Page 0005

¹DÀÙ "¦n°­¥¿§r¡I§Ú¯u«Y·P°Ê¨ì·Q¬y²´²\¡C¦³¦n¦h®t­ø¦h¥¢¶Ç£R¬Jºqµü¡A³ºµM¥i¥H£R«Y¤µ®É¤µ¤é©O¦ôºô­Ú§Ú¨£¨ì¡A¦hÁ§A§r¡I"

ÁÂÁÂÆg½à! (¨£§A«YnewsgroupÆg±oËݦn, §Û®I¥X¾¤­Ú¤j®aÚ»!)
Sun, 23 Feb 1997 21:33:07 +0800


Simon "More pictures, more attrative. In fact, it's really excellent and I haven't found one like this."

ÁÂÁÂÆg½à! §Ú·|¿ð¨Ç¥[¦h¢Ò¹Ïµeªº¤F, ¤£¹L¦³®É¢Ò¤½¥J¦nÃø§äªº!
Sun, 23 Feb 1997 17:32:24 +0800


Lord Valkyrie¬¥.­³°ò§Q "§Ú¦³D°ʵeºq¡A­««Y§¹°Ûª©¡C¦³¤Ñ¦aÂùÀs¡Aª÷­è­¸¤ÑÆp¡A¤pÅSÄ_µ¥..... §A­ÓHomepage¦n¥¿¡A§Ú¦n³ß±æ¥i¥H¥[§ÚDºq¸¨§A­Óhomepage¨ì,¦n¶Ü?"

¦n°Ú!! ¨ä¹ê§Ú³£¥¼Å¥¹L¡u¤Ñ¦aÂùÀs¡v (¼H, §Ú­«¦n«C¬K©QØ{!), ¤£¹L³£ª¾Ê\¦n¸g¨å, ¤£¦p§A§â¥¦­Ì¿ý°µRealAudio 3.0ªº®æ¦¡, µM«á¹q¶lµ¹§Ú, ¦n¶Ü? (µù: §Ú¤w¸g¦³¤pÅSÄ_ªº­ì°Û¤F¡C) ÁÂÁÂ¥ý!
Sun, 23 Feb 1997 01:18:51 +0800


¹q¸£¤uµ{®v-to-be "I have been visiting at your homepage for several months ago. Still I think it is one of the best homepages in Hong Kong. You did bring me a lot good memory about my childhood. Do you create the homepage all by yourself? You seem like very familiar with the Internet and the associated applications like the RealAudio. I haven't download the the new RealAudio4.0 player yet, however, you have already utilize the technology. You are great !! Did you learn all the stuff by yourself ?"

¼H, Æg±o§ÚËݼF®`, ¦³¨ÇÃø¬°±¡²K! *^_^* ¼H¼H! §Ú¬O¬Ý®Ñ¾Ç¼gºô­¶ªº, ¦Ü©ó¨ä¥LªºªF¦è, ¨Ò¦p«ç¼Ë°µRealAudio¤ÎRealVideoµ¥, ¦³¨Ç«Yºô¤Í±Ðªº, ¦³¨Ç«Y¦Û¤v¬Ýºô­¶¬Ýªº, ¤£¹L¦Ñ¹ê»¡, ¨ä¹ê­ø«Y¦nÃø¾Çªº! ¦Ü©ó¨º¨ÇJavascript¡K¡K§ó¥[®e©ö, ¦]¬°§Ú§¹¥þ¤£À´javascriptªº, ¥u¬O§Û¤Hªº!! :¢Þ
Sat, 22 Feb 1997 02:18:33 -0800


Stanley Lee "This is great! I like it very much. Could you let me know where you get the songs? Thanks!"

¨ä¹ê¨º¨Ç¨àºqºqµü, ¦³¨Ç¬O§Ú¦Û¤v°Oªº, ¦³¨Ç¬OªB¤ÍÀ°¤â°Oªº, ¦³¨Ç¬Oºô¤Ísendµ¹§Úªº¡C¦Ü©ó¨º¨Ç¨àºqºq¦±, ¦³¨Ç¬O±q°Û¤ù¿ýªº, ¦³ªº¬Oºô¤Íemailµ¹§Úªº, ¦Ó¤@¨Ç«h¬O±q¹qµø¿ýªº, ©y®aµL½u¨C³{¬P´Á¤»³£¦³­Ó¥s¡u¨àºqª÷º]¡vªº¸`¥Ø, ¸Ì­±³£¦³¨Ç¨àºqªº, ¤£¹L¨S¦³¸g¨åªº¡K¡K
Sat, 22 Feb 1997 01:44:47 -0500


Helen Young "Hi! I am glad that I hv visited yr website since this is the most gorgious website i hv ever seen b4. However, I am sorry that the story of "siu sheung hup" may be incorrect....(pls inform me if i am wrong) I did go to the original website and i think the following passage is the "real" one...u may hv pasted a wrong story... "¡K¡K[²¤]¡K¡K" ~I quoted from that site(the one u mention on Yatterman's page) And one more thing, I bought a kidsong CD from Sogo(HK)and i would like u you to know that there're lots of kidsongs CDs in Sogo....(oops, maybe u already know that :) ) Do u want to hv the lyrics of ÅK ¤H 28 and Åý §Ú °{ Ä£ ? I got these two songs from that CD...=) Last but not least, THANK YOU VERY MUCH!This is a GREAT site!"

«YØ{, ¯u«Yquote¿ù¥ª²K! ¦]¬°§Úsearchªº®É­Ô¬Osearch "Time Bokan"ªº (§Ú»~·|¤F³o¬O¤pÂù«Lªº­^¤å°Ú!) ¤£¹L²{¦b§ï¦n¤F, ÁÂÁ«üÂI¡C¥t¥~, §Ú¤£ª¾¹D±R¥ú¦³¨àºqCD¶R°Ú(!), ¦³ÅK¤H28©MÅý§Ú°{Ä£ªº¶Ü?? ¨º¯u¬O¶R±o¹L°Ú!! §Úµ¥°}¥h¬Ý¬Ý¥ý! §Æ±æÁÙ¦³°Õ!!
Thu, 20 Feb 1997 22:45:51 -0800


Shirley Chung "¦n¦h³¥Ú»¡I¯u«Y°µ±o¦n¦n¡I¤Sè°¡A§Ú¦nÁé·N¡I"

¦hÁÂÆg½à, ¦³ªÅ¦A¨Ó§a! :)
20 Feb 1997 16:08:36 +0800


Trace "Hi, Your homepage is very nice. The graphics are cute and I like the songs! (Through I am really an adult :P) I would like to add a hyperlink on my homepage to link your homepage. So I am writing to ask you a permission."

¼H, ·íµM¥i¥H°Õ! §Ú·P¨ì¦n¶}¤ß²K°Ú!! ÁÂÁ§A!
Wed, 19 Feb 1997 19:03:11 +0800


¸³§B§B "Ëݧڥý¥Î¤@­Ó¦r¨ÓÁ`¬A§Aªº¨àºqºô§a--"§®!"¡C¨ì·N¨£¤è­±©O,§A¥i§_§ä¨ÇDisney Moviesªºsoundtrack©ñ¤W¨àºqºô©O?½Ñ¦p:Beauty and the Beast,Pocahontasµ¥µ¥. þ¤ë¤Ñ±ý³·,³Ì¦nÅ¥¨àºq,¥]§AÅ¥¥ª«á,¤é¤é¯º¨þ¨þ!"

Ëݵ¥§Ú³£¥ý¥Î¤@­Ó¦r¨Ó¦^§A¥ý--"«¢!"¡C¦]¬°¨£¨ì§AÆg§ÚÆg±oËݱo·N, ©Ò¥H§Ô­ø¦í¯º¥ª¥X¾¤!! ¤S¦]¬°¨£¨ì¦³¤HÆg§Ú, ¤@®É¤S¯º¨ì¨£¤ú­ø¨£²´©Ò¥H¤S¯º¥ª¥X¾¤!! ¨ì¥¿¸gªº¦^ÂФ譱, ¨ä¹ê§Ú³£·Q¥[¨º¨ÇDisneyªº¨àºq¦n­@ªº¤F, ¤£¹L¡K¡K§ÚÉNºÐ°Ú!! §A¸Ü¦º¥¼?! §Ú°Ý¤@­Ófriend­É¬ü¤k»P³¥Ã~¦P®Iªü©Ô¤Bªºsoundtrack, Ê\¨ì¤µ¤é³£­«¥¼¦º¨ì­Ú§Ú°Ú!! ³Â·Ð§A¦P§Ú¹q¿ßÊ\, ¶Ê¶ÊÊ\§a! Ê\´N«Y¨º­Ó¡u§õ¤pºµ¡v°Ú!!
Thu, 20 Feb 1997 16:23:45 GMT


TVB¥J "ÄÁ­øÄÁ·N¤é¥»©ú¬Pºq§r?ÄÁ·N´N¾ãD¸¨¥h°Õ!!!! (¡m§¹¥þ§C¢Ð¤â¥U¡n)´X·d³¥¤X!! ¾ã¦hD°Õ!! "

«Y«}·Q­n¨Ç¤é¤åªººq°Ú? ¤£¹L­ø«Y©ú¬P°ÛªºØ{, ¿ð¨Ç§Ú·|¥[¨Ç¤é¤å¤J¥h¨àºqºôªº, ¨Ò¦p¤T¤@¸U¯à«Lµ¥µ¥, ¤£¹L©y®a¯u«Y¦n¦£, ÉNÉA®É¶¡, ¿ð¨Ç¤~ÅÍ, ½Ðµ¥µ¥, chotto chotto!
Tue, 18 Feb 1997 20:45:06 -0800


¸³§B§B "¦pªG¦A¦³®I¡§¥¼¨Óĵ¹î¡¨©O¨â¤äºq´N¯uªºÀA¤W²Kªá³â¡I¡I¡C¡C¡C¾Ô¸¥¯}±ßªÅ¡A¶V¹L¨ª¹D·í¥hµó¡C¡C¡C¥ò¦³¥ò¦³¡C¡C ¡§¨¬²y¤p±Û­·¡¨¡C¡C¯e¦ü­·¡A¥Î«l½Ä¡A°l»°§Úªº¬ü¹Ú¡C¡C¡C"

§Ú·Q°Ý°Ý§A¦³ÉN©O¨â­ººqªº§¹¾ãºqµü©O? ¦p¦³ªº¸Ü, ¥i§_sendµ¹§Ú©O? ÁÂÁÂ!

"¯u«Y¦n¹ï­ø¦í¡A§Ú³Ì¦h¥i¥H­ó¦h¤@¨â¥y¡A¦¨­ººq´N¯uªº­øÃÑ¡C¤£¹LO¥Ì¡A¡§¨¬²y¤p±Û­·¡§©O­º¹LÀ³¸Ó«YÄé¿ý¦b§õ§J¶Ô¡¨²`²`²`¡§¤jºÐ¤ºªº¡C¦Ó¡¨¥¼¨Óĵ¹î¡§©O¡A³£«Y¤pªê¶¤¡]­øª¾«YªL§Q©w«Y­J´ô±d¡^°Û¬[°Ç¡C¤@¼Ë¦³¥DÃD¦±¦P´¡¦±¤§¤ÀO¬J¡C·PÁ¡C"

Ëݧڿð¨Ç¥h°Ý¤H­É°¦cd¨Ódub¥ý! ÁÂÁ¸ê®Æ!
Thu, 20 Feb 1997 16:23:45 GMT


Bryan "great!!"

¼H, ÁÂÁÂÆg½àØ{! ¤£¹L§Ú·Q°Ý°Ý, §A»¡§A¬O±qºÆ¨g¤é³ø¬Ý¨ì§Úªººô­¶¦a§}¶Ü? §Ú¥h¹L¬Ý, ¦ý³£§ä¤£¨ì¨º­Ólinkªº, ¥i§_¸Üµ¹§Úª¾¬O¦b¨º¸Ì°Ú?
(µù: ºÆ¨g¤é³øªººô§}¬° https://home.hkstar.com/~fredick/ )
Wed, 19 Feb 1997 02:10:49 +0800


Tony Lau "(sorry i am chinese but don't know how to type) the graphics are very very nice, and I can see you are an expert on making webpage... I have trouble using the scroll bar on my browser to scroll through your page, the page just do some abnormal behavior...I have no problem browsing other people's webpage...(i am using netscape communicator's browser)"

§Ú¤]µoı¥ÎNetscape Communicator¬Ý§Úªººô­¶·|¦³°ÝÃD, ¦ý¤]¤£¤j©ú¥Õ¬°¬Æ»ò (¦ý§Úªº°ÝÃD¦ü¥G©M§Aªº¤£¦PØ{!), ¤£¹L§Ú¦³®É·Q, ·|§_¥u¬OCommunicatorªºbug©Q?
Sun, 16 Feb 1997 16:15:01 -0500


IC "comments=I wonder how can you collect so much old songs for us? Many thanks. But now, i can't listen to the song, i need to download the readaudio. But reading the pictures can also call my memories."

§Ö¨Ç¥h¤U¸ü­ÓRealAudio Player 3.0 §a! (©ÎªÌ¤U¸ü RealPlayer 4.0 beta1) §a! ¨º´N¥i¥HÅ¥¨ì§Úºô­¶ªº¨àºq¤F! Enjoy!
Sun, 16 Feb 1997 20:34:30 +0800


¤j¨Ð½ú "¦ô¤£¨ì§AÁÙ¥i¥H§ä´M¥X¨º»ò¦hºq!! ¨ØªA! ¨ØªA!"

¼H, ÁÂÁÂÆg½à! ¤£¹L¨ä¹ê­ø«Y©Ò¿×¨àºq³£«Y§Ú°Oªº, ©Ò¥H¤]¤£¥Î¨ØªA§Ú!
Sun, 16 Feb 1997 01:20:33 +0800


³¯§Ó¦w "
  1. §Ú»á³ßÅw³o­Ó­¶¡A¦ý¦³¨Ç¤¤¤å BIG-5 ¥i¬Ý¤£¨ì¡Ce.g.¦b acknowkegdements ¤¤ªº¤H¦W¡C¦]¬°§A¥Î¤F ªº tag¡A©Ò¥H¦³¨Ç browser µ¹§Ë½k¶î¤F¡C
  2. ¦bºq¦±¤¤§A¥Î¤F ¡urock ª©¡v¤@µü¡C½Ð¬d¤@¬d¦³Ãö rock ¤@µüªº·N«ä¡CSailor Moon ªº¥DÃD¦±¤@©w¤£¬O³o¤@Ãþ¡C§Ú«Øij¥Î ¡udance beat¡v¡B¡upop¡v¤@Ãþ¥Îµü¡C
Q: ¬°¤°»ò IE ¤£¥i¥Î§Aªº Form ¨Ó¶ñ·N¨£©O¡H"

§Ú¤]¥ÎÂI¦C¨Ó¦^µª§Aªº°ÝÃD§a!

  1. §Ú¤w¸g§ï¦n¤F, ¤£¹L¥Ñ©ó§Ú¨S¦³¦w¸ËInternet Explorer, ©Ò¥H¤£¯à¥ÎIE¨Ó´ú¸Õ¦Û¤vªººô­¶, ²{¦bÀ³¸Ó­×§´¨º­¶§a!
  2. §Ú¤w¸g§â¨º­Órock¦r§ï¬°dance beat¤F, ÁÂÁ½ç±Ð¡C
A: ¨ä¹ê³o¬OIE¥»¨­ªº°ÝÃD, ¥¦¥»¨­¤£¤ä´©mailtoªºform action, ¤£¹L§Ú°O±o¦³­Ófreeware, ¬O¥i¥H§ï¥¿³o­Ó¿ù»~ªº, ¤£¹L§Ú§Ñ¤F¥¦ªº¦W¦r, §A¥i¥H¥h§ä§ä¡C

PS: ÁÂÁ«ü±Ð!
Fri, 14 Feb 1997 15:47:46 +0800
Andy Hung "I really appreciate the effort that you've devoted into this fabulious web site. It recalls me many of my childhood memories by listening to all those cartoon songs, especially the oldies. Hopefully, the songs selection will keep on increasing in order to make it one of the most prefect web sites of all time. Besides, the selection of the links is very entertaining and informative. It really makes surfing on the net a lot easier. Once again, thank you very much for your time and wish you all the best in the future."

¼H, Æg±o¤Ó¹L¦n¤F, §Ú³£­øª¾Á¿ÉA³¥¦n!! ¼H! ¦hÁ°Ú!! (°£¤F©O¥y, ­øª¾­«¥i¥HÁ¿ÉA...) Æg±oËݦn, ¦³¨Ç­±¬õ²K! *^_^* ¯u«Y­nÁ¿¦hÁn, ¦hÁ°Ú!!!!
Sun, 9 Feb 1997 22:32:53 -0800


Angel "the songs are very good.Hope you add more songs. Thank you!"

ÁÂÁÂ! §Ú·|§V¤Oªº¤F! :)
Tue, 11 Feb 1997 15:36:40 +0800


Anita Li "¤pÂù«Lmpeg2ªºfile¤w³Qremove(the one connected to geocities)¡C"

«Ü¹ï¤£°_, ¨ä¹ê§Ú¤]µo²{³o­Ó°ÝÃD, ¨ä¹ê¬O¦]¬°§Ú¦³¨Ç¦bGeocitiesªº¤á¤f¦³°ÝÃD, µ¹§R¤F¡C§Ú«Øij§A¥h¤U¸ü RealAudio 3.0 ªºÀÉ®×, ¦]¬°³o¨ÇÀɮתº½è¯À©Mmp2®t¤£¦h, ¦ý¬OÀɮפj¤p«o²Ó¤@¥b! ¦Ü©ó¥m¾´ªº¨º­ÓÀÉ®×, §Ú­è¤~¥hcheck¹L, ¦ü¥G¨S¦³°ÝÃDªº¡C¥t¥~, ÁÂÁ§AªºÆg½à, ¦³ªÅ¦A¨Ó§Úªººô­¶§a! :)
(¦]¬°¬O­«ÂЪº°ÝÃD, ©Ò¥Hµ¹¤F­«ÂЪºµª®×, §Æ±æ¤£­n¤¶·N¡C)
Tue, 11 Feb 1997 15:36:40 +0800


Jack Lam " I have looked onto the PAZU homepage and I like the page very much, as it contains many of my favourite songs. However, there are some files with location can't be found. For example, the song of Ding Dong, Somewhere out there (in both .ra and .mp2 format). The network told me that the file location can't be found. I would be very grateful if you could solve this problem. Thank you for your kind attention."

«Ü¹ï¤£°_, ¨ä¹ê§Ú¤]µo²{³o­Ó°ÝÃD, ¨ä¹ê¬O¦]¬°§Ú¦³¨Ç¦bGeocitiesªº¤á¤f¦³°ÝÃD, µ¹§R¤F¡C§Ú«Øij§A¥h¤U¸ü RealAudio 3.0 ªºÀÉ®×, ¦]¬°³o¨ÇÀɮתº½è¯À©Mmp2®t¤£¦h, ¦ý¬OÀɮפj¤p«o²Ó¤@¥b! ¦Ü©ó¥m¾´ªº¨º­ÓÀÉ®×, §Ú­è¤~¥hcheck¹L, ¦ü¥G¨S¦³°ÝÃDªº¡C¥t¥~, ÁÂÁ§AªºÆg½à, ¦³ªÅ¦A¨Ó§Úªººô­¶§a! :)
Sat, 08 Feb 1997 02:16:02 +0800


yu "load¥Dºô­¶¦nºC,ºGºGºG "

¨ä¹ê§Ú³£ª¾¹D, §Ú·|·Q¿ìªkªº¤F... ¤£¦n·N«ä°Ú! :(
Sat, 08 Feb 1997 07:32:32 +0800