Page 0054

³¯®x¨} "¶}ÀY¤J¨Ó®É¥»¥H¬°³o¸Ìªº¨àºq¬O²{¦b¹qµøªº¨º¨Ç¥d³qªº, ¦ý¦ô¤£¨ì³o¸Ìµ¹§Ú¤@­Ó¤Q¤À¥¨¤jªºÅå³ß, ¯àÅ¥¨ì¨º»ò¦h¤p®É­Ô¤ß·R¥d³qªº¥DÃD¦±, °}°}·|¤ß·L¯º¤§¾l, ¦³¤Ö¤Ö·Q¯d²\ªº½Ä°Ê......³o­Óºô¯¸¹ê¦b¤F¤£°_!!"

­«¦³¦n¦h§A·N·Q¤£¨ìªºÅå³ß²K!
Sunday, April 19, 1998 at 12:56:40


DINGDONG "GOOD LOR.... SPECIAL LOR......INTEREST LOR....COOL LOR......EXCELLENT LOR.....A LOT LOR......."

¦hÁÂÅo~~
Sunday, April 19, 1998 at 12:32:17


Tse Wai Yee "That is a very very great hp. The song are very good. And give me a good memory"

Ëݼ˴N¦n¤F! :)
Sunday, April 19, 1998 at 03:14:52


Pak "I download many song to heard,some old song make me very happy,because these song I don't heard very long time"

§A°ª¿³´N³Ì¦n°Õ! :)
Sunday, April 19, 1998 at 03:06:32


Oscar "hi, i like this page very much cos it brings us back to our childihood. Really hope that more and more kid songs can be posted on and let us download."

ÁÂÁÂ!
Sunday, April 19, 1998 at 00:56:55


Ming "This is a great site ...KOOL. but it's better to have more pictures.how can i download them onto a floopy disk?"

§â©Ò¦³ºq¦±§Û«{¸¨¤@°¦floppy? §A«üSparQ?
Saturday, April 18, 1998 at 14:35:18


Eddy "«Ü"

¦n? :>
Saturday, April 18, 1998 at 06:33:31


KINE "HI~§A¦n! §A¬O§Ú¬Ý¹L©Ò¦³¯¸ªø¤¤³Ì¦³¼ö§Õªº¤@¦ì,§Ú¥Ã»·³£¤ä«ù§A,¥[ªo~ §A­µ¼Ö¦n¦nÅ¥,¦ý¤£¦n¦sÀÉ~ «x?§A°Ý§Ú¬O½Ö?¨S¦³¿ù!§Ú´N¬Oªê­±x,¤£¹L§Ú¤w§ï¦W¥sKINE...¦]¬°ªê­±X¦n¹³¤ÓÃøÅ¥...... "

ÁÂÁÂ, ¤£¹L¨ä¹ê¨º¨Çºq¦±¥i¥H¦sÀɪº, ¥u­n¦bright-click "ra" ªºicon, µM«á¦A¿ï¡uSave Link As¡v«K¦æ¤F¡C
Thursday, April 16, 1998 at 09:20:21


WeyWey "pazu I got one nice site with you sharing ..¤Û¼vºô"

©O­Óºô­¶, ´N¬O§Û¨àºqºôªº¨º­Ó¶Ü?
Thursday, April 16, 1998 at 04:22:28


¤@­Ó¦n¤H "§Úı±o²{¦bªº¨àµ£¸`¥Ø¥D«ù¥u¬O·í¨àµ£¸`¥Ø¬O¤J®T¼Ö°éªº½ñ¸}¥Û........¥L­ÌÂ÷¶}¥H«á´N¤£Â_¯}Ãa¦b¨àµ£¤ß¨½ªº§Î¶H...©P¬P¹£´N¤£Â_Á¿§C¯Å¯º¸Ü¡A±i°ê±j´N±`±`°µ¦l¤H,¦¶¯ôÁÙ©ç¤T¯Å¤ù,§Úıªº¥L­Ì³o¼Ë°µ«Ü¤£¹ï¡A§A«ç¼Ë¬Ý¡H"

¬Yµ{«×¤W¥i¥H³o¼Ë»¡ªº¡C
Wednesday, April 15, 1998 at 20:05:36


NiceGirl "nice la"

ÁÂÁÂ!
Wednesday, April 15, 1998 at 05:22:30


CoCo ......^_~" "it is a very nice hompage!!!Well done~~~~please keep it~~~~~~~~~~"

ÁÂÁÂ!
Wednesday, April 15, 1998 at 01:21:06


Duncan Ho "What a fantastic site! I can find all my childhood memories here! I love this site!"

ÁÂÁÂ!
Tuesday, April 14, 1998 at 19:31:20


Phoebe Chan "¦nÂ×´I,¥O¤H¦^¨ýµL½a!"

ÁÂÁÂ!
Tuesday, April 14, 1998 at 12:21:14


¹F ¹F "«Y FAQ ¤J ­± ¦³ ­Ó Link «Y Download RealAudio Encoder3.0. ¦ý «Y o­Ó ­Ó ºô ­¶ ¤v ¸g µL o¥ª. ­@ ®a ¦³ RealAudio Encoder3.1 download, ­Ó ºô §} «Y : https://www.real.com/products/creation/realaudio.html"

ÁÂÁ«ü±Ð! ¤w¸g§ó¥¿¤F!
Tuesday, April 14, 1998 at 04:27:24


firebird "somebody known u tell me that u were A-level this year. Anyway try hard on study la"

o¤U? Ãä­ÓËݼ˩G§Ú?
Monday, April 13, 1998 at 22:39:34


papaya "...^_^... I really love your hp. It's so nice! And thx!"

ÁÂÁÂ! §A­Ó¯d¨¥¦P¤U­±ªº¯d¨¥¦n¦üØ{!
Monday, April 13, 1998 at 20:15:17


CARRIE "i really love this hp, very good!!"

ÁÂÁÂ!
Monday, April 13, 1998 at 15:16:35


Truncate Wong "³o­ÓªÅ©A¦n¦n, ¤£¹LD¨àºqªºquality´N¦n®t°Õ... §Æ±æ¥i¥H¦nD°Õ!!!"

®t¥ý¦Ü¦n, ¦³¯Ê¾Ñ¬ü¹À! :p
Monday, April 13, 1998 at 11:22:53


Vincent "A great homepage (both for me and my kids)! You put most kid songs that I know in the site. Besides kid songs, kid stories and µ£¸Ü may be a good direction to expand. Bye. "

¥i¥HçÜçܪº, ¤£¹L­nµ¥§Ú¦³®É¶¡¥ý¡C
Monday, April 13, 1998 at 09:33:10


KiKi "Nice!"

well... ÁÂÁÂ!
Monday, April 13, 1998 at 08:41:33


¤@­Ó¦n¤H "§Ú¤w¸g¦n­@¥¼Ú»¹L°{¹q³â.....°£¤FÃӥɷë¡A­ð¸«µX©M»\¥@Ä_¥~¡A¨ä¥L¥D«ù³£­øª¾¥s«§¦W¡A¥i§_¤¶²Ð¤@¤U¡H¡H¡H¡HÁÙ¦³¡AÂI¸ÑËݦh¤H¥´¿ù"ºô"©M"ºõ©O¡H"

§Ú³£¦n¤ÖÚ»°{¹q¶Ç¯u¾÷¤F, ¹ï¥D«ù¤H³£­ø«Y¤Ó¼ô±x¡C°£¤F§A»¡ªº¤T¦ì¥D«ù¥~, ­«¦³¤l°·­ô­ô¡K¡K¨ä¥L³£¤£¤j°O±o¤F, ­«¦³¨Ç²Ó¸ô¥J¡C
Monday, April 13, 1998 at 05:24:58


cinderella "³o¤@­Óºô­¶«Y§ÚµL·N¤¤¨£¨ìªº¯u«Y¦n°­¥¿§r~~~~"

ÂI¸Ñ·|µL·N¤¤¥h¨ìªº? ËݧA¦³ÉN¤¤¹L¤»¦X±m?
Monday, April 13, 1998 at 00:42:59


8791249 "I like more song in pazu. NEW song. thank you.. please"

ËÝ­nµ¥§Ú¦³®É¶¡¥ý, ¿ð¨Ç´»°²®É§Ú¥i¯à·|¦h¨Ç®É¶¡¡C
Sunday, April 12, 1998 at 23:00:25


Josephine ":) :] :} :] :o ~o~ ~v~"

®@¡C
Sunday, April 12, 1998 at 13:36:19


Handsome Jason "²ª½¦n°Õ¡I¦³o®I§Úªº§@«~--homepage kidsong,¦n¤W¥[¦n°Õ¡I«¢«¢«¢¡I"

²ª½¥O¤H§@¹Ã, ³Ì¦n³£«Y"dump"¥ªÊ\!
Sunday, April 12, 1998 at 10:04:06


¤p§Å "Á¦§B: §A¦³´X­Ó¦P¾Ç©M§Ú¤@°_¤W PE ©O! §A©O«×¦n¤Ú³¬, ¦¨¤é·|¨£¨ì§Ú D friend ¯d¨¥...(Luke Ma~~~ §A¤SÃÑPazu §r?)"

§Úª¾¹D¤F, §A­«¦¨¤é¦PÊ\¦a¤@»ôÁ¿§ÚÃa¸Ü¹À, Åͨì§Ú¦n¶Ë¤ß~~! :P §ÚÃÑ¥ª¶Î°¨¦n­@¤F, ¦³ÉN¨â¦~©O? §AÃÑ¥ªÊ\´X­@¥ý?
Sunday, April 12, 1998 at 09:36:45


¶Î°¨ Luke Ma "§r§BÁ¦¡A¯u«YçÜ­ø¨ì§A­Óhomepage¦Ó®a·d¨ìËݤj¡AËÝ¥X¦W¡C¦¨¤é¨£¨ì§A­Ópage¨£³ø¡A­ø«Y©O¥÷´N«Yo­Ó¥÷¡AçÜçܤU³£¦³d¹L¥÷¡A³£­øª¾«Y«}§A½Ð¯Z¼g½Z¨Ð¶¼¯ù¡I«¢«¢¡IÁ¿¯º©Q¡I·íµM§A¯u«Y¯u§÷¹ê®Æ¬J¡CÄ~Äò§V¤O°Õ¡I¥[¦hd·sºq¤W¥h°Õ¡I^_^"

§Ú³£¨ä¹ê­øª¾ÂI¸Ñ¦n¦üÅͨì´X¤j, ¨ä¹ê³£¦³¤Ö¤Ö¦ô­ø¨ìªº¡C¡C¡C¡C¡C¡C
Sunday, April 12, 1998 at 09:14:43


ÅK¹F¥§ "®@.......·íÅK¹F¥§²îªøµo²{www.pazu.com³o¦B¤s®É.........¤w¸g­n¨I¨S°Õ((¦]¬°¤Ó¦h¤H³Û,¤Ó¦h¤ô))"

Ëݦ³ÉN§ä¯«¤÷?
Sunday, April 12, 1998 at 05:34:26


Zvil "§Ú·QPAZU¥ý¥Í­n§Ö¸Ë¦³½u,¦pªG¤£¬O,§A±N·|¿ù¹L«Ü¦h·s¦±!¦]¬°¦³½u¥¦¥Ñ¦­±á¨ì©]¶¡,¤£ª¾¹D·|©ñ¦h¤Öºq(³s½æ§i¥Õ®É¤]©ñ¨Çºq),¦pªG¤£·Q¸Ë«K¥sªB¤ÍÀ°§A¿ý°Õ,---§Ú¤£À´¥ÑTV¿ýºq,¤£­n¥s§Ú---"

¸Ë¤H¦n¹L¸Ë¦Û¤v¹À¡C
Sunday, April 12, 1998 at 05:28:46