Page 0145

§Ö¼Ö¤pºø¦Ï¤§Kairi¥J "§Ú¦³«Ü¦h¨àºqªºMP3§r,§A­n­ø­n§r,§Ú¥i¥H¤À¨É­Ú§APost¤W©O­Óºô­¶­Ú¤H¤U¸ü¬[!§Ú°á¦pªG©O­Óºô¯¸¦³¨àºqºqµü¤S¦³MP3­Ú¤H¤U¸ü,À³¸Ó¥i¥H§l¤Þ§ó¦h¤H¤J¾¤°Õ!^^"

ÁÂÁ¤F, ¤£¹L¡K¡K
Sunday, January 4, 2004 at 01:48:45


mountain boy "i am a trekking agent in nepal provide you the best service and price."


Thursday, January 1, 2004 at 21:20:24


¯uªº«Ü·R­ú "¬°¤°»ò¤£¯à¤U¸ü¥«­±¤W¤]¤£¨£±o¶R¨ì¦pªGµ£¦~¨àºq´N¥¢¶Ç¨º¤£´N«Ü¥i¼¦§Ú¯uªº·|­ú£¬«ô°U·Q¿ìªk"


Thursday, January 1, 2004 at 18:12:11


wiLma "Á¦§B§B~ §Ú«Ypumbªº ©M¦Û¤vÁɶ]ªº¤H~ §Ú±N§Aªºsite link¥h§Ú¤é°Oºô±o­ø±o§r~?"

ÁÂÁÂ, ½Ð°Ñ¦Ò³o¸Ì¡C
Wednesday, December 31, 2003 at 04:17:07


fiona "Hi ®v¥S! fiona"

ÉA®Æ? Ãä«×¨Ó¥ª­Ó®v§Ì?
Tuesday, December 30, 2003 at 21:42:43


tikboom "Á¦§B§B, §A¹ï2003¦~¦³¬Æ»ò·Pı? ¯¬§A¨C¤@¤Ñ¤]§Ö§Ö¼Ö¼Ö!"

§AÚ»o¤U·s»D¦^ÅU«}ª¾Åo¡C
Tuesday, December 30, 2003 at 20:30:57


JAN "§Ú¦n¤¤·N§A­Ówebsite§r,¥i¥H¤ñ§Úݯªð¦n¦h¨àºq§r,«l¶}¤ß§r,¤£¹L¥u«Y¦³ºqµü,ÉN±odownland´N¦³d­ø¶}¤ßÅo..¦]¬°©O80¦~¥No¬J¨àºq¤w¸g¦nÃøݯ°Õ....¦³sºq§Úݯ¥ª¦n­@³£Ý¯­ø¨ì§r...¥Ñ¨ä«Y¬~¥Õ¥Õ§r...§Úݯ¥ª¦n¦h¦~°Õ...¦n¤¤·N§r...ºô¥D¥i­ø¥i¥H´£¨Ñ¤@d¨àºq§r....­ø¸Ó§r..."

§Ú³£·Q¡C
Tuesday, December 30, 2003 at 19:38:24


hgh "«Ü¦nªºÊI¯¸ §Ú³ß欢"


Tuesday, December 30, 2003 at 14:35:17


Jill "¥ò¦³,§A­Ópage¦n¥¿,¨ä¹ê§Ú¦¨¦~«eÚ»¹L,¤£¹L­ø°O±o·í®É«§¨Æ«YËÝ©öÚ».. heh^^ sorry! ¦P®I§ÚÀY¥ýÚ»§A¬Jºë¿ïmsg,µL¹]¥[ªo..§Ú­Ó¤f¯º¨ì±ð¥ª..ÂI½ß¥ý!!^^"

«Y°Ú, §Ú¥[¥ª¦h¤Ö¤ÖnavigationªºªFªF¡C
Tuesday, December 30, 2003 at 04:15:09


june "§Ú²{¦b¼gºò¤@½g½×¤å¡AÃD¥Ø¬O"­»´ä¨àºqªº¼g§@¯S¦â"¡A§Aªººô­¶À°¤F§Ú«Ü¦h¡A­ø¸Ó®Í¡A©ñ¤ß§Ú¦³¦b½×¤å¤Wª`¦Wºq¦±«Y§A¬Jºô­¶¤W¨ú±o¬J!thank you!"

¦n°Ú, ³Ì¦n§â½×¤å¤½½Ñ¦P¦n¡C
Monday, December 29, 2003 at 05:05:04


¤p¥Ê§b "Á¦§B§B:§Ú­è±qÄR¦¿¦^¨Ó,ÁÙ¥h¤F¥¬©Ô­²©M¤pºµ,¤p¶Âand¿ß«}¦X¼v¯d©À£¬,·íµM¤]¦b¯d¨¥Ã¯¤W¬Ý¨ì¤F§A¿Ë¦Û¼gªº¤å³¹!ÄR¦¿¯u¬ü,·íµM¤]±o¿Ë¦Û¥h,¥B¦í¤W¤@¬q¤é¤l§ó¦n,ÁÙ¦³«Å¬ìªº¯Ç¦è¥j¼Ö¯uªºÅý§Ú·P°Ê,SO¥¼¨Óªº¥b¦~§Ú­n§V¤O¥[¯Z,...¬°¹ê²{§Ú¤U¤@¦¸¦A¨ìÄR¦¿®È¦æªº¬ü¹Ú.ÁÙ¦³·PÁ§Aªº¹C°O,¥¦Á`¬Oµ¹§Ú«Ü¦h§Ö¼Ö©M¤£¦Pªº·Qªk.&¯¬§A·s¦~§Ö¼Ö."

·s¦~§Ö¼Ö! ÁÙ¦³, §Ú¥h¤F¥¬©Ô®æ, ¤£¬O¥¬©Ô­²¡K¡K§A¥h±o¤Ó¦h¤º¦a, ¿³°_­²©Rªº¤ß¤F!
Sunday, December 28, 2003 at 23:03:46


kayan "Á¦§B§B,§Ú·Q°Ý§A°O­ø°O±oªL¾Ð½¬°Û¹L°¦­·¤§¨¦¬J¥DÃD¦±,¥sºñ¤ô²M­·¬[?§Ú·Q­nºqµü§r,§A¥i­ø¥i¥HÀ°¤U§Ú¤X?"

§A³Ì¦n¥h¨àºq¨¦°Ý°Ý, ½Ð¨ì¥D­¶¦A¿ï¾Ülink¡C
Sunday, December 28, 2003 at 15:44:35


lufeemon "would you tell me which digi cam u've used? would u reply to my email? thanks a lot!!"

¤W¦¸®È¦æ®É§Ú¥ÎµáªL¬Û¾÷ªº, ¤£¹L¥H«á·|¥Î Canon S45¡C
Saturday, December 27, 2003 at 03:10:52


fish "³Þ, ¯¬§A¨­Åé°·±d, ·s¦~¶i¨B§r.. ¼H."

¤j®aËݸܰÕ!
Wednesday, December 24, 2003 at 11:53:28


Vincent YEUNG "½Ð°ÝIQ³Õ¤h¤¤¥§¨è¯u¤j¤ýªº¸ò¯Z¦W¦r¬O¤°»ò?"

©m§d, ¥sª¾¡C
Wednesday, December 24, 2003 at 01:28:55


mizuho "§Aªºwebsite«Ü¦n"


Saturday, December 20, 2003 at 10:57:06


¿ß¿ß "»{ÃѧA³o»ò¤[¡A±q¨Ó¨S¦³¨Óñ¨ì±·³õ ı±o«Ü¤£¦n·N«äªü¡ã §Ú·|À°§A§ë¤@²¼¡A­º¥ý¬O¥L­Ìªºµù¥U¥\¯à­nÆF¥úªü 20¸¹²M±áªº®É­Ô¤£ÆF¥úªº"

¾¾, ¥i±¤¥u¯àÅý­»´ä¤H§ë²¼, ¤£¹L³£¦hÁ§A!
Saturday, December 20, 2003 at 04:32:29


§Ú "¤j¦ÑªO¡A¦Ó®aÄR¦¿¤@¥ó¦Ðµ³ok¶Ü¡H"

§Úı±o°÷¡C
Thursday, December 18, 2003 at 23:17:41


Cindy Lam "hi Pazu, We met in Lijiang in April. I went to the UK for work. Went back to China on biz trip this fall. Now in HK. Hey cld u pls give me some help urgently? All my software got wiped out this morning including the KDICt. CJKOS that u beamed me. Can I meet u say today or tomorrow to resolve the problem? Many tks. Cindy "

¦ý¬O§Úªñ¨Ó¤ñ¸û¦£¡C
Thursday, December 18, 2003 at 10:49:45


Dandan "§Úª¾¹D, ¤@©w«Y§A. ¨k¤H¤j¤V¤Ò­ø¦nÁ¿¤j¸ÜØ{!"


Tuesday, December 16, 2003 at 14:22:04


Haha "¸Õ¹L¦n¦h¤èªk³£´î­ø¨ìªÎ?? https://efit.[§R°Å].com ­¹·¥³£­øªÎ¤SÂI¼WªÎ???https://[§R°Å]/weight-gain"

§A­¹¤Öd ´N´î¨ì.
Tuesday, December 16, 2003 at 12:23:10


§Ú "«Y§Ú¡A·Q°Ý¥\½Ò¡A©O­Óweekend¹L¤j²z¡BÄR¦¿¡A·Q°Ý¦^µ{¾÷²¼¡A¶R©w¥ý¡A©w¥h¨ì¥ý¶R©O¡H"

§Ú«Y§A´N¥h¨ì¥ý¶R, ¦ý«Y¦pªG¶R­ø¨ì­ø¦n¸Ü§Ú¡C
Monday, December 15, 2003 at 20:28:26


§Ú "¤S«Y§Ú¡A¤µ¦¸ÉN¯S§O³¥·QÁ¿¡A¥u«Y±o¶¢ÉN¨Æ§Ú³£·|¤W¾¤³}³}¡A¨£§A¬J¹C°O¦n­@ÉNupdate¹L¡A¦³¤p¤p¥¢¸¨¡C«}¸Ü§Ú¸Ü§A°Õ¡Aªü¥J¡A¦n¦h¤H·QÚ»¤U§A¦Ó®aÂI¬[...§Ö¤p¤pupdateµf°Õ¡C«YØ{¡A§A«Y­ø«Y¥h"¤£¼Ó«×¥¤"§r¡A¤p¤ß¡A§Ú·|¹L¾¤­J§Ó©ú¥«·t±þ§A¡C¡C«¢«¢«¢¡C¡C"

§A¹L¾¤°Õ, §Ú·|¥s¶V«nÀ°¯Z¥S§Ì°µ§C§A¡C
Monday, December 15, 2003 at 20:22:26


¨Î¤è "¤p§Ì·QÀ°¤k¥JªB¤Í§ä¤@­ººq:"¾H°·ªl-§Ú·R­J«ä¶Ã·Q".§Ú¤Q¤À¤Q¤À·Q­n³o­ººq,½Ð°Ý¥i¥Hsend¨ì§ÚªºE-mail¹À?ykfongcliff@sinaman.com ¦Ê¸U¥y¦hÁÂ^_^ "

·¾¤k­ø¦n³Â·Ð§O¤H, ¦Û¤v·Q¿ìªk¡C
Monday, December 15, 2003 at 08:06:08


Dandan "¤W¬P´Á¤W¤F¤@­Ó¹q¸£¯Z. °¸µMµo²{¨ÈSIRªºPC¦³¤@­Ó¥Î§Aªº¦W(PAZU)¶}ªºDIRECTORY. §A¬O¤£¬O¦³±Ð¹q¸£¯Z? ¯u§Æ±æ¦³¾÷·|¥i¥H¨£¨ì§A¿c¤s¯u­±¥Ø, ½Ð±Ð§Aªº®È¹CÅéÅç©M¸g¾ú."

­ø¬O§Ú¡C
Saturday, December 13, 2003 at 21:44:06


DanDan "Browsing your web is my all time hobby"

Ëݦhd¨Ó¡C
Saturday, December 13, 2003 at 21:27:14


Alan "¤¤°ê¤Hªº¶Ç²Î¬ü¼w¤Q³¹¤K«h §µ¥H¶¶·qÂù¿Ë,§W³Ò³ø®¦,¤H¤l¨Æ¿Ë,¶¶©Ó·N©R,§JºÉ¤Ñ¨} ®­¥H¤â¨¬±¡²`,®¥¥S¤Í§Ì,¥S¤Í§Ì®¥,¿p¿p´Ð´Ð,©M®ð¬Û¿Ë ©¾¥HºÉ³d¤O¦æ,¨Æ«ù°í­s,¿Ö¸ÛºÉ³d,Äm¨­°ê±Ú,¥¿ª½µL¨p «H¥H¼i¬ù±R¹ê,¨¥¥X¥²¦æ,¤@¿Õ¤dª÷,¨¥­«¤E¹©,¸Û¹ê¤ðºÃ §¥H­Û±`©v¦u,ÁЯx´`³W,¤À§O´L¨õ,Á¾®¥»¹Åý,¨¥¦æ¦w¥÷ ¸q¥H¤½¹D¦X²z,³e¹ýªì°J,±wÃø¬Û§ß,ºa°d»P¦@,µL¤À¶Q½â ·G¥H»ü¾ë¤£­e,²M¥Õ¤ð³g,ª¾¨¬±`¼Ö,¾Þ¦u°ªÏ¡,»ü¾ë¸`¬ù ®¢¥H¨p±ý¦³§Ù,¤ß¨­ª¾°d,¤£³g°]¦â,ª¾¨¬±`¼Ö,©ú©Ò²ÛºF ¤¯¥H¤Ñ¹D³Õ·R,¤ð»´¶Ë´Ý,·R¤w¤Î¤H,Ê^«ò¤Ñª«,³Õ¿í¤H¹D ´¼¥HÁo©ú±x¿ë,¤O¾Ç¨Dª¾,¼s¨D¨£ÃÑ,¼f¹î¬O«D,¾Äµo¦ÛÀy ¤£´Û:´c¯ä¥H·V¿W ¤£°°:°@°J¥H¸Û·N ¤£³g:§Ùª§¥H±R¸q ¤£¦k:¥¿¤ß¥H®æ±ý ¤£Åº:µêÃh¥H¯Çµ½ ¤£«å:¾Ä¤O¥H¬°¥\ ¤£«è:®¤¤H¥H®ø«ë ¤£´c:¥h¼¨¥H³q±¡"

§A¦Òa level°Ú?
Friday, December 12, 2003 at 14:52:43


Winkie "«D±`¥¿,¬O¶°Å骺µ£¦~¦^¾Ð."


Friday, December 12, 2003 at 00:33:57


terry "¤W¤ë¥h¤FÄR¦¿¦^¨Ó¡AªF¦è­è¾ã²z¦n¡A¦³ªÅ¥i¥H¬Ý¬Ý¡Gwww.hkwalker.net/special/lijiang¡A¥¬©Ô®æªº¤H­ÌÁÙ°O±o§A©O"

­ø°O±o¥ý¦Ü©_¡C
Thursday, December 11, 2003 at 22:08:06


Ingrid "It's pity that you have removed the songs from the web. That's why I couldn't download it from your web. Sigh.. I am a old songs lover, espefcially those in 80's, cos I was brought up in that decade. Though I couldn't download or listen to your songs, still feel good to read those lyrics. I wish you can reconstruct the web and reload those precious songs once again. By the way, I am just curious, why do you say one of your professor is your boss now...are you working for uni as well? (hee hee...just curious....cos I was a RA in City University. I have finished the contract and now studying master degree in LSE) Anywayz, good luck to you and your lovely website."

µ²·~½×¤åªºsupervisor, ¤£¬O§A¡u¦ÑÁó¡v¶Ü?
Wednesday, December 10, 2003 at 10:59:45


Ingrid "I cannot download or listren to all songs, please help!"


Wednesday, December 10, 2003 at 10:45:49


§Ú "¬°¤°»ò¨C¦¸§Ú¯d¨¥¡A¦b§A¦Õ¸ÌÅ¥¨Ó, ºÉ¬O¹³®ü®ö¯ëªº¬X¸z®®¦Õ¡H "

(¤A¤ô)§A°ª¿³¹À¡C
Wednesday, December 10, 2003 at 07:41:35


§Ú "¤S¬O§Ú¡C·Q½Ð±Ð©ø©ú¨ìÄR¦¿­n¦h¤[¡H§¤°µ¤°»ò¨®¦n¡H"

¤K¤p®É, §¤ªø³~¤½¨®, y150¥ª¥k, §ó«K©yªº¨®¤]¦³¡C
Wednesday, December 10, 2003 at 07:40:39


aioy "¨º¦pªG¦h­Ó35­º©O?"

§A¦Û¤vçÜçÜ°Õ, ´N¦íÅo¡K¡K÷â±o¤Ó¦h, «}µ¥¦p½Æ»sºôÅo¡K¡K? °u¶q°Õ¡C
Tuesday, December 9, 2003 at 16:23:16


¤p©] "§Aªººô­¶¯uªº¦nº}«G~"


Tuesday, December 9, 2003 at 10:47:40


aioy "¦³½Ð¨D..¦pªG¥¼¨Ó§Ú·Q°µ¤@­Ó¨àºqºô..¥i¤£¥i¥H¥Î³oªººqµü??"

½Ð°Ñ¦Ò³o¸Ì¡C
Monday, December 8, 2003 at 18:19:08


lkh "i;k'mlhj., "


Monday, December 8, 2003 at 16:42:29


§Ú "¬Ý¹L§Aªº¯d¨¥¡C¦­´Á§A·|«Ü»{¯u¦^ÂСA¦ý«á¨Ó¡A§A¦³®É¦n¹³¼Å­l¤F¨Æ¡C"

«Y°Ú¡C
Saturday, December 6, 2003 at 19:57:57


§Ú "quote¡G¡u©P¥½¥hÅSÀç, ¥h¤jÀ¬¤jªº·Î³½ÆW, §Y¬O¦bÂûÁl¨¤®Ç¡K¡KÂI¸Ñ­»´ä¦a¤è¦WËݩǬ[?¡v¤jÀ¬¤j¡HÉA¾¤¬[¡H«Y®I¤jÀ¬¤s§r¡A­ô¥J¡C=_=""

«YØ{¡K¡K
Saturday, December 6, 2003 at 19:53:25


§Ú "¦n¦hÁ§A ÁöµM§Úݯ­ø¨ìÊ\¡A ¦ý³£¦n¦hÁ§A¬JÀ°¦£¡A ¦pªG§Ú¥h¨ì¤ª«n¡A·Qݯ¤HÀ°¤â¡A Ä´¦pݯ¤H¡A§A¦³ÉN¦n¤¶²Ð§r¡H ¦pªG­ø¤è«K¤½¶}¡A½Ðemail­Ú§Ú¡A¦]¬°§Ú¼Æ¤é¤º¡A«K·|±Òµ{¥h©ø©ú¬[°Õ¡C ÄR¦¿³£¨«¤@½ë¡U¦³¦n³¥¡A½Ð¶¶«K³æÁn¡C ·P¿E"

À°ÉA?
Saturday, December 6, 2003 at 17:08:15


HALEY "GOOD"


Saturday, December 6, 2003 at 10:51:39


Ivy "Good"


Friday, December 5, 2003 at 19:35:01


Leung Ka Yan "hi~§Ú·Q­n¤ÑªÅ¤§«°ºqÃЧr¡A§Ydo re¡@¢õ¢ñªG¢ì¡ã§A¥i­ø¥i¥H­Ú§Ú§r"


Friday, December 5, 2003 at 17:10:29


matt "hi ! i want to go to tibet, india, napel, etc... i want to use 1/2 year or more to travel china, south america, europe, etc.. as you. can i join your trip ? where are you now ? pls e-mail me. thank you ! best regards, matt"

¤£¹L§Ú¸û³ßÅw¦Û¤v¤@­Ó¤H¥h®È¦æ, Ú»o¤U§Ú¦a¦³ÉN¾÷·|¦b¸ô¤W¬Û¹J§a¡C
Friday, December 5, 2003 at 13:43:33


§Ú "«æ¨Æ¡I§ÚªB¤Í¥h¥ª©ø©ú¡A§Ú¦PÊ\¥¢¥ªÁpµ¸¡A§Ú·QݯÊ\¡A §Ú·Qª¾¤@¯ëbackpacker·|¦íÃä´X¶¡¡H ¦^¤@­Óemail­Ú§Ú°Õ¡Cthanks!"

®È«È³q±`¦í¦b©ø©ú¯ùªá»«À](©ø©ú¥«ªF­·ªF¸ô96¸¹, ¹q¸Ü: 0871-3163000, Email:chbg@pubic.km.yn.cn), ©ø´ò¶º©±(¥_¨Ê¸ô202¸¹650011, 0871-3133737), ¦n¹³ÁÙ¦³¤@®a·sªº­I¥]®ÈªÀ, §A¬d¬d Lonely Planet§a¡C
Thursday, December 4, 2003 at 20:31:53


Ben "THIS SONG IS VERY GOOD ºÉ§Ö±N¡A ¼~·T²´·ú¡A ¼~·T­±¤Õ¡A ¼~·T¤º¤ß¡A ©ß±ó§a¡C §ä¦^§Aªº·L¯º¼L¤Ú¡A ¤@¦P¦X°Û¡A ¥i¥H¶Ü¡H °Õ°Õ°Õ°Õ¡A°Õ©Ô°Õ©Ô¡A °Õ°Õ°Õ°Õ°Õ°Õ°Õ ¤@¦P©ç´x¥þ¤OÆg½à¥Í¦s¬O¦³»ù¡C ±q«z«z¤@Án¸C¶}²´·ú¬Ý¦a²y¡A ±qÀ´±oºò´¤¶ý¶ý·xªº¤â¡C ¨ì¨Ì¨Ì§r§r¤@Án¨âÁn¤´­ø°÷¡A ±qª¦ª¦¦æ¦æµM«á¾å±o¨«¡C ±q«§°_®Ñ¥]¡A §l¨úª¾ÃѤ£¥Î·T, ±q§A¦³Ê\¦³¶}©l¤â²o¤â¡C ¨ì¥¦´Â¶}¤ß¡A ¶Ë¤ßµh¤ß»ô¹Á³z, ¤H¬¡µÛ¹ê¦b©_§®«ç²q³z¡C Ä@§Aª¾¥Í©R¹ê¦b¥ç¬O¦³¨Ç·N¥~¡A ¤£¥Î·K´a°g³~¥u¶·ºò°O¡C ¥¦¦³µL½a¦â±m¡A ¥¦¦³µLºÉªº·R, Ä@¾ÌµÛ¦Û«H«±¹L»ÙêÁÉ¡C"


Sunday, November 30, 2003 at 04:16:05


Ceci "Pazu, §A§ÖÂI»°¤u¼g®ÛªL¶§®Ò¹C°O°Õ,§Ú·Q¥X¦~¥h§r..."


Saturday, November 29, 2003 at 20:22:51


Star "pazu,°O±o¤µ¦~§Ú¨ì¥§ªyº¸¤Î¶³«n®É,³£¦³¥h§ä´M§A´¿¸g©Ò¨ì¤§³B¬J²ßºD.§A¬Ý¦Û¤v´X¨üÅwªï! §Ú´£Ä³§A¤U¦¸®È¦æ®É©Ò¨ì¤§³B°O±o¥ß¤U¬ö©À¸O, µ¥§Ú¦a¤@¯Zfans¥i¥H´Â¸t!! «¢«¢, Á¿¯º,Á¿¯º!"


Friday, November 28, 2003 at 23:49:44


kiki "HI PAZU §A¦Ó®a¦£ºò«§§r?? ·|­ø·|ݯ¤u°µ©O??"


Friday, November 28, 2003 at 23:15:59


Rainmaker "¤@­Ó¦r¡AüL!!!!!"


Friday, November 28, 2003 at 01:33:25


¦Ñ¤Í "¥ò°O±o§Ú¶Ü¡A¦n·R§AªG­Ó§r¡A°µÉAµf¥ª¾¤³£­øݯ¤U§Ú§r¡H"

¦n¦h­Ó³£¸Ü¦n·R§Ú, §ÚÂIª¾§A«YÉA¤ôØ{!
Thursday, November 27, 2003 at 08:51:02


car "man, i like your website so much. so happy you have the kidsongs, and so strange to share your school stories.......but they remind me a lot of things"


Thursday, November 27, 2003 at 03:22:51


¸ô¤H¥Ò "¦n°O±o§Ú«Y02¦~summer ¥h¶³«n, ¤Wºôݯ¸ê®Æ®É, ¨£¨ì¤@­Óbackpack¤Hªº¶³«n¹C°O, Ê\¸ÜÊ\«YÄR¦¿¨£¨ì§A, ¦Ó¥B§A°µ¦í¦b3­Ó¤ë.... ¦A±q¦oªºhyperlink °ÑÆ[¨ì§Aªººô­¶.... ³Ìªñ¤Ö¥ª¨Ó, ¤@¬Ý..­ì¨Ó§A²×©óªð¥ªhong kong°Õ!!! ¤£¹L¤ÏÀ³­ø¤jÅo,¦]¬°...¸Ü¹ê, §A³£Á`¦³ªð®aªº¤@¤Ñgar...§A¾ã²z¥ª¤Ö¤Ö§Aªº¹C°O,¯S§O«Y¥Ø¿ý­¶, ¦n²M´·§A¥h¥ªÃä­Ó¬Ù¥÷, ¦ý­ø¾ã, ¤@¾ã§Ú´N¹ï¹ï§Ú®aªº¤¤°ê¦a¹Ï, §A¸Ü§A¶}ªì«Yçܦí¥Î¤@¦~®É¶¡¥ª¥k,¦æ«{¤¤°ê, «Y¨C­Ó¬Ù¥÷¯d¤@±ø¸}¤ò....¦ý... ¦Ñ¥S... ¦ý¦n¦ü§A¥ò¥¼¥h:¦wÀ²¡B´ò¥_¡B­«¼y¡B¥ÌµÂ¡B°¢¦è¡Bªe«n¡B¤s¦è¡B¿ñ¹ç¡B¹ç®L¡B¦NªL¡B¶ÂÀs¦¿¡B¤º»Xwor!!! «Y­ø«Y§A¤§«eªº®È¦æ¤w¸g¥h¥ª, ©w«YÉN¿³½ì¥h, ©w«Y¤U¦¸¦A¥h?? ¥ò¦³§r, §A3¦~ÉN«Y­»´ä,¨Ì®a°µºò«§§r...haha...¦³¦Ñ²ÓªÖ½Ð§A¬J??"

¥i¯à¤U¦¸¥h°Õ¡C
Wednesday, November 26, 2003 at 03:59:45


¤pÀs "¾ã²z¹q¶l®É³£¦n­@¨S¥h¹L§A­Óºô«}¥hÚ»¤U¡C¥ýµoı§A¥h¤F®È¦æ¡A¥ò¥ho¥ªËÝ­@o©½¡C¦³d¸r¼}¡C·Q°Ý°Ý§A©ñ¦æd¿úÂI¨Óo¬[¡H"

¥´§T¥´µf¨Óªº¡C
Monday, November 24, 2003 at 04:25:34


¯{©±ªº "·d¤°»òªF¦è©Ô...·j­Ó³y­¸¾÷...­¸¥b¤Ñ...­¸¤£°_¨Ó¨ì©³¬O¤°»òÄêºô..®ö¶O¦Ñ¤l®É¶¡"

§A¦n¦üçÜ¥´ªo¸ÖËÝ¡C
Monday, November 24, 2003 at 00:00:06


Gary "²×©ó¨£¨ìpazu¥S¬J¿c¤s¯u­±¥Ø¤F^+++++++^ ËÝ°­è°¥Jtim~~~haha"

®@¡K¡K
Sunday, November 23, 2003 at 20:41:54


¤ß«æ¤H "Pazu, ½Ð±Ð¤@±Ð§Ú, ¥Î¤°»òsoftware¥i¥HÀ°¬Û¤ù"¥´®æ¥J"??"

paintshop¸Ì¦³­Ó¥smosaicªºfilter, paint¬O­Óshare, ¦Û¤v¤Wºô§ä§ä§a¡C
Sunday, November 23, 2003 at 14:27:19


ªF "pazu¥S,¦³°ÝÃD·Q½Ð±Ð§A.¤p§Ì´N§Ö¥h¥_¨Ê,·Q¨«¨«¥q°¨¥x.·Qª¾¹D¥q°¨¥x¦³¦h¦MÀI?¬Ý¹L´X¥»ªº®Ñ,³£±N¥¦§Î®e±o¤Q¤À¥i©È.½Ð°Ý¬O¹ê±¡¶Ü?"

¦nÃø·Q¹³¥q°¨¥x¦³ÉA¦MÀIØ{¡K¡K§Ú«Y¤µ¦~¦~ÀY¥hªº¡Cª±±o¶}¤ßd.
Saturday, November 22, 2003 at 22:49:52


Georgiana Poon ¦õ¤Ö«L "Hope you can upload more old cartoons' songs. Thank you."


Friday, November 21, 2003 at 14:53:36


Yen "§Aªº®Õ¶é¦^¾Ð¦n¹³¤Ö¤F«Ü¦hªF¦è¡A¦Ó¥B§¹¦¨§Cb¤â¥U¤]¤£¨£¤F¡A¬O¬Æ»ò­ì¦]©O?"

¤â¥UªºªF¦èoutdate¥ª, ©Ò¥H²¾¨«; ®Õ¶é¦^¾Ð¿ý´NÉN¥[ÉN´î¡C
Thursday, November 20, 2003 at 22:53:18


¤H¤@­Õ "ª¢ªM¯Õ«Ë¦Ì¦HªM«Ë¦HªM¦d¦a³õ¦Ì¦a"


Thursday, November 20, 2003 at 19:03:18


tigger "§Ú¦n·QÅ¥¨ì¦¬¿ý«Y§A³o­Óºô­¶ªººq¡A¦ý§ÚÅ¥¤£¨ì¡A¤@click´N¸ÜµL"


Wednesday, November 19, 2003 at 22:24:32


Marsian "MoMo cafe´N«Y¦btipa road¸ô¤fªº¤@¶¡¤pçE¡K"

ËݧڤU¦¸¯d·N¤@¤U¡C
Wednesday, November 19, 2003 at 22:05:49


lfhut "hi~nice to meet u"

«Y!
Wednesday, November 19, 2003 at 18:54:41


Marsian "¦³ÉN¥h¹LMcLeod GangªºMo Mo Cafe¡H¨º¨½momo«Y¥þMCleod³Ì¦n­¹¡A¦Ó¥B¦¨¤é¼½´ä²£¤ù¦P¤j³°­·±¡ªº¥d©Ôok¡A§Ú­ÓªB¤Í¸ÜSUNRISE Chai shop (¦bbagsu rd)ªºchai¬O¦¨­Ó¦L«×³Ì¦n¶¼ªº¡A¦ý§Ú´Nµ´¹ï­ø¦P·N¡C"

momo cafe? ¦n¦ü¥h¹LØ{, ¦ý«Y­ø«Y¦n°O±o«YÃ䶡¤F¡C
Wednesday, November 19, 2003 at 17:22:04


chan wl "³Þ!³Þ!Ëݦ׳ÂdÏ§A³£©ñ¤W¥h!¥s‹Ç¥¨«ö¦³½t¤H­Óweb³â!­«¸Ü¦n¦h²Ó¸ô¤W‘ÁÚ»!"

¥u­n­ø¬O²Ê¤f, §Ú³£©ñ¤W¨Óªº, ¤£¹L§Ú³£·í±øÃM©O¤Í¥JÁ¿ºò²Ê¤f¡C
Wednesday, November 19, 2003 at 15:00:48


§õ§Q "§Ú¬O刚刚进¤J这¨½当§Ú¬Ý¨ì¤F这样ªº结ªG¨Ï§Úµh¤ß¡Aµh¤ß§Ú没¯à¬Ý¨ì这动¤Hªº¤Iºq¡A¦ý¬O§Ú·Q¦b«Ü§Öªº©ú¤Ñ¥¦¦b会¥X现¦b§Ú们ªº¥Í¬¡°é¨½ªº§Ú©¾¤ßªº¯¬§A们ªº节¥Ø¶V办¶V红¤õ¡C"


Wednesday, November 19, 2003 at 13:47:39


ni "没·N见"


Wednesday, November 19, 2003 at 13:34:09


fish "¨®, ­«¥H¬°§A¦³·s¹C°O§ó·s²K... -_-""

ÉN°Ú¡C
Tuesday, November 18, 2003 at 22:44:00


¤p¬L "µÛ¦W¶ñµü¤HªL®¶±j¯f³u, ¥Lªº³Ç§@¦p '¶Ì¤k, ºK¬P, ªÅ¹¹, ¤T¤H¦æ, ¤Ó¶§¬P¨°, ¨C¤Ñ·R§A¦h¤@¨Ç' µ¥µ¥, ³£¬O¸g¨å¤§§@. ¯u¬O¤H¥ÍµL±`."

§Úª¾¹D¤F¡C
Tuesday, November 18, 2003 at 02:58:24