Page 0083

Luke "really dont know what should i write here...only one word: good!it can help me to listen to those kid songs i like...thz^o^"


Saturday, May 1, 1999 at 11:23:03


Fish "I like your homepage, and I hope u can help me to find the song that I like which is ¤ÛªkÂù¤l¬P. If u can find it, please send it to my email address. Thanks alot!!!"


Friday, April 30, 1999 at 12:07:16


bluestar "the song is very good ar...all my friends said your hp is veru nice......work hard ar....the a thing that is the sound isn't very good"


Thursday, April 29, 1999 at 16:56:22


½âªº«Ä¤l "§A­Óºô­¶¦n¥¿§r.¦¸¦¸Ú»§¹³£·|¤j¯º¤@À\¬[.¦Ó¥B¤S¥i¥HÅ¥ªð¢ì¨Ì®aÅ¥­øªð¬J¨àºq.¥i¥HºCºC¦^¨ý~"


Thursday, April 29, 1999 at 09:59:31


¶¯¥J "§Ú¯u«Y¦nÁé·N¦nÁé·N§A©O­Óºô­¶§r,§Ú¤£ìЫY­ø·|¶}URLÚ»¬J¤H¾¤¬[,¦ý«Y§Ú©¥©¥«Y§¤¨¬¦¨²ÉÄÁÅ¥®Í®t­ø¦h¥þ³¡§AD¨àºq§r,¯u«Y¥¿±o¦nºò­n§r,³Ì¶}¤ß«Y¯u«Y¥i¥H¤@¸ôÅ¥¤@¸ôçܵf²Ó­Ó­Ó°}§¤«Y¹qµø¾÷«e­±±æ¤W¥hÚ»¹qµø­Ó°}D·Pı§r,§A(ºô¥D)°µ©O­Óºô­¶¯u«Y«D±`¦¨¥\§r,§Æ±æ§AÄ~Äò§V¤O°Õ......."


Wednesday, April 28, 1999 at 14:19:54


litter "good and good and never stop"


Sunday, April 25, 1999 at 21:54:30


Little Bear "¥i¥H¸Õ¸Õ±N " Åw¯º¨àµ£¶}¤ß¦a" o¬J¥DÃD¦± («Yºµºµ¯Z¤H°Ûo¬J) Â\¤Wo¾¤¶Ü? ¶¶«K´£´£: ¦±/µü: ¤ý¶®¶²."


Sunday, April 25, 1999 at 10:39:55


Peter Yu "¦n¥¿,¤£¹L­ø«Y¥ßÅéÁn!"


Saturday, April 24, 1999 at 22:55:30


Irene ""¥¿!"¥¿"!¯u«Y¦n"¥¿".You are the best !"


Saturday, April 24, 1999 at 07:01:54


KK "§A­Ósite¯u«Y¦³¦n¦h¦nºë±mªº¨àºq, §Ú¦n¶}¤ß, ¦ý·í§Úµo²{, ¤@­ºdowload­ø¨ì,¤G­ºdownload­ø,¤T..¥|......¥i§_§Ö§Öfix¤@fix. thanks"

«Y? §Ú­º­º³£download¨ìØ{¡C
Saturday, April 24, 1999 at 04:47:43


Ranma "ºq¦±¦n¥¿!§V¤O!"


Friday, April 23, 1999 at 10:21:32


Saladin "hi sui papa i again very good ar add some new song sorry but also havent "ULTRAMAN TIGA and DYNA" very want to hear do you have ICQ? can you send it to me please???"


Friday, April 23, 1999 at 09:06:42


Adam "Sorry, I want the main theme ­·¤§¨¦ Japanese version.Can you please put it on your HP?"


Friday, April 23, 1999 at 01:46:18


¼B©w°í "¯u«Y¦n¥¿!!­I®ÍDºqµüªð¾Ç®Õ³£¤£ª¾´X«Â!!"


Wednesday, April 21, 1999 at 02:36:36


Shira Lam "§Ú³Ì³ßÅw¸õ­¸¾÷®É¥Nªº¨àºq,µL·Q¹L¥i¥HÅ¥µf¦ñ§Ú¦¨ªøªººq,¯S§O«Y¿Ë¿ËDaddy¦P¥@¬É¯u²Ó¤p³o¨Ç¦³·N«äªº¸Ü!­È±o¤@Æg!"

¦Ó®a¿Ë¿Ëdaddyªº²Ó¸ô¥J³£Åªºò¤j¾Ç¤F¡C
Tuesday, April 20, 1999 at 06:38:17


Yan "Hi, Pazu. It is so nice to see these songs in your web site. You know, it is so hard to find them all now. And thank you for sharing your writing with us. It lets me remember the happiese time in high school in H.K. I was as naughty as you. "

§Ú­ø«Y¦nnaughty¬[©QØ{¡C
Monday, April 19, 1999 at 22:51:09


sammifoo "if have many songs come on other 51 coutry is very good ideal."


Monday, April 19, 1999 at 05:16:04


Iris "ÉN§Ú·Q­nªººq"

Ëݺâ¼ÆÅo¡C
Saturday, April 17, 1999 at 05:42:31


(@_+)"" "such as a nice or even the best kid songs sit, impress me so. more new songs or even old songs needed tho, keep it up~"


Friday, April 16, 1999 at 20:41:22


¤p¥| "¦n¥¿,§Ú¦³¦n¦hºq³£Ãѳ£ª¾,¦Ó¥B¦¨¤é¦Pd friend°Û"tim",¦ý¦n¦h®É³£­ø°O±oºqµü,¦n¦b¦³§Alee­Óºô·~!!ÁÂÁÂ!!§Ú¥H«á´N¦³¦hd¥»¿ú¦Pd friend°«°Ûla ha ha ha ^o^"


Friday, April 16, 1999 at 20:13:32


Luke "This is the first time I went a so interesting web site like this one! Fantastic! Well done. It can help me listen back to those songs i listened in the past...I love this place anyway. And please so work more hard and put more and more good songs on it! I will appreciate it if you do so.^_^"


Tuesday, April 13, 1999 at 21:43:32


Molly "I like this website.It is Good!!!"


Monday, April 12, 1999 at 06:48:47


Jade "Good Good Good!!!!!!!!!!!!!!!!"


Monday, April 12, 1999 at 06:45:35


Jade "Very good!!Well done"


Monday, April 12, 1999 at 06:42:25


JOAN "Good!!!@.@"


Monday, April 12, 1999 at 06:39:40


¯ª¯«¤÷ "¦n¥¿! µ£¦~¦^¾Ð¥X®Í¾¤!"


Sunday, April 11, 1999 at 09:51:01


QQ "Please update more often !!!There has been no new songs added since 1998 !!!!"

¦³ÉNÅÍ¿ù? ¦­±Æ«}update¥ªÅo¡C
Sunday, April 11, 1999 at 03:54:37


Edmund Cheung "It is a ver nice and lovely web-site. It can recall most of ny sweet memories in the past."


Sunday, April 11, 1999 at 00:22:31


²Â³Jºµ¿ß "«D±`¦n, ºq¦±«D±`»ô¥þ, ¦Ó¥B¦³Real Player file download, ¯u¬O§Q®`, ¦³¦p¦¹¤@­Ó­«µø¨àºqªººô­¶, ¥O¤H«Ü·P°Ê. ¤£¹Lºô¥D¦ü¥G¦ê¤F¤@ÂI."

ÁÂÁ§AªºÆg½à¡C¥t¥~, §Ú¨ä¹ê¤]«Ü³ßÅw§O¤H»¡§Ú¦êªº¡C§ÚªºªB¤Í³£¬O³o¼Ë»¡¡C:)
Friday, April 9, 1999 at 08:17:46


Arex Leung "§A¼gd³¥¦n¦n¯º~~¯º¦º§Ú°Õ~~~¤×¨ä¬O¦^¾Ð¿ý¦Pºë¿ï. ¥i­ø¥i¥H¼g¦hd? kid songs section section is also perfect of course!"

§Ú¿ð¨Ç·|¥[±j¦^¾Ð¿ýªº³¡¥÷, ¦]¬°§Ú½T¹ê¦³«Ü¦h¬G¨Æ·Q¼g¤W¥h, ªGpart«Y§Ú¦Û¤v³ÌÁé·Nªº³¡¥÷ªº¡C
Monday, April 5, 1999 at 09:39:46


¤Ñ°¨®ü©ú¤ý "good site...well...i have some laputa music...come on: ¤ÑªÅ¤§«°¬G¨Æ²¤¶¡A»s§@²Õ¸s¤Î§@«~¦~ªí¤ÑªÅ¤§«°¤Hª«¡Aª««~¡A¦a¤è²¤¶¤ÑªÅ¤§«°­µ¼Ö¯S°Ï¥]¬A´X¤Q­ºMIDI¡AMP3¡A¬Æ¦Ü§¹¾ã¤ÑªÅ¤§«°CD ¤¶²Ð¤ÎRealAudio¼Æ¦Ê±i¤ÑªÅ¤§«°¹Ï¤ù¥]¬A®ü³ø¡A­ìµe¡A²£«~«Ê­±¤Î©x¤è¹Ï¤ù¤ÑªÅ¤§«°¬ÛÃö³Ì¦n½è¯Àºõ­¶ ñ¦Wï¤Î²á¤Ñ«Ç¡A½Ð¦h¦h¤ä«ù"

§Aªººô­¶°µ±o¤£¿ù©O, §Ú¥[¤F­Ólink¦b¤ÑªÅ¤§«°ªººq¦±©³¤U¡C
Monday, April 5, 1999 at 04:03:27


®v¨ä "«Ü°ª¿³¦b§Aªººô­¶¥Zµn¤F§Ú¸`¥Øªº«Å¶Ç(¥ç¦³«Ü¦hÅ¥²³¸ß°Ý§Aºô­¶ªº¸ê®Æ)hope you enjoy the half-hour kid-song program this evening 4/4/99"

«Ü°ª¿³§A¨Óñ§Úªºguestbook! («ö: Åý§Ú¨Ó¤¶²Ð¤@¤U, ®v¨ä¬O­»´ä¹q¥x¸`¥ØÅʤ@­Ó¶À©üªº¥D«ù¤H, ¦b4¤ë4¤é¸Ó¸`¥Ø¬°ÅTÀ³¨àµ£¸`, ¯S§O¼½¥X¦h­º¨àºq¡C)
Sunday, April 4, 1999 at 10:21:40


Genius Laurence "­Óºô­¶¦n¥¿!"

ÁÂÁÂ!
Saturday, April 3, 1999 at 09:15:06