Page 0003

Julian Fung "can u tell me which cd/cassette does the 2 songs of 'football small hero' and the ´¡¦± of "golden hero" belongs? by the way, the "total low b handbook" is excellent!!"

¨¬²y¤p±Nªººq¬O±q¤@°¦¥s¡u¸g¨å¥d³qµ£ÁÁ¡vªºcd§ä¥X¨Óªº, ¬O music-cab entertainment co. ¥Xªº, ¦ý«Y§Ú­ø«Øij§A¶R, ¦]¬°¥þ³¡³£«Y¤f¤ôºqªº¡C¦Ó¡u¶Àª÷¾Ô¤h´¡¦±¡v«h¬O¤@¦ìnet friend (albert) email¤ñ§Úªº¡C¨ì¦Ó®a¬°¤î, §Ú¥u«Y¨£¹L¦³¤@°¦«Y¥ÑµØ¬P°Û¤ù¥Xªºcd, ¬O­ì°Ûªº¸g¨å¥d³qºq, ¨º°¦cd¥s¡u¨àºqºë¿ï¡v¡C¥t¥~¡K¡K§Ú³£Ä±±o§Ú­Ó¡u§¹¥þ§C¢Ð¤â¥U¡v¦n¥¿°Ú!! :)
Wed, 15 Jan 1997 22:58:33 +0800


Jessica Hung "you are cool! love you page,put in my bookmark already! amazing! goodjob!"

¦hÁ§AªºÆg½à°Ú! :)
Sun, 12 Jan 1997 22:41:03 -0700


Tony Lui "Thank you for your funny jokes!!!!!!"

ÁÂÁÂ! :)
(§Ú¦ô§A«YÆgºò§Ú­Ó§¹¥þ§C¢Ð¤â¥U§a!)
Sun, 12 Jan 1997 20:25:52 +0800


¤Ñ·Ó "......¥»¨Ód¨àºq³£´X¦n¬J...¦ý¤ñ§A©O¨ìd¦n³¥¯}Ãa«{...«¢«¢Á¿¯ºoªÌ...§Ú³£¾ãºò¤@dÃö©ó¥d³qºq¬Jhomepage,¨ì®É¦V§A½Ð±Ð½Ð±Ð!!"

§A¤S­n°µ¥d³qºqºô? ¤j®a¬ã¨s¬ã¨s°Ú! ­ø¾pÁ¿«ü±Ðªº¡K¡K
Sun, 12 Jan 1997 12:43:18 +0800


Maymay "§Úı±o§A­Ó¨àºqHomepage¦n¥¿!!!D¨àºq¦³·s¤S¦³ÂÂ,¦Ñ¤Ö«w©y !!! ¦ý§A­Ó­Ó¤¶²Ð,§Úı±o¦æ³f¤F¤Ö¤Ö ! ¤£¹L§ABB­ÓLook¦nCute !"

¾¾! ¦hÁ«{°Ú! (¦n¦üËÝ­@³£«Y±o§A¤@­ÓÆg§Ú­ÓBB­ÓLook¦nCute!) ¨ä¹ê§Ú­Ówebsite¸Ì­±¦³­Ósecret page, ¸Ì­±¦³«Ü¦h§Úªº­Ó¤H¸ê®Æªº, ¦³ªÅ¦Û¤v¥h§ä§ä§a¡K¡K(¸Ü©úsecret, ­ø®e©ö§ä¨ìªº!)
Fri, 10 Jan 1997 19:14:54 +0800


Simon, Chun Ho SZE "Can I know how to setup a background RealAudio sound???"

Create yr own RA file first and then make a "metafile" (for example if your RA file is in "https://www.cybercity.hko.net/hongkong/compuage/test.ra". Then your metafile should be a text file beginning with "https://www.cybercity.hko.net/hongkong/compuage/test.ra" (without the quotation mark.) Then save it to a file with RPM as its extension, say test.rpm.
Your HTML tag should be written as:
<EMBED SRC="test.rpm" WIDTH="300" HEIGHT="150" AUTOSTART=true>
Wed, 08 Jan 1997 15:17:31 +0800


mingkei "I did not download the song to hear,I try netscape and IE also.can you help me?I want to hear some song I very like Thankyou"

Try right-click the ICON of "RA 3.0" and choose Save-Link As... If this can't help, email me and let me know, to see whether I can help you .
Wed, 08 Jan 1997 19:36:03 +0800


Francis Kwok "¦n¥¿! ­Ú§Ú¾Çªð¦n¦h§Ú­Ó¦~¥ND¨àºq. e.g.¤d¦~¤k¬Ó,¬P¥J¨«¤Ñ²P.... ¤£¹L§Ú·Qprintºqµü,¦ý¥u«Y¦L¨ì¥ªÃäDºq¦W, ­øª¾¥i¥HÂI¦Ü¦L¨ì©O? Thank's!"

¦hÁ§AªºÆg½à¡C¦pªG§A·Qprintºqµü, ¨ä¹ê¥i¥H§â·Q­nªº¤åhighlight, µM«á¿ï¾Ücopy, ¦A«Y¥ô¦ó¤@­Ótext editor¤ºpasteµf¨º¨Ç¤å¦r, «K¥i¦C¦L¤F¡C
Wed, 8 Jan 1997 15:33:34 +0800


warrior "why don't have the japen song . i want the old song"

¤£¬O³o»ò®e©ö§äªº°Ú! ¦Ó¥B§Ú¤]¨S¦³¬Æ»ò¤é¤åºÐ°Ú!
Mon, 06 Jan 1997 18:13:49 +0800


Kurama "Great!!«Dµ§¾¥¯à©Ò§Î®e¡I¡I¡I¦n "

¦hÁ«{! ¦³ªÅ¦A¨Ó§Úªººô­¶§a!
Mon, 06 Jan 1997 18:13:49 +0800


¹q¸£¤uµ{®v-to-be "comments=hi!! I don't know who you are .... BUT, I really enjoy your site..... Really, really interesting !! I have a question .... Is it possible to use .ram format instead of the .ra format to play the songs...?? Because it takes a bit longer time to download the songs... Do you know what I mean ?! Thank you..."

ÁÂÁ§AªºÆg½à, ¥t¥~, §Ú·|¿ð¨Ç¥[¤W¨º¨ÇramªºÀɮתº¤F¡C(µù: ²{¦b¤w¸g¥i¥H¥ÎramÀɤF!)
Sat, 04 Jan 1997 03:06:11 -0800


Yen Pang Fei "§Ú¤£¯à¶i¤J±zºõ­¶·N¨£Ä檺¶W³sµ²,§Æ±æ±z¯à§ïµ½¤@¤U. ÁÙ¦³, §Ú§Æ±æ§A¯à¼W¥[MIDI­µ¼ÖÀɪº¼Æ¶q©M½è¯À, ¦]¬°¨ä¥L®æ¦¡ªº¤U¸ü®É¶¡¤Óªø¤F, ¥H¤Î¦A¥[¤J¦A¦h¨Ç¥@¬É©Êªº¨àºq."

§A©Ò«ü¦³°ÝÃDªºhyperlink¬O¨º­Ó©O? ¨ä¹ê§Ú³£·Q¥[¦h¨Çmidi, ¦ý³£­øª¾«YÃä«×ݯ, ¤S­n¦nÅ¥¤S­no©¥¤ß¤ô, ¦nÃøªº! ¦Ü©ó§A»¡¨ä¥L®æ¦¡¤U¸ü±o¤ÓºC¡K¡KËݧڳ£ÉN¿ìªk°Ú! ¤£¹L¿ð¨Ç¥i¯à·|¦³¨Ç§ó§Öªºmodemªº (x2 technology), ¨ì®É¥i¯à·|¦³¨Ç§ïµ½§a! ¼H¼H! ¦Ó§A§Æ±æ¥[¦h¨Ç¥@¬É©Êªº¨àºq, §Ú³£·|ªº, ¤£¹L­n¿ð¨Ç°Ú!
Sat, 04 Jan 1997 13:37:29 +0800


Às©ú¬Ó "Your H.P. is commendable,admirable,excellent,praiseworthy............ ¨ä¹ê...§Ú·Q...°Ý¤U...What is "MP2"??? (§Ú¨£¨ì"¤d¦~¤k¤ý"­ººq¡A¯u«Y·P°Ê¨ì.......)"

ÁÂÁ§AªºÆg½à! Mp2§Y mpeg2, ¬OÁn­µÀɮתº¤@ºØ®æ¦¡, ¤£¹L­Ófile size¥i¥H«Ü²Ó, ¦]¦¹«Ü¾A¦X¦bbbs©Îinternet¤W§@¶Ç¼½Án­µ¤§¥Î¡C¤£¹Lmp2¤w¸g¦³¨Ç¹L®É¤F, ¦­«e¥X¤Fmp3, ¥i¥H§âÁn­µÀɮתº½è¯À´£°ª, ¦Ófile size«o ¤S¤£·|¤Ó¤jªº¡C¤£¹L§Ú´N«Øij§A¥Î ra 3.0 ªº®æ¦¡, ¨Ò¦p§A¥h­»´ä¹q¥xÅ¥¦¬¾÷, ³£¬O¥Îrealaudio ªº¡CÀɮתºsize¥i¥H«Ü²Ó, ¦ýÁn­µ½è¯À«o¤£¿ù¡C§A¥i¥H¨ìhttps://www.realaudio.com/¤U¸ü RealAudio Player 3.0 ¨ÓÅ¥ ra3.0ªºÀɮסC
Sat, 04 Jan 1997 01:22:06 +0800


Ryu "Hi I have some suggestion to u. u change the backgroud to clour ""black"" ? It is very difficult to see the word there I suggest u use a more bright colour in it......... Thanx"

¨ä¹ê§Ú©Ò¥Îªº¦r, ¤@°¦¬O¾í¦â, ¤@°¦¬O¯»¬õ¦â, ¥t¤@°¦¬O¯»ºñ¦â¡C ¦b¶Â¦âªº­I´º¤W¬Ý, À³¸Ó´Xsharpªº§a... ¦P®I§Úı±o³£´X¦n¬Ý¤X, ¤£³ßÅw¶Ü? :)
Fri, 03 Jan 1997 01:43:04 +0800


Rica "§Aªººô­¶°µ±o«Ü¦n°Ú!¥u¬O¸ê·½¤p¤FÂI!§V¤O°Ú!½Ð°Ý¦³µL"ªüªáªº¬G¨Æ"³o­ººq?§^¸Ó!!!!!!!!"

§A¦n, ÁÂÁ§Aªºµû»y, §Ú³£Ä±±o¸ê·½¹ê¦b¦³­­, ¦]¬°¦nÃø§ä¨àºq°Ú! ¨ä¹ê¦­±Æ³£¦³­Óµ§¤Í°Ý§Ú¦³ÉNªüªáªº¬G¨Æªººq, ¤£¹L¨ì¦Ó®a­«¥¼§ä¨ì°Ú! (°O±o«Y96¦~12¦~31¤é, °{¹q¶Ç¯u¾÷³£¦³¼½¹L, ¥i±¤²Ä¤G¤Ñ¤¸¥¹°µ¯S³Æ¸`¥Ø, ¨S¦³­«¼½°Ú!! ¥i±¤!)
Fri, 03 Jan 1997 01:43:04 +0800


James Chan "Hi! I think your web page is just fantastic!! =) Mass advertising from ATV"

§A¦n, §Ú¤µ¤é¤~ª¾atv¤¶²Ð§Úªººô­¶, «Ü¶}¤ß°Ú! §Ú³Ìªì¥H¬°¬O°²ªº, ¦]¬°§ÚÉNemail¥hatv. ¤£¹L¨£§AËݼg, Ëݧڦô³£À³¸Ó«Y¯u±¾??!!
Tue, 31 Dec 1996 04:40:13 +0800


Yu Ka Ho "It is very good homepage. The musics is good. Please add the musics in your homepages or send to me."

¦hÁ§Aªºµû»y, ¤£¹L§Ú¬Ý¨ì§A¥u¦³12·³, ¤£ª¾§AÅ¥§Úªº¦Ñ»æ¨àºq ®Éªº·Pı¦p¦ó? ÁÙ¦³, §Ú¨ä¹ê¤£¤j©ú¥Õ§A©Ò»¡ªº¡uPlease add the musics in your homepages or send to me .¡v, §A¥i§_¦A»¡¤@¦¸, §Ú·|¾¨¶qÀ°ªº!
Mon, 30 Dec 1996 19:07:27 +0800


Eva Chuen "§Ú·Q©ñ§A­Ìªººô­¶¦b§Úªºhomepage¤º, ¥i¥H¶Ü?"

§A¸Ü·Q©ñ§Úºô­¶ªºlink¦b§Aªºhomepage¤º, ·íµM¥i¥H°Õ, §Ú·P¨ì«Üºa©¯ªº°Ú! ¦hÁ§A¥ý!
Fri, 27 Dec 1996 18:35:34 +0800


Stephen Chan "Hi, Why the RA3.0 of the "¤p¤Ó¶§" only have 321KB? But it is not full version and I saw that the original length is 421KB. Please solve it. Thanks!"

§A¦n, ¨ä¹ê¨º¹DºqÀ³¬O321kb, §Ú¥´¿ù¤F, ¤£¹L²{¦b¤w¸g§ï¦n¤F, ¦hÁ«üÂI!
Fri, 27 Dec 1996 18:35:34 +0800


Din !! ÅöÅö "¼H¼H...­Ú§A¤E¤À, «Y¦]¬°§A±ÐÃÑo¥ª§ÚÂIÚ»oªº¥Î Netscape GOLD ¼gªº¤¤¤åºô­¶Kiss Kiss Pazu ~~Oh... ÉA§A¦í«Y HK o¬J«§ ??? ^_^"

ÁöµM§Ú«Y¦n¥¿! ¦ý«Y§A³£­ø¾pÁí§ÚÁí¨ì¥X­±¬[! ¦P®I§A¸Ü¦]¬°§Ú±Ð§A, ©Ò¥H¥ý¤ñ§Ú9¤À, §Ú·íµM­ø«H°Õ¡C§Úª¾¹D«Y¦]¬°§Aı±o§Ú­Óºô­¶¦n¥¿¦n¥¿, ©Ò¥H¥ý·|¤ñ§Ú¤E¤Àªº¡K¡K§A­ø¾p§c§Ú°Õ!! ¥t¥~, §Ú±ð«Y¦í«Y­»´ä°Õ! ¦pªG­ø«Y§A¥H¬°§Ú, ÉA§Ú­Ó¼Ë­ø¦ü«Y­»´ä¤Í«§? ×?
Tue, 24 Dec 1996 11:51:17 +0800


kkcheung "¤µ¤é»ê­èµo²{§Aªººô­¶,¯uªº¤Q¤À³ßÅw,§Ú·|ºÉ¶q´£¨Ñ§Ú°O±oªº¨àºq¤ñ§A.½Ð°Ý¬°¤°»ò¦b§Aªººô­¶¤W¥ÎREALAUDIO 3.0 BEAT 2 Å¥RA 3.0 FILE,¤£¯à§Y®É¦¬Å¥, ­n¾ã­Ó¤U¶Ç,¦ý¦b¨ä¥L¦p´ä¥x´N¥i¥H?"

¦hÁ±zªºµû»y¡Cra player¤w¥X¤F3.0¤F, §Ö§Ö¥hdnload§a!­ø¾p¦A¥Îbeta¤F! raªº®æ¦¡¦³¨âºØ, ¤@ºØ¬Ora, ¥t¤@ºØ¬Oram, ¤@¯ë¨Ó»¡, r ¬Ostreamingªº, §Y¬O§A©Ò»¡ªº¡u§Y®É¦¬Å¥¡v, ¨ä¹ê§Ú³Ìªì¤] ¦³¥´ºâ³o¼Ë°µ, ¦ý¦]¬°³oºØ¥u¥i¥HÅ¥, ¤£¥i¥HÅ¥¤F¤§«ásave ¤@­Ólocal copy, ¦Ó§Ú¤S¦ô«Ü¦h¤H³£·|¦Û¤vkeep¤@¥÷raªºcopy, ©Ò¥H¨S¦³°µramªºÀɮסC ¦ý§Úµ¹§A¤@­Ótips§a, §A¦bra player¿ï file > open location > ¥´¤J¨àºqªºlocation, «öok«K¥i§Y®ÉÅ¥¤F! ¸Õ¸Õ§a!
Mon, 23 Dec 1996 00:36:59 +0800


¤@¥J "¦n°í§r¡I¡I¡I§A¯u«Y¦n¤ß¾÷¡I¨ØªA¡I"

¦¨¤é¤ñ¤HËÝÆg! ¦³¨ÇÃø¬°±¡²K!! (*^_^*)
Sat, 21 Dec 1996 22:11:56 +0800


Albert "I must say your ¨àºq homepage is awsome! You've done a great job! I notice something that should be corrected. Here you go: ¡K¡K[²¤]¡K¡K§Æ±æ³o¨ÇªF¦èÀ°¨ì§A§a§Æ±æ³o¨ÇªF¦èÀ°¨ì§A§a! ¦A¤@¦¸¡A§Aªº¨àºqºô¯uªº¤Q¤À´Î¡I¡]¤×¨ä¬O§AªºHe-man)

¼M!! µR§Q°Ú!! ¦n¶}¤ß°Ú!! ­ø«Y¦]¬°§AÆg§Ú­Ópage, ¦Ó«Y¦]¬°§A¡u¼u¡v§Ú­Óºô­¶°Ú!! §Ú¨£¨ì§A§ä¥XËݦh¿ù³B, ËݧA¯u«Y¬Ý¥ª§Ú­Óºô¦n­@¤F!! ¦n·P°Ê°Ú!! :~ (¿E°Ê¨ì³Û!)
Fri, 20 Dec 1996 18:52:09 -0500


Danny Pong "Oh! Perfect! Your page is GREAT! I love those comic songs!"

§Ú³£©_©ÇÂI¸Ñ§Aª¾§Ú­Óºô§}ªº, ­ì¨Ó«Ynewsgroup, ÁÂÁÂ!! ¤S¦h¤@­Ó¤HÆg§Ú³â!
19 Dec 1996 13:38:22 GMT


Queenie Chan "Thanks for your lovely page but the comments.html doesn't work. The page is great, thanks"

ÁÂÁ§Aªºµû»y, §A¬O§_¥Îºòie©O? ¦]¬°ie¬O¥Î¤£¨ì³o­Óformªº¡K¡K¤£¦n·N«ä¡C
Thu, 19 Dec 1996 14:09:46 +0800


´³¯¾ "§A­Óºô¦n¥¿¡I¥i±¤§Ú¥ÎºòNetscape 2.0 for Solaris¡A¿ð¨Ç¦A¬Ý¡I"

§Ú­Óºô­¶ËÝ¥¿, §A´N­ø¦n¿ð¨Ç¥ý¬Ý, §Ö¢Ò¦Ó®a´N¾¤Ú»°Õ!
Wed, 18 Dec 1996 11:02:11 +0800