Page 0066

Silent "I like ur homepage, but I never can listen the songs whenever I listen."

½Ð°Ñ¦Ò¨ä¥L¬ÛÃö¦^ÂÐ, ¯u¬O¤£¦n·N«ä¡C
Thursday, August 20, 1998 at 00:05:33


Chris "many song cannot found in the server? (HTTP not found 404)"

½Ð°Ñ¦Ò¨ä¥L¬ÛÃö¦^ÂÐ, ¯u¬O¤£¦n·N«ä¡C
Wednesday, August 19, 1998 at 04:21:13


Andy "I cannot listen to the songs because of the site "kennynet", why??"

½Ð°Ñ¦Ò¨ä¥L¬ÛÃö¦^ÂÐ, ¯u¬O¤£¦n·N«ä¡C
Tuesday, August 18, 1998 at 20:57:55


Jean "I like those song very much ,but I think if you have more chinese song , I'll more like those then now I like them. "

ËÝ©O­Ó·íµM¡C
Tuesday, August 18, 1998 at 18:30:29


©ºªAªÌ "µL"

®@
Tuesday, August 18, 1998 at 08:49:45


Cheung Kam Fai "½Ð°Ý¦³ÉN¥i¯à±o¨ì"¦¨¦N´µ¦½'³oºq?"

ÉA¾¤¬[?
Tuesday, August 18, 1998 at 02:52:22


HWA YIN NING BENJAMIN "MOME"

®@?
Monday, August 17, 1998 at 22:19:48


Cymie "i can't listen some of the songs!"

½Ð°Ñ¦Ò¨ä¥L¬ÛÃö¦^ÂÐ, ¯u¬O¤£¦n·N«ä¡C
Monday, August 17, 1998 at 03:27:49


Hoi Kin "I can't download or listen any your song in your web!!! Why ar? Tell me... ¤£¹L±zdºq¤S´X¦h´X»ô!!"

½Ð°Ñ¦Ò¨ä¥L¬ÛÃö¦^ÂÐ, ¯u¬O¤£¦n·N«ä¡C
Sunday, August 16, 1998 at 21:21:30


O'Neal Shi "Some song are beautiful.But I want to get more information about the songs.I cannot find some songs in this progamme.For example,very new songs or very old songs.Some Japanese song have not the Japanese word.For example,'Sailor Moon'.I want to cope the song but it only have English word.I hope you can make this progamme better.I am waiting for you!!!!"

¦³®É§Ú³£­ø«Y¸Üݯ´Nݯ¨ìªº°Ú¡C
Saturday, August 15, 1998 at 01:26:05


O'Neal Shi "So less information"

ËÝ­ø¦n·N«ä°Ú¡C
Saturday, August 15, 1998 at 01:13:03


¿n¿n "¥§­Óºô­¶¯u«Y¦n¥¿§r¡I¯u«Y¦n¦n¡I§Ú³£­øª¾´X¶}¤ß§r¨£ªð0ªº¨àºq¬Jºqµü¡I¦ý«Y©O¡A­øª¾"Orange Road"¦³ÉN¨àºq©O¡H©ÎªÌ¦³Ãö"Orange Road"¬Jºô­¶¡H¥§­Óºô­¶¹ê¦b¤Ó¦n°Õ¡I¤d¨ä­ø¦n­ø°µ¸¨¥h§r~¡I"

ÁÂÁÂÆg½à, ¾í¸ô¦n¦ü³£¦³¤¤¤åª©¥DÃD¦±ªº¡C
Friday, August 14, 1998 at 07:35:01


»ZªF¤Ó­¦ "¨s³º§A«Y¥ÎÉAserver ¬[,ÃaËÝ­@³£¥¼¾ã¦n?"

§Ú³£­øª¾Ø{¡C
Friday, August 14, 1998 at 00:33:09


Daniel Wong "You did a wonderful job, and I hope that you can add more."

ÁÂÁÂÆg½à!
Thursday, August 13, 1998 at 13:23:48


KEI "¯u«Y¦n¦h§r.......¤£¹L¦¨404.........download ­ø¨ì.......§r...."

§Ú³£­ø·Q°Ú¡C
Thursday, August 13, 1998 at 10:59:18


tkiu "some of the song in ¨àºqºô canoot be find . hoe can i slove this problem? e.gµ£¹Ú."

½Ð°Ñ¦Ò¨ä¥L¬ÛÃö¦^ÂÐ, ¯u¬O¤£¦n·N«ä¡C
Wednesday, August 12, 1998 at 09:58:01


alvin lam " Hello!"

§A¦n!
Wednesday, August 12, 1998 at 04:18:29


Fion "§Aªºhome-page«Ü¦n¬Ý,¥O§Ú¦^¾Ð«Ü¦h¤p®É­Ô.«Ü·Q»{ÃѧA.§Æ±æ¦³§Aªº¦^ÂÐ."

§A¦n¶Ü?
Monday, August 10, 1998 at 23:35:34


¯«¤H±i¨õ´µ¿à¦h "your homepage is err i cann't download anything eg. mid,realplayer"

½Ð°Ñ¦Ò¨ä¥L¬ÛÃö¦^ÂÐ, ¯u¬O¤£¦n·N«ä¡C
Monday, August 10, 1998 at 17:10:13


®ü­} "Á¦§B§B, ½Ð°Ý±zªñ´Á¦³"ªÅ"¨S¦³¡H¡]¤W¦¸°Ý±z­Óguestbook ÂI¾ã¡A¡@±z«Y¤C¤ë¥|¤éÂЦn¦£¡A¿ðú¢¥ý¡A¡@²{¦b¦p¦ó§r¡D§Ú¯uªº«Ü·Qª¾¨ì©O¡A½Ð«ü±Ð«ü±Ð ;-)"

¶}¾Ç¤F, ¨S¦³®É¶¡lu¡C
Monday, August 10, 1998 at 10:55:07


Tong Dick Hin "¦n¦hÁ§A¦a°Ú!§A­Ì´À§Ú§ä¦^è°¥J®É¿ò¥¢ªº°O¾Ð.¦hÁ°Ú! §V¤O°Ú!§Ú·QÅ¥¶§¤@­ººq°Ú!"

­n¿ð¨Ç¥ý¦³±oÅ¥¤F¡C
Sunday, August 9, 1998 at 16:58:54


§Ú "©O½ü§A¹ï guestbook D messages ³£¦n¼Å­l0µf , ¦¨¤é³£­«½Æ¦P¼Ë¬J»¡¸Ü¡I"

¦^ÂЭ«ÂЪº°ÝÃD, ¥Î­«ÂЪºµª®×¡C
Sunday, August 9, 1998 at 02:05:46


¼Ö "§Ú«Ü³ßÅw§Aªººô­¶§r!! ¦ý¦³®É·Q§ä¨ÇªF¦è§Ú¤£ª¾±q¦ó§ä°_, ¥i¯à¦]¬°§ÚÄø§a!! ¦ý§Aªººô­¶¯uªº¯uªº«Ü¦n°Ú!! §Ú·|®É±`¨ì¨Ó, °Û°Ûºq¥J§r!! hee~~~"

§A·Q§ä¬Æ»òªF¦è°Ú?
Saturday, August 8, 1998 at 23:29:34


Lucifer "§A¦n¦è¦nè°¦n±o·N¦n¥¿°Ú...Ä~Äò§V¤O°Ú"

ÁÂÁÂÆg½à!
Saturday, August 8, 1998 at 23:25:43


BB "I really love your homepage, but I can't download any songs from your homwpage, I really want to listen those songz, pls help"

¦]¬°Àx¦s¨àºqªº¦øªA¾¹¦³¨Ç°ÝÃD, ©Ò¥H¤£¯à´£¨Ñ¨àºq¤U¸üªºªA°È, §Ú«Øij§A¥[¤J¨àºqºôªº³q°T¦W³æ (https://www.pazu.com/kidsong/menu/mailinglist.html) ¡C·í¨àºq«ì´_¤U¸ü®É, §Ú·|µo«H³qª¾§Aªº¡C
Friday, August 7, 1998 at 15:40:59


Laverµµµæ "½Ð°ÝPazu¬O¥Î¤°»òµ{¦¡¼gºô­¶ªº©O?¦P®I¸Üµf­Ú§AÅ¥§A­ÓSearch Engine ¤Shang®I¡I"

§Ú¥D­n¬O¥Înotepad¼gºô­¶, ¦ý¦³¨Çpage«h·|¥Î Frontpage 98¨Ó¼gªº¡C
Thursday, August 6, 1998 at 23:01:37


Andy Wong "§Ú­Ó¤H»{¬°§A¯à°÷¦³¤j³¡¥÷ªº¨àºqdownload¬O«D±`«D±`«l§V¤O§a"

ÁÂÁÂ! :)
Thursday, August 6, 1998 at 15:34:16


Andy Wong "§Ú¤£¯àdownload³o¸Ì(https://www.pazu.com)ªº¨àºq!!!!§Æ±æ§A§Ö§Ö¿ì¦n¥¦§a¡I"

¦]¬°Àx¦s¨àºqªº¦øªA¾¹¦³¨Ç°ÝÃD, ©Ò¥H¤£¯à´£¨Ñ¨àºq¤U¸üªºªA°È, §Ú«Øij§A¥[¤J¨àºqºôªº³q°T¦W³æ (https://www.pazu.com/kidsong/menu/mailinglist.html) ¡C·í¨àºq«ì´_¤U¸ü®É, §Ú·|µo«H³qª¾§Aªº¡C
Thursday, August 6, 1998 at 15:30:51