Page 0007

Francis §A­Ó¨àºqºô¯u«Y¦n...........................¥¿§r!!¸Ü®É¸Ü§r..§Ú¦³slam¡@dunk °¦¥DÃD¦±,§A­no¬J¸Ü, email §Ú°Õ..

¦n°Ú! §Ú­n°Ú!
1997-03-24 20:34:00


©ö§Ó§» A really good and well-organized page ! Keep it up

¦hÁ«{! :D
1997-03-24 13:52:00


Garret ¦³ÉN"»ÈªeÅK¹D999" ¡]¤é¤åª©¡^¡H Thank you
1997-03-24 13:10:00
Michael Kung Hi, Pazu, it's Michael, how are you doing?Hey, it's nice to have a guest book.Well, you know, I've already sent youthe magazine but it will take at leasta week to get to your hand, anyway, it's a very nice page.
1997-03-24 11:12:00
Queenie Wong GOOD JOB,PAZU

¦hÁ«{!
1997-03-24 09:33:00


Q.W Itis very great to listen to all the kid songs!

ËݦhD¾¤Å¥ºqØ{!
1997-03-24 09:28:00


Ken Lam This web site is absolutely outstanding. Good job! It really bring us back to our childhood.

§Ú©y®a¤j¬ù¤@¬P´Áudpate­Óºô­¶¤@¦¸, ¦³ªÅ¾¤¬Ý¬ÝØ{!
1997-03-24 09:19:00


ZYCA ¥¿ ¡I

§A­Óµû»y³£¦n¡u²¡vØ{!! ¤j®aËݸܰÕ! ¦P®I§Ú«Y¤ÑªÅ¤§«°¾¤ªº, ¤j®a«Y¾F©~Ø{!1997-03-24 08:49:00


¥¬¥j ¹ï©ó¨àºqºô¤w¸gµLo³¥¦nÁ¿(¤Ó¦n¤F)¡AÄ~Äò§V¤O°Õ¡I¥[ªo¡I¡I¡I

ËݦpªG¯u«YµL³¥¦nÁ¿, ´N¥u«YÅ¥¤UD¨àºqºâ¼ÆÅo! :p
1997-03-24 01:47:00


KaYue Mak The songs really remains me of the cartoons I saw during my childhood. Cool! Also, could you mail me if youhave new songs to be posted.

¦n°Õ! ¦³·sºq¹ê³qª¾§Aªº!
1997-03-23 23:38:00


Ares Lee good work!!carry on.

ÁÂÁÂ!
1997-03-23 23:24:00


1177 Ú»¥ª¦n¦h¦¸,¤£¹L¤µ¤é¥ý¦Üñ¨ì...

§Ú³£­ø·Qªº, ¦ý«Ylpageªºserver¦ü¥G¦³¨Ç°ÝÃD, ¦³®É·|down¥ªªº!
1997-03-23 20:27:00


sue pazu: §Ú¤SÅ¥¦h´X­ººq¡A§A¦n°I0¬[¡A·d¨ì§Ú³Û¨ìfeir feirÁn¡A¦ 0§^¨ì¨î§r¡ ¹ê¦b¤Ó·P°Ê°Õ¡I¥t¥~¡A·|0§^·|¦³¡u¶W¤O¹qºÏ«L¡v,¡uÅKª÷¿û¡ ¦P¡u¤ÓÄ_­¦¡v©O¡H§Úı±o§A¯u«Y¦n¥{¡A¹q¸£¤Ñ¤~¡A0«Y©O­Ó¹q¸£®É¥N¡A§A¤@©w¥i¥Hݯ¨ì¦n¦h¿ú¡I¯¬ºÖ§A¡I

¼M, ¦n¦b§Ú­ø«Y¦P§A¤@»ôoªÌ, ¦pªG­ø«YD¤H¥H¬°§Ú¾ã³Û§A! §Ú­«±o¤F!! ­n­ø­nemail±i¯È¤y¡K¡K¤X­ø«Y, «Ytempo¦Ü¯u...­Ú§A°Ú? ¶Ì¤k¾¤¬[! ­ø¦n³Û¥ý±o¬[¹À! ¨Ä! Å¥¨û¨û¸Ü¡K¡K
1997-03-23 19:59:00


sue pazu¡R¦n ¦h Á §A ¤ñ ¾÷ ·| §Ú ­Ì ¦A ¦¸ Å¥ ¨ì ¤@ ¨Ç ¤w ¦b ¸£ ®ü ¥¢ ¶Ç ªº ¨à ºq ¡C ­è ¤~ Å¥ ÅK ¥Ò ¸U ¯à «L ¤@ ¸¹ ªº ¥D Åé ¦± ¡A ¥» ¨Ó ¡A ¦p ­n §Ú ·Q ªº ¸Ü ¥b ²É ­µ ²Å ¤] «õ ¤£ ¥X ¨Ó ¡A ¦ý ¤@ Å¥ ¤F §A ªº collection «á ¡A ¦Û µM ¾å ±o ¸ò ¦í ­ó ¡I ¦n ·P °Ê ¡A ·Q °_ ¦n ¦h «D ±` µ£ ¦~ ªº µ£ ¦~ ©¹ ¨Æ ¡A ·Q °_ ¤p ®É ­Ô ¬Ý ³o ®M ¥d ³q ªº ®É ­Ô ¡A Á` ¦³ ¤w ¹L ¥@ ªº ¥~ ±C ¦ñ µÛ ..... ³ï ÀY ´N 0§ó «| ¤F ¡C

§Ñ°O­I«á, §V¤O­±«e, ¦VµÛ¼Ð§ýª½¶]¡C§ÚÁö¤£¬O°ò·þ®{, ¦ý¤´Ä±±o³o¥y«Ü¦X¥Î!
1997-03-23 19:27:00


Tony Fong Firstly, I think your homepage is so funny and bring ourseleve back to the younger stage. On the other side , may be base on the technical problem, the quality of the song is not so good enough.
1997-03-23 18:54:00
Dickson GOOD and PLS Keep it on.......

ÁÂÁÂ!!
1997-03-23 13:09:00


ªü­×ù §Ú·Qťť¤ÑªÅ¤§«°¤¤¤åª©°Ú¸t°«¤h¦n¥¿°Ú

¼H, ¤ÑªÅ¤§«°¤¤¤åª©«Y¸t¸Ö¾¤¬[Ø{¡K¡K¥s§Ú¥hÃä¾ðݯ­Ú§AÅ¥Ø{! ­øo©¥§Ú°Û­Ú§AÅ¥¦nÉN?! :>
1997-03-23 10:14:00


°à°àºµ ³o­Ó¬O¤@­Ó¦n¦nªººô­¶, ¥i¥H¥O§Ú­«·Å¤p®É­Ôªº¥d³q¤ù¥DÃD¦±, ¤£¹L½Ð°Ý¥i­ø¥i¥HÀ°§Úݯݯ­·¤§¨¦ªº¥DÃD¦±©O? ¦pªG¦³ªº¸Ü, ¨º´N·P¿E¤£ºÉ!!! ¦hÁÂ,¦hÁÂ!!!

µ¥... µ¥... µ¥... µ¥¦h°}§Ú´N¦³­·¤§¨¦­ººqªº¤F!
1997-03-23 05:32:00


§»¹ ¼M!§Ú«Ü©wÁ¿¥y,±z©O­Óºô­¶¤@©w«Y¥þ­»´ä,¬Æ¦Ü¥þ¥@¬É³Ì¦h­»´ä¨àºqªººô­¶,¤£¹L±z¤@©w­n¤£Ä~§ó·sdºq¤~­ø·|update¤F!

(§Ú¦ô§A·Q¸Üoutdate§a!) §Ú­Óºô­¶©y®a¤j¬ù¨C­Ó¬P´Á¤éupdate¤@¦¸ªº, ¦³ªÅ¨Ó¬Ý¬ÝØ{!
1997-03-23 02:43:00


¨È~Allan~­Û ¦n¥¿! ¦n¦³¤ß¾÷! 0ªººq¦n»ô! ¦n¦³¨t²Î! Á`¤§´N«Y... ¦n!¦n!¦n!

ËݧA¡uĶ¡vªº¡u¤é¤åºqµü¡v³£¦nÅÍ°­¤X! :p
1997-03-23 02:28:00


Kanon All the song are very nice, I tried tolook for this knid of page for a long long time

Ëݧڳ£®¥³ß§A, ¦]¬°§A²×©ó§ä¨ì©O­Ó¨àºqºô¤F!! :D
1997-03-22 20:49:00


ª@¥J §Ú¹ê¦b¤Ó·P°Ê°Õ...·P°Ê¬y®÷...¶ã...·í§ÚÅ¥¨ì"½æ­¸ªá(MY FAVORITE)", ²Ó­Ó®É¦¨¤ê°Ûªº¶Àª÷¾Ô¤h,«K§Ô­ø¦íªº·|¤ß¯º°_!!! ¤Ó¦n¤F!! U ARE #1 !!!!!!

­ø¦n³Û°Õ, §Ú³ÌÅ娣¤H³Ûªº, ­n­ø­n§Ú­É±i¯È¤y¹L§A°Ú? ;)
1997-03-22 11:02:00


Bet Bet «z! ¯«¯µ¤HªGµM¦n¤¶²ÐØ{! §A­Ósite¦h¨àºq¦h¨ì§r! ¯u«Y¦h¨ìÅ¥­ø«{§r! «l! «l! «l! «¢«¢«¢¡I¼F®`¼F®`. §A³s§Ú«Y¤p§Ò·G³£¦³¡A²ª½¥O¨ì§Ú¦n¦üµf¨ì¥h¤p¾ÇO­Ó°}®É§r! ½Ð§AÄ~Äò§V¤O¡A©ñ¦hD¨àºq¸¨¥h°Õ! §Ú·|¦¨¤é¨ÓGUP GUP!

ËÝ´N±o¶¢¦h¢Ò¾¤gup gup, ­ø¦n(¤A¤ô)§Ú¶}¤ßØ{!
1997-03-22 00:22:00


Cobra the Great ÁöµM§A«Y¸³¥Y¤â§ê¤½«Ç«×­ø¦P·N§Úo¬JÁ¿ªk, ¦ý§Ú¤@©w­nÁ¿¥y: §A­Óºô­¶¦n¦nª±, §Úݯ¥ª¦n­@, ²×©óݯ¨ì°Õ! §Ú«YÁ¿¯uo¬J, ­ø«YÁ¿¯º. ¦hÁ¦hÁÂ.

­øºò­n°Õ, ©M¦Ó¤£¦P´L¨ä©Ò¥H²§¹À! ³£¦hÁ§AªºÆg½à°Õ!
1997-03-21 12:07:00


Anthony Fung (¥¬¥j) "§A¦n¡I§Ú¬O¨àºqºôªº©¾¹ê¤ä«ùªÌ¡A¨àºqºô½T¬O§Ú­Ì¤@¯Z¨àºq°gªººÖ­µ¡AÅ¥¦^¤@­º­ºÂ¨àºq(¤×¨ä¬O¥d³q¤ù¥DÃD¦±)¯uªº·P°Ê±o·Q¸¨²\(§Ú¥i¤£¬O«Ü¦Ñ¡AÁÙ¥¼¨ì¤G¤Q)¡A¦ý¯uªº«Ü·P¿E§A¡C¨£¨ì¨àºqºô¤W¤@­º"²^®ð¤p³·¨à"¥DÃD¦±¦³µüµLºq¡A¥»¤H¯S·N±N'¬ÃÂÃ'¿ý¤U¡A¤Àµ¹¦P¦nªY½à¡C¥i¬O¥Ñ©ó¬O¥Ñ¹qµøÂà¿ý¨ì¿ý­µ±a¡A¦AÂà¿ý¨ì¹q¸£¡A©Ò¥H¥u±o¥b­º­Ý«~½è¤£¦n¡A½Ð¤Å¨£©Ç¡A¤£¹L§Ú·Q¤]«ÜÃø¦A§ä¨ì¡C"

¼M¼M! ²^®ð¤p³·¨à«Y§Ú¨ä¤¤¤@­º³Ì³Ì³Ì·Q§ä¦ý¤S§ä¤£¨ìªº¨àºq°Ú!! ¦ô­ø¨ì§A·|¦³! ¦n¥¿°Ú!! ÁöµM¦hµfÂà¿ý, ¦ý«Y­Óquality³£«Y¦n¦n!!! ¥¿¥¿¥¿!! ÁÙ¦³, ÁÂÁÂÆg½à!
Mon, 24 Mar 1997 01:25:43 +0800 (HKT)


lee "Sorry! I don't know how to type Chinese! Anyway, just want to say: THIS IS A GREAT PAGE! I'll surely visit it very often! And let more people to know this great webpage!"


19.3.97/19:13


®ö¤W¿p "§Ú¯u«Y¦nÁé·N±z... ¨àºq¡C"

§Ú¦P§Úªº¨àºqºô¤@¼Ë¡K¡KËݱo¤HÁé·Nªº!
19.3.97/12:36


Kelvin Sze "§Aªººô­¶¾ã±o¦n¥X¦â§r! ¤×¨ä«Yd¨àºq§r!.. §Ú·Q°Ý.. ÂI¼Ë¥ý¦Ü¥i¥HÅýd ramÀɪ½±µÅ¥¨ì§r? «Y«}­n­Ú¦n¦h¿ú§r?¤è«K¸Ü§Úª¾¶Ü?"

­ø¾p­Ú¦n¦h¿úªº, §A¥h§Ú­ÓFAQ¬Ý¬Ý§a!
Wed, 19 Mar 1997 21:08:03 +0800


Fish "You did a great great job!!! This web page is great. All these songs makes me feel much younger! Keep up the good work! Good luck!"


Sun, 16 Mar 1997 22:07:29 -0800


Alan Lam "Some friends of mine told me about your web page and I found it to be sooo cool. :) I find so many old songs that I wish I can hear again (mainly for entertainment purpose). Excellent work. Keep it up."


Sun, 16 Mar 1997 00:17:29 -0800 (PST)


Kevin Lau ©_¶³ "¨àºq¥O§Ú­«¬Bµ£¯u, ºqµü¯u«Y¦n¦³¥Î!"


Sun, 16 Mar 1997 02:09:18 +0800


SMURF "Remember me??I am not the one who cracy about "kidsong". Once i look at ur page, I start to think about past.....what a sweet memory!!! I really enjoy it....thanks. Also, thanks for helping me to download "chinese viewer" too."

¼H, §Úºò«Y°O±o§A°Õ! §A¤Æ¥ª¦Ç§Ú³£»{±o§A°Ú!! (³Ì«áªG¥y¦n¦ü¡m³ü¸¹¬Ó®x¡n¸Ì­±­ÓÃÒ¤HÁ¿³¥ËÝ!!)
Sat, 15 Mar 1997 05:30:02 -0500