Page 0098

yau siu seung "Done a good job!"


Sunday, February 6, 2000 at 07:27:21


huen "§Ú·QžMµf¤ÛªkÂù¤l¬P¦P°¸¹³¤p­^»Ûªº¥DÃD¦±, ¥ò¦³°¸¹³¤p­^»Ûùتººq, can you find them? if you can, thanks a lot la!"


Sunday, February 6, 2000 at 06:49:58


Eunice "This site is very good"


Saturday, February 5, 2000 at 07:08:50


ÂI¸Ñ­n¸Ü§Aª¾¡S "§CB..... Your homepage sucks!"


Thursday, February 3, 2000 at 18:26:32


Eeyore "¦n¥¿!!!¨Ì­Óweb site¯u«Y¦n¥¿!!!¤£¹L¦n¦ü¦³ú¢ºq¥¼¦³......(>"<)"


Thursday, February 3, 2000 at 08:22:42


ANTHEA "§Ali­Óhomepage¦n¥¿§r~¸ê®Æ¦n¸ÔºÉ~"


Wednesday, February 2, 2000 at 02:14:36


¤p¯ó "½Ð°Ý¥i­ø¥i¥H¥[¤@ÂI¨Èµøªº¥d³q¤ùºq¦±§r??§Ú¦n·Q­n¬õÀY¤yCHACHA¦P¤p«Ä¤lªºª±¨ã§r~~¥i¥H¶Ü??­ø¸Ó§A,¦]¬°§Ú§ä¤£¨ì¥¦­Ìªººô­¶..."


Tuesday, February 1, 2000 at 02:11:05


ªeÃä¯ó "PAZU,¯u«Y¦n¸r¼}§A!!±q§A­Óºô­¶,·Pı¨ì§A«Y¤@­Ó¦n¶}¤ßO¬J¤H! ¥i¯à§A³£·|¦³­ø¶}¤ßO¬J®É­Ô, ¦ý¬Û«H§A¤@©w«Y¤@­Ó¼ÖÆ[ªº¤H! ¦n®e©ö´N·|µL¨Æ!! §A­Óºô­¶¥O¤H¦n¶}¤ßO¬[! ¥»¨Ó¦n­ø¶}¤ß! ¦ýÅ¥§¹§A­ººôºq, ´N¦n¤Ö¤Öo©Ô! §A­ººq¦n¥¿Ø{!! §A¯u«Y¦n©¯ºÖ§r! ¦³o¥Ì¦hªB¤Í! §Ú³£¦³¦n¦hªB¤Í¹ï§Ú¦n¦n,¦ý¥þ³¡³£«Y­»´ä,(§Ú¨Ì®a«Y­^°êŪoºò®Ñ) «Y¨ì¹J¨ì¦n¦h«e©Ò¥¼¹J¹Lo¬JÃøÃD! ¸Ü¤ñ®a¤Hª¾,¤S©È¥L­Ì¤£©ñ¤ß,ݯhkªB¤Í,¤S©Èªø³~¹q¸Ü¶Q! ­ü! ³£­øª¾ÂIÛ®¦n!! «Y¨ì¤SµLD©Ê®æ±µªño¬JªB¤Í!! §Ú¤w¸gkeep¢÷¥ª¢÷¥Ì¢÷¬J±¡ªp¦n­@¡I¡@§Ú³£Ä±±o¦Û¤v¦n·Ð¡I¡I¡@­ø´±¦A¦P¢ð¢ó¢÷ªºªB¤ÍÁ¿¢÷¥Ì¦h¡I¡@§Ú¯u¦nµL§U¡I­ü¡I¡@§Ú¥u«YÚ»¶}§A­Óºô­¶¡A·Pı§A¦n¦ü«Y¤@­Ó§Ö¼Öªº¤H¡A¦³ÂI¸r¼}§A¡A¦P®Iı±o§A­Óºô­¶¦n¥¿¡A©Ò¥H¢÷«Y¨ì¼g¢÷¥ª¢ì·P·Q¡I¤£¹L¦n·QÁ¿¦h¤@¦¸¡A§A­Óºô­¶¯u«Y¦n¥¿¡I¡@¥O¤H·P¨ì¶}¤ß¡I¡@¦ý¤S¦³¢ì§ª§Ò¡I¡I¡@§ª§Ò§A¢÷¥Ì¢÷¤O¡I¡I¡@¦P®I¦³¢÷¥Ì¦hªB¤Í«Y¨­Ãä¡I¡I¡@¦n±¾¦í®a¤H¦PªB¤Í§r¡I¡I"

¶û¹q¸Ü¶O¶Q? ËݧA´N­n¥s§A®a¤H¥Ó½ÐCTI 1666µL©³»ùÀu´f¤F! ¥´¥h¬ü°ê¥[®³¤j, 24¤p®É¹º¤@¦¬¶O, §C¦Ü¤T²@¤C! ­^°ê¡B¿D¬w¡J¡J¡J§C¦Ü¤­²@¤K! CTI 1666 ËÝ©è, §A­«­ø§ÖD ¥Ó½Ð?
Monday, January 24, 2000 at 19:14:54


¶À °· °ê "«¢«¢ : §Ú³£­øª¾ÂI¸Ñ?"


Sunday, January 23, 2000 at 07:28:55


Samantha "¦³ÉN"½ñ¤W°ª®p"ªººqµü (§Y«Y¦A³Ð°ª®p¤T¦ì¥D«ù©Ò°Ûªº¥DÃD¦±)"


Friday, January 21, 2000 at 05:03:18


Catharsis Tosso "I knew your homepage for years now. This is one of the few homepages I knew once I got my internet. I just finished listening "The Sound of Music", they were great. Hope you update your site often, and also write more about your fun things happen in school. I love reading them..."

¦pªG¬Ý§¹¨àºqºô¹³¦Y¤û¥¤¿}, ¬Ý§¹¤@­Ó¶Â«Èºô¹³¦Y¦aº»ÄÑ, ¨º»ò, ¬Ý§¹§Aªººô­¶, ´N¹³¦Y¤F½¬Ãú¤@¼Ë, ¤f¸ÌÁÙ¯dµÛ¤@µ·µ·ªº²¢¨ý¡C§A¦Y¹L½¬Ãú¶Ü? §Ú³ßÅw¦Yºñ¦âªº½¬Ãú¡C
Wednesday, January 19, 2000 at 13:51:54


carman "ºò´¤ºò´¤ªº¤@Âù¤p¤â, ±Ð§Ú¦³µÛ¤Ó¦h·P¨ü, §A²{¦b©Î¬O¤£¸Ñ³o¤@µf¤ß·N, ¯d¦b§Aµ£¦~¥H«á. ¬¡µÛ¬¡µÛ¬O¥Ã»·´M¨D, ¨C­Ó»Ú¹J­n¦w¤ßÀR­Ô,ºâ¤F§a, ¤H¦¨ªøÁ`¦³¤@¨Ç°_¶^, ªø¸ôùئ³§Ú¦b «á "


Wednesday, January 19, 2000 at 09:08:15


¤p¦Ì "µL·N¤¤µo²{³o­Óºô­¶~~«Ü¥O¤H·|¤ß·L¯º, ¥O¤H¦^¨ýªº¦a¤è^_^~«Ü¶}¤ß!! "


Wednesday, January 19, 2000 at 08:27:37


Sally "I haven't hear the kid song for a long time especially a lots of these from my childhood in Hong Kong ...I miss them alots ....where did you get all these good stuff? "


Tuesday, January 18, 2000 at 23:38:16


¤p¥i­}¨à¶é "¦L¶H¤¤§Ú°O±o¦³¤@­ºÀs¯]ªº¥DÃD¦±¬O³o¼Ë°Ûªº:¥H¼ö¸Û¨Ó°ïåã³o­Ó¦a¤è¤£¶·­n°±¤â,µL¥Î®`©È«á°h,¤£·Q½s´¤@¦ê­É¤f,§A­YµM´¿¤@þ»P§Ú¨ÃªÓ¦h¤@­ÓªB¤Í.....§A¯à§ä¨ì¶Ü?­Y§A¯à´£¨Ñ¥D°Û¤Hªº¦W¦r,§Ú¤]§Æ±æ¯à¤@°_§ä"

³o­ººq¬O³°®a«T°Ûªº¡C
Tuesday, January 18, 2000 at 17:57:25


Poe "¦p¥i¯àªº¸Ü½ÐÀ°¦£§ä´M¥H¤Uºq¦±+ºqµü: ¸£ªi¤l(¨S¦³¤F¥DÃD¦±/´¡¦±¨ä¤@)<Ãä­Ó¸Ü§Ú¸£ªi¤l, ¤H¤HÁé·N§Ú½ì½o,¸£ªi¤l,¸£ªi¤l, ©Ç±o¦nª±, ¤H§O½o...>, °­°¨ÒÜÒܨ®, ¥~¬P¤p¬ü¨à"


Tuesday, January 18, 2000 at 07:49:37


Amuro "§Q®`,³ºµM¦³Ëݦh¨àºq,Å¥§¹³£¦~»´÷.But I want to know what is your job. U still got time to maintain it. Wow.!! Amazing!"


Tuesday, January 18, 2000 at 07:40:22


¤p¶Q¤l "¤Ó¦n¤F¥i±¤¤£¥iÀx¦s."


Sunday, January 16, 2000 at 09:19:47


Cupid "°µ±o«Ü¦n, ³oºô­¶±aµ¹§Ú«Ü¦h¤p¾Ç®É¥Nªº¦^¾Ð"


Saturday, January 15, 2000 at 21:31:36


¼ü~ "¦n¥¿§r~¦n¦hºq³£¦³~§Ú·Q°Ý¦³ÉN¤È¥¤¤½¥q¼s§i­ººq§r?¼H¼H~"


Friday, January 14, 2000 at 10:21:36


Winnie "§Ú¥»¨­«Y¤@­Ó¦nÄÁ·N¨àºq0¬J¤H,­Ú§ÚµL·N¤¤µo²{©O­Óºô­¶,¯u«Y¦n¶}¤ß,¦¨¤é­Ú¤H¯º§Ú,¦ô­ø¨ì³£¦³¤H¦P§Ú§Ó¦P¹D¦X,§Æ±æ§AÄ~Äò§V¤O°Õ,§Ú±o¶¢·|¦A0¾¤0®a°Õ!!"


Friday, January 14, 2000 at 10:12:37


Joan "½Ð¥[¤J'¥|ÅX¥S§Ì'&³¯¾åªFo¬J¨àºq"


Friday, January 14, 2000 at 06:18:35


«L«Q "I want to lisit the §i§O®Õ¶é®É !!"


Friday, January 14, 2000 at 03:07:26


¬fªÛ "§Ú·Q­n³¯¾åªF­º¨àºq,¥ò¦³'¥|ÅX¥S§Ì'ªº¥DÃD¦±,³Â·Ð§A´£¨Ñµ¹§Ú¤U¸ü!!!"


Friday, January 14, 2000 at 01:46:40


³¹¨¥·q "³Ìªñ­è¾ÇÀ´¦bºô¤W§äºqÅ¥¡A¦b¤@¦¸¥©¦X¤U¡A§Ú§ä¨ì³o­Óºô­¶¡C§Úµo²{¤F«Ü¦h¦nºq¡A§ä¦^¤£¤Öµ£¯u¡C¥t¥~¦³¤@­Ó©Ç²{¶H¡A´N¬O³¯ªQÄÖªº°Û¥\¤ñ²{¦b«Ü¦h¤kºq¤â³£¦³¹L¤§¦ÓµL¤£¤Î¡A±À¤¶ºq¦±·íµM¬O¤p¥Õ²î°Õ¡I¡£¼á²M¡G¥»¤Hµ´«DªQªQ©j©jªºfans¡¤Á`¨¥¤§¡A¥»¤H¹ï¶Qºô¤Q¤Àº¡·N¡C¤£¹L¡A¦³¤@¨Æ§Æ±æºô¥DÀ°¦£¡A§Ú·Q§ä¡u¥¼¨Óªº¤Ñ¤~¡v¡A¦ý¶Qºô¥u¦³ºqµü¦Ó¨S¦³ºq¡A¤£ª¾ºô¥D¥i§_¥[²K©O¡H·P¿E¸U¤À¡I"


Tuesday, January 11, 2000 at 04:25:29


®}铉°ò "§A¦n. §Ú¬O韩国¤H. §Ú会说汉语说±o¤£¤Ó¦n. §Ú·Q­n¤Iµ£ªº­µ乐file. µ¥¥R¨¬§Úªº»Ý­n. ¨¯­W°Ú! ·s¦~§Ö乐! "


Monday, January 10, 2000 at 02:58:01


¤ë»æ "­ò!§A¯u¦æ°Ú¡I§Úݯªð§Ú¥¢´²¥ª¦n¦h¦~¬J¨àºq­C~~!«¢«¢¡A¤£¹L§A¦n¦üµL³¯¯E¥Á­Ó°¦¼Æ¼Æ¤pºëÆFØ{!§Ú¦n·Q­n©O¡A§A¦³¿ìªk¶Ü¡H¡HÁ°Õ!"


Sunday, January 9, 2000 at 20:18:59


ªeÃä¯ó "o¬È!§A­Óhomepage ¦n¥¿Ø{!!§ÚÚ»®Í§A©Ò¦³®Õ¶é¦^¾Ð¿ý¬J½g³¹o©Ô!¦n¥¿!¦n¦n¯ºØ{!!Ú»§A¬J®Õ¶é¥Í¬¡¯u«Y¦nhappyØ{!!§A´N¦no©Ô!¦³o¥Ì¶}¤ß¬J¦^¾Ð!!¤£¹L§Aoªºfriend ´NºGoªº!¥Ñ¨ä«Y¤j¦Ñ·Ý(¤j¦Ñ·Ýªº§¢©V(¤U½g) ),¥¢Åʤw¸g¦nºG!¦ý§A³£¥i¥H§â¤@¥ó¶Ë¤ßªº¨Æ, Åܦ¨§Ö¼Öªº¨Æ¡C ¦ý........¤S¯u«Y¦n¦n¯º,¥ò«Y­n"«¢«¢"ªG°¦!¥¿!!"

§Ú¤w¸g§â§Aªº¯d¨¥Âà±Hµ¹¤j¦Ñ·Ý¬Ý, §Ú·Q¥L·|¬°¦Û¤v¦³³o»ò¦h¤HÃö¤ß¦Ó¤ß¸Ì¦³ÂI¤£¬O¨ý¨à¡C
Sunday, January 9, 2000 at 08:17:41


Milk "Ú»§¹§Ad®Õ¶é¦^¾Ð¿ý, §Úı±o§A¯u«Y¥i¥H¦¨¬°Ä~²¦µØ¬y¤§«á,¥t¤@"«C¦~¯º¦K". ´X®É¼gµf¥»pazu¤â°O§r? ­øª¾«Y«}¨k®Õ·|¦hd½ì¨Æ©O? §Ú¤¤¾Ç®É¤S­ø¨£¦³Ëݦh......."


Sunday, January 9, 2000 at 05:42:02