English, then BOOM, oh he got angry, he just kept yelling "shenme?", I didn't know, I thought he was asking me to explain the food in detail, so I told them something more in English, and again, he said "SHENME!". And then finally with so much frustration he announced that he could speak in Mandarin! The first time I was shocked (not by his Chinese skill) but by his attempt to make a fuss; the second time I met another guy like this I just shrugged my shoulder and asked him how could he expect me to know. *********************************(below is Mike's "message")
As a racial minority living in Taiwan, I can say that your attitude makes life really tough for non-µØ¤H. Everyday, I have similar problem as the white guy who came in your friends cafe. Fact is, you can't know what white ppl can speak Chinese. But, that is no excuse for racism. You see white, and jump to English. You don't know where is he from. You don't know how good his English is. My dad is German, and everybody here tries English with him. It makes life difficult. It makes white people outsiders. It's not about being foriegn or not. It's about race. Here is my suggesten: You don't know if white people can speak Chinese (or English). Actually, you don't know if asian looking people can speak English either. So, just use the local language with EVERYBODY. EQUALLY. Don't care about race so much. Taiwan ppl say it's not ¥Á±Úª[µø, but it IS "racism". If some non-µØ¤H can't understand ur Chinese, then try English. But never first. Don't prejudge."

This is a plain dumb suggestion of you actually and it makes life difficult for all other tourists and travellers in China too. You're thinking the situation with your own preference only, which is either too sensitive, too sentimental, or just plain impractical. I usually reply to Chinese in Chinese, but why did you send me a message in English if you're insisting your rights of communication in Hanyu? I met 50 foreigners a day, all of them speak English but no Chinese at all, one day a week there was one white guy who came and you wanted to me "respect" that guy by speaking to all other 50 guys in Chinese (which they couldn't understand). My only practical suggestion for you, go and hang a card or billboard in front of your chest and announce that you can speak Chinese, make a tattoo if you like. YOU are confusing the real practicalities and racism and let me remind you, people in Taiwan don't use the word in this way, it's you only, but you don't even know the meaning of racism. It's really a shame of you to use this word so freely. Shame on you!
Wednesday, May 26, 2004 at 18:54:55


yu~ "hihi~½Ð°Ý±z¦a~¦³ÉNIQ³Õ¤h ¬Jµ^ÃЧr~~~~ ¦³¬J¸Ü¥i­ø¥i¥Hsend¤ñ§Ú~ icq: 153415869 mail~...¸ê®Æ¦³~~ thx a lot~"


Tuesday, May 25, 2004 at 20:02:01


¶Æ³· "HelloÁ¦§B!!§Aªº¹C°O©M¬Û¤ù³£«Ü§l¤Þ!!¯uªº¯uªº«Ü¸r¼}§A¥i¥H¨ì³B¹C¾ú...½Ð¥N§Ú­Ì¤@²³­¸¤£°_ªº³¶¥J~Ä~Äò¥hÂô§a!!¯¬~³B³B¦n­·¥ú!! ^_^"


Tuesday, May 25, 2004 at 18:09:00


jordykwok "¥|®ü¬°®a"


Tuesday, May 25, 2004 at 02:00:24


©M发ªº¬O个¬Oªº©M个´N "©Ç¤£±oªk¡A个发´N©M´N发个©M°©结®ÖÓã§Ö广ªx¡A´N©M¥i个´N环¹Ò«È观脚¦Z¸ò©@°Ø碱¥æ际ªá©K©K¥s¦Z脑µ¬¥j¬_碱¦n¬Ý¦U个·P´N开会经过¦X¥G¥j¬_碱¶Â½k½k¦X¥G环¹Ò °©结®ÖÉó¥j¬_碱¦Z ¦½¬z¬z´N°©结®Ö"

©ú¥Õ§AÁ¿ÉA´N«Y¶Ì¨Ð!
Monday, May 24, 2004 at 21:31:06


Ann "hi!!±z¦n¡I¤@©wÁȨì¿ú!§K¶Oµù¥U https://www.[¸T] ¤½¥q²¤¶: [¸T]¬O¤@¶¡°ê»Ú©Êªº¼s§i¤½¥q,¦¬¨ú¼s§i°Ó¶O¥Î,§Q¥Î¹q¤l¶l¥ó§@´CÅé±N°Ó«~®ø®§¶Ç°eµ¹¤j®a,²{¸Ó¤½¥qÄ@·N±N¦¬¤J¤Àµ¹¦U¦ìºô¤Í,¥H¹ªÀy¦U¦ì¬Ý¥¦­Ìªº¹q¶l¼s§i ¦p¦óÁÈ¿ú ¨C¦¬¨ì¤@«Ê¼s§i«H¡A¨Ã«ö¤F«H¸Ìªº³s±µ¡A±z¥iÁȱo0.05¬ü¤¸!! ¨C«Ê¹q¶l¦¬¤J(USD$)§A $0.05 ²Ä¤@¼h¤U½u $0.02 ²Ä¤G¼h¤U½u $0.02 ²Ä¤T¼h¤U½u $0.02 ¥Ó½Ð­­¨î :¨C¤H¥u¯à¥Ó½Ð¤@­Ó±b¸¹¡A¥Ø«e±µ¨ü¥þ¥@¬Éºô¤Íªº¥Ó½Ð ¤ä²¼¥I´Ú¤é :¨C¤ë¤@¦¸,³Ì§Cµo²¼ÃB $ 20(USD$)³Æµù «HÅA·¥°ª!"

­øª¾°µÉA°­, ©O¨â¶¡¤½¥q(«e«á¨â­Ó¯d¨¥)¦¨¤é?§Ú©O«×¶K¼s§i, ¤£¹L³o¨Ç¯d¨¥­nÚ»¹L¤§«á¥ý¥i¥Hµn¥X¨Ó,,, ¦ý«YÊ\Ëݦ³¤ß, §YºÞÍq¤j®aÚ»¤UÊ\¦aÂI¼Ë(¤A¤ô)§A¥hÁÈ¿ú¡C
Monday, May 24, 2004 at 18:49:38


lk "³Ìªñ¸g±`¬Ý¨ìµù¥U´N¥iÁÈ¿ú¸ê°T,¬Û«H¤j®a¦b¦n©_¤ßÅX¨Ï¤U³£Ú»¹L, °ò©óÅå·|³QÄF¤ßºA§Ú©M¤j®a¤@¼Ë­ø´±¶TµM¹Á¸Õ;¦ý·Q¤F¸Ñ¤U«Y«§¨Æ?§Ú²×©ó§Ô¤£¦í(¬Ò¦]ÉN¿ú)©ó¬O§ä¨ì­Ó¥u¶·¶}¦í­Ó¼s§i¾îÃB´N¥i¥H¦¬¨ì«Å¶Ç¶OÁȨì¿úªººô¯¸,¥u­n¤Wºô¦¬¼s§i´N¥i¥HÀx¤ÀÁÈ¿ú,µL½×§Adownload¡B·j´M¸ê®Æµ¥,.¥u­n§Aµù¥U¦¨·|­û,¤@¤Wºô´N­p¤ÀÁÈ¿ú!¼s§i¾îÃB¥u¦û¥Î®à­±¤j¬ù1¦TÁï«×.³o±¦¯¸·|©w´Á¦³¦n¦h±À¤¶ºô¯¸(¼s§i°Ó)¤ñ·|­ûµù¥U(sign up)ÁȤÀ,¤À¼Æ¥Ñ´X¸U¦Ü¼Æ¤Q¸U¤£µ¥,³o¬O³Ì§Ö³tÀx¤Àªº¤èªk.¨C¤¶²Ð¤@¦ìªB¤Í(§Y½Æ¨î¥»¤å)¥[¤J´N¥i¥HÃB¥~ÁȤÀÊ\¦³Ê\¦Û¤vÀx¤À¡K¡K[¸T]"


Monday, May 24, 2004 at 18:48:37


pipi "¤@¯ë¦èÂÃ,¥§ªyº¸¨â¦a¦P¹C¨â­Ó¤ë,À³¹wºâ¦h¤Ö©O?? §J­W§Î...... ¥i¥Î§A¹L¥hªº¸gÅç,((§Ú·|¦Û§Ú´£°ª¤Ö¤Ö) :-))"

³Ì¤j¶}¤ä«Y¥æ³q¶O°Ú, ©Ò¥HÃø¦ô, ¥u­n¤@§¤­¸¾÷´NÉA³£¶Q¡C­øÁ¿¨Ó¦^­»´äªº¥æ³q, ¤@¯ë¦Ó¤w, ¨â­Ó¤ëªº°ÑÆ[¤Î¥Í¬¡®È±J¶O¥Î, ­n´ä¹ô¤­¦Ü¤»¤d°A, §Ú´N±ð«Y¥­¤Ö¤Ö²K°Õ, ¦]¬°§Ú¯d«Y¦a¤è¦nªø®É¶¡, °ÑÆ[©M®È¦æÂI¤§¶¡o¬J¥æ³q¶O³£áǦn¦h¡C
Monday, May 24, 2004 at 16:00:07


deki "§Ú¬O¤p­è­èªºÀY¸¹fans~~ ^O^"

¿ß¿ß~~~~~~~~
Monday, May 24, 2004 at 04:14:21


heidi "§Ú·Q°Ý¤U§{¶¡¦³¨S¦³Äƹs¿P¤é¤åsoundtrack½æ©O?"

­øª¾Ø{...
Sunday, May 23, 2004 at 14:51:39


jhjgj "¤£·s鲜"


Sunday, May 23, 2004 at 14:25:29


Sabrina "good"


Friday, May 21, 2004 at 23:01:24


4520 "540"

123? 321?
Friday, May 21, 2004 at 22:28:16


邻®a¤k«Ä "§Æ±æ会¦³§ó¦hªº¦nºq"


Thursday, May 20, 2004 at 21:31:14


ng kit ying "§Aªººô¯¸«Ü¦n¡C"


Wednesday, May 19, 2004 at 23:21:05


Jim "­ø«Y§r,¤W¦~¶}©l®È¦æ¤F,¤£¹L¯u«Y¤£ª¾¹D«ç¼Ë¥h®È¦æ1,2¦~¤S¤£¥Î¤u§@,©Ò¥HÀx¤F¿ú,¥X¥h¨«¤@¨«,ªá¥ú¤S¦A¦^­»´ä¤u§@.¦Ó®a§ä¤u°µ,­p¹º°µ¥b¦~¤S¥Xµo¤F.¤§«e³£¨S¦³¤°»ò®È¦æ¸gÅç,©Ò¥H¥u¬O¥h¤F9¤Ñ¥§ªyº¸,¤§«e¤£¤[¥h¤F3¬P´Á¯Ã¦èÄõ,¤U¦¸·|¦A¥hªø¤@ÂI.¥t¥~½Ð°Ý¤@¤U,¤¤¥§¤½¸ô¦b¥V¤Ñ·|¤£·|«Ê¸ô,ÁÂÁÂ!¯¬¤@¸ô¶¶­·."

¦n¦ü¸Ü¤Q¤G¤ë·|«Ê¬[, §Ú³£­ø¤Ó²M·¡¡C
Tuesday, May 18, 2004 at 09:27:50


sirong "Hey~§A²{¦b¦b¨º¸Ì©O? §Ú·|¥hDharmsala ¨â¶g¡A¦b¤»¤ëªì¡C¤]·Qª½±µ¶i¦èÂáC¤£¹L¹ê¦bê©ó³æ¨­¤k¤l¥X¹C¡AÁÙ¦³¨Ç©ñ¤£¤U¡C¯¬§A§Ú³£ª±ªº¶}¤ß¡I"

¤@¸ô¶¶­·¡C
Tuesday, May 18, 2004 at 00:04:19


Jerry Lsc "§A¦n~²Ä¤@¦¸¬Ý§Aªºwebsite,§A¦n«l°Ú~¤@­Ó¤H¥htravel!!!§Ú³£¦n·Q¥h,by the way,§Ú·Q°Ý¤U§A´X¤j°Ú?¥u«Y¦n©_."

¤@­Ó¤H¥h³£­ø«Y¦n«l¡C
Monday, May 17, 2004 at 19:51:29


uma "³ßÅw·Ó¤ùªº°Õ"

ÁÂÁÂ.
Monday, May 17, 2004 at 16:23:20


Jim "¯u«Y­ø¸Ó®Í,¨ä¹ê³£¬O¬Ý¤F§Aªº¹C°O,§Ú¤~¶}©l¹ê½î§Úªº®È¹C­p¹º,¤£¹L§Ú´N­n¤u§@,°÷¿ú¤~ª£¦ÑÁó¥h®È¦æ."

­Ó­Ó³£«YËÝÁ¿, Á¿¨ì¤»¤Q¥ý°_¦æ¡C
Sunday, May 16, 2004 at 17:48:55


SAU "§Ú°O±o§Úf2¤w¸gÃѧA,¥i¯à§A¤w¸g§Ñ°O,ªG®É«YªL³D­Ú§A­Óºô­Ú§Ú,¤£¹L¦Ó®a§Ú³£²¦¥ª·~,¦ý«Y§A³£¥¼®È¦æ§¹,®É¶¡¹L±o¯u«Y§Ö,§Ú¯u«Y¦n¨ØªA§A,¥i¥H¯u«YËÝÀH¤ß©Ò·Q¥hÃä´N¥hÃä.....§Æ±æ¦³¤@¤é§Ú³£¥i¥H¦n¦ü©pËÝ¥{~~Ä~Äòenjoy§Aªº®Èµ{°Ú~~take care~"

®v§Ì~ ËݧA¦³®É¶¡¦h¨Ç¦^¥h±´ªL³D°Õ~ «¢«¢!
Sunday, May 16, 2004 at 02:22:10


Jim "§Ú§Æ±æ¦³¦h¤@ÂI¤H¬Ý§Úªº¯Ã¦èÄõ®È°O,½Ð°Ý¥i§_¦b¦¹«Å¶Ç¤@¤U,ÁÂÁÂ! "https://hk.geocities.com/asiaoverland2004/""

Ëݼ˭ø±o¬[Ø{,,, ¦n°Õ¦n°Õ, ¡K¡K§Ú¦³®É¶¡¥hÚ»o¤U°Õ¡C
Saturday, May 15, 2004 at 23:47:55


¤pªB¤Í "ERROR 404: if you see this error code, it means that the document you're looking for is moved or deleted, please report this at my guestbook. If you're visiting for my Asian Travelog, please click here for the new link. "

ÁÂÁÂ,,, ¦ý¬O½Ð°Ý¬O¨º¤@­¶©O?
Saturday, May 15, 2004 at 09:49:42


风¤¤°l风 "¤£错ªº¦^忆¡A·PàDÉE¤d"

³o»ò·PIJ¦³¨S¦³­ú¥X¨Ó?
Friday, May 14, 2004 at 12:41:35


liusu0808 "¤£ª¾¹D§A¤j®a¯à¤£¯à¬ÝÀ´简¤Æ¦r¡A§Æ±æ§A们¬ÝÀ´¡C§Ú°¸µM¨ì¤F这个ÊI¯¸¡A·P觉«Ü温·x¡A这§ó¶H¬O¤@个¤w经ÖÃ开µ£¦~ªº¤H从·s¦^¨ìµ£¦~ªº®a¡C谢谢pazu!"

¬Ý±oÀ´¡C
Thursday, May 13, 2004 at 17:55:34


叶¤l "§Ú¬O内¦aªºFans,§Ú«Ü·Q§ä¦^¥H«eªº¤Iºq,¦ý§Ú«ç¤\¤]¥´¤£开¨º¨Çºq词,请帮帮¦£,§i诉§Ú¥i¥H吗?"

¥u¯à¹Ä¤@¥y, §A¨Ó¿ð¤F~ ³o­Ó§Ú¤]À°¤£¨ì§A¡C
Thursday, May 13, 2004 at 14:07:02


叶¤l "§Ú«Ü³ß欢¤E¤Q¦~¥N时ªº¤Iºq,§Æ±æ¦h点这个时´Áªº¤Iºq.¯¬¶V办¶V¦n!"

¤£¹L¨àºqºô¨º¤@³¡¥÷¯î¼o¥ª³âØ{¡C
Thursday, May 13, 2004 at 13:57:02


annette "To My Dear FDS §Ú¤µ¤é¥h¥ª»ÉÆrÆWªº¤@¶¡¤W¼ÓçEÊ\¦ad·s³f¥ò¥X­±¤@©w¶R­ø¨ì¤S¥þ³¡³£¯S»ùwor~ ¦n©è§r~~ §A¦a³£¥hÚ»吓°Õ~~ §Ú¥ò¶R¥ª¤@±øanna suiªº¤âÃì³£«Y$$$150§r ­Óslaes¥ò¦n°­¦nËÝ°e¥ª­Ó¬Û¬[­Ú§Ú§r

ÉA³¥«Y¦w®R¤ô? §A³£¯u«YÃMÍù, ©~µM¤T­øÃѤC¨Ó³o¸Ì½æ¼s§i! §Ú§R¥ª§A­Ó¦a§}, ¦ý«Y§â©O¬q¯d¨¥«O¯d¡C
Thursday, May 13, 2004 at 13:33:10


fish "³Þ¡Apazu¡A¦n­@µL¤W¨ÓÅo¡A§Úªñ±Æ¥¿±Ã¤ãµÛ¥h¤@¤j®È¦æ§_¡F¤£¹L¡AÁ`¬O¨S¦³³Ì¦nªº¸ÑÄÀµ¹¦Ñ¶ý¡A©Ò¥H©O¡A§Ú·Q°Ý¤U§A§A¬O«ç¼Ëœ®§A¶ý¶ýî???"

§A¸ÜÍq§Aªü¶ýª¾: ¡u¶ý, §A¥Í¥ªÂ¤e¿N!¡v ËÝ«}¨«±oÅo! ­Ó­Ó¤Hªºªü¶ý³£­ø¦P, §Ú¤S­øÃѧAªü¶ý, ÂIª¾Ëݦh¡C¨ä¹ê§Úªº±¡ªp, §Ú³£­ø¾pÂI¼Ë tum ªü¶ý´N·dÕi¥ª¡C
Wednesday, May 12, 2004 at 22:21:16


pipi "§A¦n, ¥»¤H¥h®È¦æ®ÉÁ`·|¦³¤@ºØ°kÁתº¤ßºA,¯S§O¥i¥H°µ¦^¦Û¤vªº·Pı, §A¬O©ê¦í¤°»ò¤ß±¡¥h³o¼Ëªøªº®È¦æ??"

¥i¥H°µ¦^¦Û¤v, ­ø¤@©w«Y°kÁ×°Ú¡C
Tuesday, May 11, 2004 at 14:57:55


Paul "Hi Pazu, great pictures of Vietnam. Can I ask you what type of camera you shot these with? Excellent work. I like your eye and very clean, crisp shots!"

Thanks.
Tuesday, May 11, 2004 at 12:59:20


x "¨º¹Ï¤ù¤¤ªº¤H¬O½Ö?¹q¸£©_«L?¬O§_¶K¿ù¤F?"

­øª¾°Ú...
Monday, May 10, 2004 at 20:02:21


sab "ah i just found Kong Junior from your album!~ He's really a cute companion. No wonder your journeys are fun filling. =) I hope one day you'll experience Jesus, the creator of this wonderful world under your camera! Á¦§B§B please keep your young heart and humor ! And enjoy the noodle in My Tho! =)"


Monday, May 10, 2004 at 06:03:29


sab "i love your webpage very much!~ i found it when i was small. i loved to read the kid song lyrics then. now i love your travel log much more. i'm still a university student, and i really hope i'll be like you, travelling here and there. will you feel lonely when you're travelling alone? anyways your nice pictures lift me up when i'm bored or unhappy. keep up the good work!~ ^^"

ÁÂÁ§Aªº¯d¨¥¡C¦L¹³¤¤§A«Y²Ä¤@­Ó¸Ü¡u§Ú¦n²Ó­Ó®É´N§ä¨ì§Aªººô¯¸¡v, ¾¾, ©¿µM§Ú¯uªºÅܦ¨Á¦§B§B~~ §Ú°O±o§Ú²Ó­Ó®ÉŪ¨ì·¨Ä_¬Â¤@½g³X°Ý, Ê\¸Ü: ¡u§Ú¤Q·³®ÉÚ»¨ì¦¶¬Â¬Â°µ¥ª´ä©j, §Ú´N¦n·Q¦Û¤v³£¥i¥H°µ´ä©j¡C¡v·í®É§Úı±o¦n¾_Åå, ¦b§Ú²´¤¤¦¶¬Â¬Â©M·¨Ä_¬Â³£¦n¦ü®t­ø¦h¦~¬öËÝ (¥i¯à¦¶¤p©j«O¾i±o¦n°Õ~), ¦ý·¨Ä_¬Â­ì¨Ó¦b¦¶¤p©j¦¨¦W®É¥u¦³¤Q·³¡Cªü²Ó Dee (©ÎªÌ©f©f¥J~), ©O­Ó¥@¬É«YÄÝ©ó§A¦a©O¤@½ú¬[³â, §Ú¦aªº¥@¬É´N¾a§A³â! :p µª§A­Ó°ÝÃD, ¨ä¹ê§ÚÁöµM«Y¦Û¤v¥h®È¦æ, ¦ý¸ô¤W¸g±`§ä¨ì¦ñ, ©Ò¥H³£­ø·|¤Ó´e¡C¦P®I¦n¦h³¥³£«Y³æ¿W¦æ¨Æ¤ñ¸û¤è«K°Õ, ¨Ò¦pÚ»®Ñ, ¾Ç»y¨¥, ¼g¤é°O, «ä¦Ò, ¶]¨Bµ¥µ¥, §Ú³£­øı±o´e¡C
Monday, May 10, 2004 at 05:07:32


marka "¦hÁ§AÅý§Ú¯à§ä¦^µ£¦~®Éªººq¦±!!"


Sunday, May 9, 2004 at 04:22:35