Page 0044

¦n¤ß¤H "¾É¹C"±·±·"¥´¿ù¦r. À³¸Ó«Y"´Î´Î""

«u³é, «YØ{? ¿ù¥ªËÝ­@, ¦Ó®a¥ýª¾¡K¡KÁÂÁ³qª¾! :)
Saturday, February 14, 1998 at 14:10:30


Atog "§A¥i­ø¥i¥HÁ¿¥y¦n¦n¯º0¬J³¥§ÚÅ¥¡H ¦hÁ¡I¡I"

¡K¡K§A¦n¶Ü? §A¦nè°¥J! (Ëݼ˦n­ø¦n¯º°Ú?)
Saturday, February 14, 1998 at 13:39:56


®ü­} "Á¦§B§B:½Ð°Ý§A¦b²³¦h°Êµe¤§¤¤,¬O¤£¬O³Ì³ßÅw¤ÑªÅ¤§«°?¬O¤£¬O¦]¦¹¦Û¦Wpazu?§Aªº¥¿Â¾¬O¤°»ò©O?muc±o§A¦³Ëݦh®É¶¡¥h«Ø¥ß©O­Ówebpage.¤£¹L,§Ú¯uªº¤Q¤ÀªY½à³o­Ó¨àºqºô. ¤£ÂÔ¥¦ªº¤º®e,§ó¥[ªY½à§Aªº³Ð§@°ÊÉó.«Ü¦hÁ§Aar!½ÐÄ~Äò§V¤O."

ËÝ´N±ð«Y°Õ, ¦pªG­ø«Y³£­ø¥sPazu¤F! ¼H¡C¦Ü©ó§Úªº¥¿Â¾¬O¬Æ»ò©O¡K¡K¨àºqºôºô¥DÅo, °Æ·~´N¬O¡K¡KÁ¦§B§BÉNÉA°O©Ê, ­ø«Y¦n°O±o¤F¡C
Saturday, February 14, 1998 at 10:33:35


Sceientist "ohh really have to thanks u for creating this page!! When i am listening to those songs!! They remind me a lot when i was small!! Some of the songs i have been looking for them ages!! So, thanks very much and keep it up!!"

ÁÂÁÂ! ¤£¥Î«È®ð!
Saturday, February 14, 1998 at 06:40:52


Austin 3:16 "¦n¦nªºÊI,¥Î¦hoªº¤ßÉóÉr!! Dºq¥u¬OµL½uD°Êµe¤ùºq,¦³µLD¦³½u¹qµøDºq?"

¦]¬°§Ú«Î¥ø­Ó¦a°Ï¤ñ¸û©_©Ç, ©~µMÁÙ¥¼¦³¦³½u¹qµøªº¡K¡K
Friday, February 13, 1998 at 22:23:51


Zvil "Pazu¦n¦n¤H,§Ú¦n§Ö¤U¶Ç§¹¥þ³¡pazu.comªºkidsong la~ §ÖD¦hÁ§ڰÕ(Á¿o¤U¯º),¤é¤é¤]¦³ºqdownload,¹ê¦b¤Ó¦n°Õ! Zvil¤W"

ËݧA§ÖD¦hÁ§ڥýo©¥°Ú! ¼H! ¦P®I§A¸Ü¤U¸ü«{¥þ³¡, ËݧڰݧA³â, ¥þ³¡¦³´X¦h­º¥ý? :>
Friday, February 13, 1998 at 22:15:20


The zvil"LAPUTA"undertaker "§Ú«e¤é±H¹L«Hµ¹§A,¥u¬O§A¥i¯àreply¿ùo¥ª,§Ú­ÓE-mail address is :cyl@hknet.com or gang@nettaxi.com (zvil@nettaxi.com¤w¸g¦ºo¥ª,µ¹¤H¶Bo¥ª),§Ú°Ý¹L§Aabout Simplenet D ¨Æ,¬O:"SETUP ¬O¤°¤\,¬O¤£¬O¥u»Ý¤ä¥I¤@¦¸?¦pªG§Ú¥ÎD¤½¥qªºDomain¨Ò:https://myname.simplenet.com,¬O¤£¬O¤£¥Î¤ä¥Ius$100?¥u»Ý¤ä¥ISETUP©MEvery monthªº´Ú??§Ú°Ý¹Lsimplenet¦n¦h¦¸,¥L­Ì¤]¨S¦³¦^µª,½Ð°Ý§A¥i¥H¦^µª§Ú?? thank ZVIL"

§Ú¤§«eemail¹L§Aªº¤F¡K¡K¨C­Ó¤ë¥u¥Îus$10, ÁÙ¦³, setup§Y¬O¸Ñ§@­º¦¸µn°O¶O, ¥u¥Î­Ú¤@¦¸ªº. ¦Ü©ó§A³Ì«áªº°ÝÃD, µª®×: ¡u¬O¡v¡C
Friday, February 13, 1998 at 04:40:06


mingming "³¢´I«°³£¦³Á¿°Õ!!! "¦n,¦n,¦n""

§Ú­øª¾°Ú, §Ú¥uª¾Ê\«Y¶¼¦Ê¨Æªº¡C
Thursday, February 12, 1998 at 22:43:23


Kevin "Your page is really, really, really, really nice. Keep up the hard working, ... and try to update more frequently! No ofference, eh? "

ÁÂÁÂ, ¤£¹L¦³®É­ø«YËݱo¶¢, ¤×¨äªñ¨Ó¦n¦£°Ú¡K¡K
Thursday, February 12, 1998 at 20:48:28


Beckham "§Aªººô­¶­«¶}¹ê¦b¥O¤H·P°Ê¨ì³Û,Ä~Äò§V¤O°Õ§Ú·|ÀqÀq¤ä«ù§A¬J"

§Ú³£¦n¶}¤ß, ÁÂÁ¤ä«ù! :)
Wednesday, February 11, 1998 at 20:03:22


Kimi "What a great contributions! I'm indulged to hear the sweet song and just like a kid."

ÁÂÁÂÆg½à¡C
Wednesday, February 11, 1998 at 20:01:04


Karen "¦nÄÁ·N©O­Óºô­¶,¦ýÂI¸Ñ¤é¤åª©ªº¤ÑªÅ¤§«°load­ø¨ìºqµü?§Ú°O±o¥H«e¬O¦³ªº!"

ËÝÀ³¸Ó«Y§Aªº°ÝÃD¤F¡K¡K§A©ÎªÌ­n¸Ëµf­Ó«n·¥¬P¨Ó¬Ý¬Ý§a¡C
Wednesday, February 11, 1998 at 14:18:21


Cinderella "Songs can be downloaded on Sundays only?? But I can d/l it and listen to many songs on Wed wor.........very puzzled...................................."

¦]¬°§A¨Óªº®É­Ô, §Ú­è­è§â¨º¨Ç¨àºqRealAudioÀÉ®×Âà¨ì°ª°ª¬ì§Þ, ©Ò¥H·í®ÉÁÙ¥¼¹ï¥~¤½§G¦¹®ø®§Åo¡C
Wednesday, February 11, 1998 at 08:38:48


Cinderella "Wa.....very funny!!! I can find whichever kid songs that I want to listen here. Bravo!!!!"

ÁÂÁÂ, ¤£¹L¦³¤@ÂI¤£±o¤£©Ó»{, ¦³¦n¦h¨àºq, ¨ä¹ê³£§ä¤£¨ì¡K¡K
Wednesday, February 11, 1998 at 08:16:04


¤p§Å "§o³Ûºû·s!!!"

§AݯÃä­Ó°Ú?
Tuesday, February 10, 1998 at 23:34:52


PAM "¦n¦nÅ¥"

§AÁ¿§Ú§âÁn?
Monday, February 9, 1998 at 22:54:25


Peggy "Wa, so happy that i found this site, i was like ô¿ô (not chinese characters) when i saw the big-o list of the songs u got. i'm really ·P°Ê =::D "

Ëݦ³ÉN¬y²\°Ú? :>
Monday, February 9, 1998 at 02:48:07


¤@­Ó¦n¤H "¥i§_¦b§Aªººô­¶Á¿¤U¶Àª÷¾Ô¤h¡A¤»¯«¦XÅé©M°ª¨f¦w¤¤¾÷±ñ¤Hªº¦WºÙ©Mµ´©Û¡C"

¨ä¹ê§Ú³£·Q, ¤£¹L¦³®É¤H¦Ñ¤F, °O©Ê³Â³Â¡K¡K (¦ý«Y§Ú¤w¸g¥[¤F¶Àª÷¾Ô¤hªºµ´©Û¤Wºôªº, ¦³ªÅ¥h¬Ý¬Ý§a!)
Monday, February 9, 1998 at 02:03:29


¼B¤s¤s "Good site lor......Work hard lor......Waiting for more songs lor..."

ªñ¨Ó§Ú¦n¦£, ©Ò¥H¦n¤Öupdate­Ó¨àºqºô¤F¡C
Sunday, February 8, 1998 at 07:13:56


¥L¶ý­ôªv "§A·Q§Ú¦P§AÁ¿D«§,«}«§Åo!"

ËݧڤSµª§A«§³¥Åo!~
Sunday, February 8, 1998 at 06:45:58


Sally Liu "just want to express my gratitide to u: i found the theme song of ²^®ð¤p³·¨à for a long time! i feel extremely happy that i can d/l it fr ur site! THANK YOU VERY MUCH! hope u can keep on bringing all the kid song lovers manygood songs!!! again: thanx! ^_^"

«È®ð, ¦hÁ§AªºÆg½à!
Sunday, February 8, 1998 at 06:28:05


ZVIL "§A¬O¤£¬O¥Î:Business Site Package ($19.95/Month + $50.00/Setup)•Unlimited Space •Unlimited World Wide Web Transfer •POP3 Account (Email) •www.yourname.com •Secure Server •Telnet - FTP Access •Microsoft FrontPage Ext. or pre-installed cgi scripts* ªº?(¨C¤ë¥u»Ýus$19.95?)Setup ­nus$50?¬O¤£¬O?"

©OD³¥, ¹q¶l°Ý§Ú¹À¡K¡K
Sunday, February 8, 1998 at 03:49:01


Judy "I like this homepage very much !!!!! "

ÁÂÁÂ! §Ú³£¦nÁé·N©O­Ósite! :)
Sunday, February 8, 1998 at 03:16:49


ZVIL "¥hhttps://interspeed.net/¬Ý¬Ý,SETUP $40,¨C¤ë$19.95"

§Ú¤@¦­¥h¹L¤F¡K¡K
Sunday, February 8, 1998 at 02:42:05


usachan "hello! ÇÍ Çµ ! ÇÍ Çµ «Y «} ¥d ³q ¤H ª« ªº ¦W ? §Ú ¦n Áé ·N §A ¤¶ page, ¦n ¾ã »ô , D ºq ¦n Îï ݯ §r ! ^^ §Ú «Y ¬ü °ê ¤v ±Ð ¥ª ¤T ¦~ ABC (AmericaBornChinese) ¼s ªF ¸Ü( ³{ ¬P ´Á ¤» ¤W ¤È ) , ¤µ ¦~ ¤­ ¤ë ªº open house Ê\ ¤f ¦a ±N ·| ªí ºt °Û ¨à ºq ! §A ªº site ¦n resourceful §r . By the way, §Ú ¥ç ¦n enjoy §A ªº ®Õ ¶é ¦^ ¾Ð ¿ý ! §Ú ¥H «e «Y HK Ū ¤¤ ¾Ç ®É ³£ ¦n ¦ü §A ËÝ "¨Ä ", ¥u ¤£ ¹L ¬O ¤k ¥J ª© .Anyways, Thanks for putting up such meaningful site! Keep up your good work!usachan"

¨ä¹ê§Ú­Ó¦WÀ³¸Ó«Y¡uÇÍǵ¡Ð¡v, ¦³­Óªø­µªº! ¼H¡CÁÂÁ§AªºÆg½à!
Sunday, February 8, 1998 at 01:21:08


elmo "§Ú¬O­Ó¥d³q,°Êµefans,¤Wºô¤£¤[,µo²{»Õ¤Uªººô­¶¬O§Ú¹Ú´K¥H¨Dªº,½ÐÄ~Äò§V¤O,§Ú·|¥Ã»·¤ä«ù§Aªº,»Ý­nÀ°¦£ÀH®É§ä§Ú.^o^"

ÁÂÁ¤ä«ù, §Ú·|§V¤Oªº¤F! (¦n¦ü÷⥪¼úËÝ¡K¡K) :>
Saturday, February 7, 1998 at 05:31:14


Wesley "o¥Ì§Úo¦Ïo³¥®É¶¡d/l³Ì¤è«K§r¡H"

­»´ä®É¶¡¬P´Á¤é°Õ¡C
Thursday, February 5, 1998 at 20:40:08


Amy "very good!"

ÁÂÁÂ!
Thursday, February 5, 1998 at 10:09:27


«Â·G²ï¤h¤ñ¨È "Æg±o¦h©È§A·|ÄÛ¡C¾÷°Ê¾Ô¤h¦³¥y«Y"§Ú¯«®ð"¡AÉA­ø«Y"§Ú±þ¼Ä"«§¡H§Ú¤@ª½³£Ä±±o«Y"§Ú±þ¼Ä"®@¡C¯u«Y«á¥Í¥ª¤Q¦~¡C"

§Ú³£­øª¾ªº°Ú¡K¡K¤£¹L¨ä¹êÆg­øÆg§Ú, §Ú³£«YËÝÄÛªº¤F! ¯«®ð¹À! :p
Wednesday, February 4, 1998 at 05:29:28


D.Pang "Cool~!! ¦n¶}¤ß§r,§Ú¤Ü´X·³¤H,¦AÚ»µf,©OºØ·Pı,¥O§Úı±o¦n·ÅÄɧr,¦n¦ü¥¢¥ho¬Jo³¥,¤S¦Aªðo¾¤.©OºØ·Pı,¯u«Y«Dµ§¾¥©Ò¯à§Î®e¨ìËݦn .^_^."

Ëݦ³ÉN¤Ï¦ÑÁÙµ£ªº·Pı©O?
Tuesday, February 3, 1998 at 12:43:06