Page 0033

?S?? "??¡±B¡±B?A¡±??u?Y¡PU??¡PU??¡PN¡±A?A¡±A?S??¡±??¢D??¡±??N????¢XO¡Óo?J"????"?A¡±??u?Y?¢D??¡PQ???C?C?C¡±A?n¢D[?o¡±r?I?I"

«Y«}¤S«Yunicodeªº¶Ã½X©O?
Thursday, October 2, 1997 at 06:14:47


ALEX_TAM "ÂI¸ÑÉN¤p·s­ººq¬J?µ¥úZ¦n­@°Õ"

¦]¬°ËÝ, ©Ò¥HÉN¡C
Thursday, October 2, 1997 at 03:16:42


Eddy "Your homepage is so great~.your name is pazu.It is one of the character name of the animation movie'laputa'.You like that movie?"

¬Oªº¡C
Thursday, October 2, 1997 at 03:11:20


Ruby "Bye, Pazu! Oops, I know I forgot something? Oh, yeah. Nice homepage, and keep up the great work. ( See, I have a good brain! )"

¡K¡KÁÂÁÂ!
Wednesday, October 1, 1997 at 19:23:11


Amoro "What a great site! it's a good music homepage with so many songs!Hope you can have a girlfriend to sing with you !! : )"

ÁÂÁÂ!
Wednesday, October 1, 1997 at 18:59:54


Andy Ho (ª÷¹Ò¤ì¤H) "¦~«C¦³¬°ªºÁ¦§B§B, ­è­è¦¬¨ì±z¶Ç¨ÓªºÂйq, ¤£¸T³ß¥X±æ¥~, ¬O¥H¦A³X¶Q§}¥H¹DÁÂ, ªí¥Ü¸Û·N¤]! ¦hÁÂ! ª÷¹Ò¤ì¤H ¤W"

«u³é, «È®ð«È®ð!
Wednesday, October 1, 1997 at 13:08:05


Julie "You like a pig sometimes, but you like a king this time. You like a dog sometimes, but you like a smart boy this time."

µ¥§ÚĶ¤@Ķ¥ý: ¡u§A¦³®É³ßÅw½Þ, ¤£¹L§A¤µ¦¸³ßÅw¬Ó«Ò¡C§A¦³®É³ßÅwª¯, ¦ý§A¤µ¦¸³ßÅw¤@­Ó¿ô¥Øªº¤p«Ä¤l¡C¡vps: ¨ä¹ê­ø«Y¦n©ú,,, anyway, À³¸Ó¥Î¤À¸¹(;)¤À¶}¨â¥y¥y¤l¡C
Tuesday, September 30, 1997 at 03:18:07


§õ¤l¦w "¼M! §Ú¦nÁé·N§A­Óhomepage°Ú!"

¼M! §Ú¦n¦hÁ§AÆg§Ú°Ú!
Tuesday, September 30, 1997 at 00:56:19


Brenda Chu "µL¼Äè°¡I§Ú¦n¦n¦n¦n¦n¡C¡C¡CÁé·N¡IÂI¸Ñ¥i¥H¾ã¨ì¥Ìè°¡I«l¡I¡I¡I¡I¡I¡I¡I"

§Ú³£­øª¾ÂI¸Ñ¡K¡K
Monday, September 29, 1997 at 02:28:58


¶§¥úÂfÂc¯ù "¦n¥¿¦n¥¿§r!!! ¦ý«Y¦³¦n¦h§Ú³£¥¼Å¥¹L (¥i¯à§Ú¥¼¥X¥@ ^_^)«Y§r, ¤p§Ò·G¤é¤åª©«Y¥Ñ "¤Ó¥Ð¶Q¤l"¥D°Û "

Ê\¦P¤Ó¥Ð­G¤ù¦³ÉAÃö«Yªº?
Monday, September 29, 1997 at 01:58:59


danny ho "This is a realy nice site, it brings up a lot of memory in my mind. I will have a baby after this chrismas and this site will be the first one in her life. I gurantee it. Thank's for your work hard and please keep going. Thanks Thanks!!!"

¦nºa©¯~ ³Ì¦n²Ä®É±Ð®I­ÓBB°Û§Ú­ººôºq¡K¡K¼H¡C
Sunday, September 28, 1997 at 23:55:53


Ó}Ó} "I have told my friends to come to your page!!"

©O¼Ë«Y¦n­«­nªº¡K¡K
Sunday, September 28, 1997 at 23:52:34


Ó}Ó} "I like you page a lot! I have already put a bookmark on your page! :)"

ÁÂÁÂ!
Sunday, September 28, 1997 at 23:49:44


¨È¥x "¼M¡I§Ú§v¨ìªººqªG°}¦n°­¶}¤ß°Õ¡A§Ú¦nÉN§v¹L©Oªººq°Õ¡A§A¥Ì³£Ý¯¨ì©Oªººq¡A¯u«Y«l°Õ¡I§Ú§v¨ì§A°ÛªG­º'ªø»L¨û¨û'¡A¦n·d¯º°Õ¡A¦nÀ~¤H°Õ¡A¤£¹L³£³»±o¶¶°Õ¡I¡I§Æ±æ§A¦a¥Ã»·¦¨¥\¡C"

ÉA¡u§Ú¦a¡v°Ú? ©O­Ó«YPAZU­Ópersonal homepage¾¤ªº!
Sunday, September 28, 1997 at 21:34:23


¨È¬î "§Úµoı¤F¤@­Ó¤p¤ò¯f,"¥´¶}¤ßµ¡"ªººqµü¤¤¼g¿ù¤F¤@­Ó¦r!§Ú«Ü³ßÅw³o­Ónet,¥O§Ú­«Àòµ£¦~!"

¤w¸g§ó¥¿¤F, ÁÂÁ«ü±Ð!
Sunday, September 28, 1997 at 18:33:20


bonnie to "i really like it... i found that song so many time la..."

ÁÂÁÂ!
Sunday, September 28, 1997 at 11:01:27


Richard yeung "Fairly good, but if u could add in some more songs, that would be really good."

§Ú³£ª¾¹D¡K¡K
Sunday, September 28, 1997 at 09:42:51


kelly ng i ka "I have sign on your guest book once,you told me that you'll seng e-mail to me once a week,but i have't received it yet,Can you tell me why?Thanks.kelly"

¨ä¹ê´NËݪº, ¦]¬°§Ú¥H«e¦n±o¶¢, ©Ò¥H³q±`·|¤@¬P´Áupdate­Óºô­¶¤@¦¸, ¤£¹Lªñ¨Ó¦nÃi, ¤S¦n­ø±o¶¢, ©Ò¥H¦n­@³£ÉNupdate­Óºô­¶¤F¡C¦ý«YËÝ, §Ú´N§Öupdateªº¤F, µ¥¦h°}§a¡K¡K
Sunday, September 28, 1997 at 04:39:01


cans "¯uªº·Qª¾§A¬O¦ó¦~¥N¤H¤h,¥i¶°¦p¦¹¦h¥¿ºq,·Q°Ý¦p¦³¨Çpazu¥¼¦¬¿ýªººq or pictures¥i¥Hsendµ¹§A¶Ü? We really appreciate the production and also the songs & pcitres of your web site. Thanks! "

§Ú«Y­øÄÝ©ó¥ô¦ó®É¥Nªº, §Ú«Y¶W¶VËݦh­Ó¦~¥Nªº¡K¡K¥t¥~, ¦pªG§A¦³¬Æ»òºq·Qµ¹§Ú, ³Ì¦n¥ýEMAIL¸Ü­Ú§Úª¾, ¦]¬°¦³¨Çºq¦±ÁöµM¥¼©ñ¤Wºô, ¤£¹L§Ú¤w¸g¦³¤F, ÁÂÁ§A¥ý!
Sunday, September 28, 1997 at 04:32:28


Kelvin Chan "after listening to some of the best songs that i missed, i kinda wanted to cry. i suddenly realized that time really flies like an arrow. your page really brings up many many old memories."

­ø¦n³Û°Õ, ¨k¤H¦Ñª¯¡K¡K§Ú­É±i¯È¤y¹L§A©Ù©Ù²´²\¡K¡K¦P®I§ÚÀY¥ý¥h¹L§A­Óºô­¶, §A¯u«Y¤Q¤ë¤@¤é°ê¼y¥Í¤éªº? Ëݧھ¨§Öupload­º¥Í¤éºq¤W¥h§a¡C
Sunday, September 28, 1997 at 02:45:53


bart "³Þ³Þ,§r®í¥J,¤S«Y§ÚµL²á¤H, ÉA§A¦£¨ì³s¦Û¤v¤L¦Ñ³£­ø°O¾±o¤ú,o¥Ì³±¤½.µ¥§Ú´£§A°Õ,§A ©O,´N¦æ¦~X¤Ä,©|¥¼°ù©d,¼H ¼H,­ø¦n¥´§Ú,§ÚºM°h¥ý ¨«¤H"

¦~ÄÖ°£¥ª«Y¤k¤Ho¬J¯µ±K, ¥ç«Y¨k¤H/¥Jªº¯µ±K¡K¡K :P
Sunday, September 28, 1997 at 00:12:09


petty "§Ú¦n°­Áé·N§Aªººõ§}¬[,dºq¦nÃø¤~¥i¥HÅ¥¦^,¦Ó¥Bª©­±¤S«D±`§l¤Þ. §Ú·Q°Ý°Ý:¦pªG§Ú¤]·Q°µhomepage,¨ä¹ê¥i§_¨ú¥Î§A³o¨Ç¨àºq©M¹Ï¤ù©O?¤£¹L§Ú¥u·Q­n¬Y¨Ç¦Ó¤w,¤£¹L§Úª¾¤£¯à°µ¨ì¹³§Aªºhomepage¨º¸Ì"¥¿",©Ò¥H¥u·Q°Ý²a§A¥ý...."

ÁÂÁ§AªºÆg½à¡C¥t¥~, ¨ä¹ê¤@ª½³£¦³¨Çºô¤Í·Q¨Ï¥Î§Úªººô­¶ªºªF¦è, ¤£¹L§Ú³q±`³£·|»¡¡u¤£¡vªº, §Ú¤]·Q¦b³o¸Ì¸ÑÄÀ¤@¤U, §K±o§O¤H¥H¬°§Ú¦nmeanËÝ¡C¦]¬°§Ú·Q«O«ù³o­Ósiteªº¿W¥ß©Ê, ©Ò¥H­ø·Q¥h¨ì¨ä¥Lºô­¶®É·|¬Ýªº§Ú­Ósiteªºª«®Æ¡C¤£¹L·íµM«Y¦³¨Ò¥~ªº±¡ªp, ¨Ò¦p¦³­Ó¨¬²y¤p±Nºô­¶, ¸ê®Æ¦n»ô¥þ, ­Óºô¥D¸Ü·Q¥Î§Úªººq, Ëݼ˫Yrelatedªº, ©Ò¥H§Ú·|»¡¡u¥i¥H¡v¡C¦ý«Y¦³¨Ç±¡ªp«Y«Drelatedªº, ¨Ò¦p­Óºô¥D¸Üı±o¦nÁé·N¥m¾´, ©Ò¥H·Q¥Î¨àºqºô¤ºªº¥m¾´¹Ïµeºq¦±µ¥µ¥; ¤S¨Ò¦p¦³¨Ç¤H»¡·Q©M§O¤H¤À¨É¦Û¤v³ßÅwªº¨àºq, ©Ò¥H·Q­É¥Î¨àºqºôªºªF¦è, §Ú´Nı±oËݼ˫Ynon-related¤F¡C¨ä¹ê¦pªG·Q©M§O¤H¤À¨É¨àºqºôªºªF¦è, ¥i¥Hª½±µlink¨ì¤p§Ì­Óºô­¶ªº, ¤èªk¥i¥H¦b https://www.pazu.com/stuff/logokids.html ¬Ý¨ì¡C§Æ±æ§A¤£­n¤¶·N¡C
Saturday, September 27, 1997 at 23:15:44


Jeffrey Hui "This is a wonderful page that bring many of my childhood memory back at the age of mid20s (slowly merging into the mid-age). You've did a wonderful job, Pazu. Keep up with your great work and I will come back and check if there are any new stuff posting into this web site."

¦hÁ§AªºÆg½à~~~ ¥t¥~, ¦pªG§A·Qª¾¹D§Ú¦³ÉN¥[¬Æ»ò·sªºªF¦è, ¥i¥H¥h https://www.pazu.com/kidsong/menunew/mailinglist.html ¥[¤J§Úªºmailing list¸Ì­±, ËݨC·í§Úupdate­Óºô­¶®É, §A³£·|¦¬¨ì¤@¥÷newsletterªº¡C
Saturday, September 27, 1997 at 18:56:36


827 "wow! what a site! can't believe u can actually did that! :o"

Ëݾôªº? §Ú³£­ø«Y¦n«H¦Û¤v¾ã¨ì­ÓËÝo¬Jºô­¶¡K¡K
Saturday, September 27, 1997 at 05:55:39


¶ÀX®x "I like to sign guestbooks very much!"

§A©O­Ó¶Ý¦n¯u«Y¯S§O¡K¡K
Friday, September 26, 1997 at 23:46:19


chleung "It is good for all the kids"

«Y°Ú, good for ¤j¤H²K!
Friday, September 26, 1997 at 22:01:20


KEITH CHENG "very good!"

ÁÂÁÂ!
Friday, September 26, 1997 at 11:42:27


Tracy "ok"

I love you okay?
Friday, September 26, 1997 at 11:05:06


Hector "Very Good Page,"

ÁÂÁÂ!
Friday, September 26, 1997 at 10:32:26