Page 0002

mr chuang her nan "great sound i enjoy your song"

¨þ¨þ, ¤S¦³¤HÆg°Õ!
Tue, 17 Dec 1996 20:10:05 +0800


macao "¥¿§r!§ÚÁé·N!"

¦n§r!Æg±o¦n§r!
Fri, 13 Dec 1996 00:56:23 +0800


Fido Leung "¦³¨S¦³"ªüªáªº¬G¨Æ"ªººqµü? Your Home Page is very good!!"

¦hÁÂÆg½à! ªüªáªº¬G¨Æ? §ÚÉN°Ú? §Ú¥u«Y¦³¨Ç¦L¹³©Q, «Y«}°K»ñ·ë°Ûªº¨º­º§r?¿ð¨Ç¦pªG¦³ªº¸Ü¦A³qª¾§A¡C
Wed, 11 Dec 1996 20:59:36 +0800


Ada "§Aupdated o¥ª¤§«á­Ó homepage è°o¥ª§r¡I¡]³Ì¥i±¤«Y¡¨ªø»L¨û¨û¡¨¦A­ø«Y§A°Û°Õ¡I­ü¡D¡D¡D) "

¦hÁÂÆg½à! §Ú³£Ä±±o­Óºô¦nè°! §A¦³ÉNÅ¥¹L§Ú­º¡uºôºq¡v©O? ¥¿­ø¥¿§r?! ÁÙ¦³, ªø»L¨û¨ûÁöµM¬O­ì°Ûª©, ¦ý«YPazuª©³£¦³¬[! ¥hťť§a!
Mon, 11 Mar 1996 19:55:16 -0800


PANG CHI KIT "Why I can't download saliormoon R's song(japanese) Add more cartoon song will better (like Slam Dunk, Evangelion,Gundam... )"

§A·íµMdnload­ø¨ì¬ü¤Ö¤kªº¤é¤åª©, ¦]¬°§ÚÉN¿ý¨ì°Ú! §A¤£¦pÅ¥¦í¤¤¤åª©¥ý°Õ! §Ú­É­ø¨ì°¦cdµf¾¤°Ú! ¥t¥~, ¦]¬°§ÚÉNÚ»¤J¾ê, ©Ò¥HÉN¿ýÊ\­ººq, ¦Ó¾÷°Ê¾Ô¤h, §Ú¦­¤w©ñ¤F¤J¥h, ¦³ªÅ¥hťť! ¦Ü©óevangelion... §Ú­øª¾«YÉA°Ú!
Wed, 11 Dec 1996 16:26:25 +0800


¤Ñ¦æ¶ÂªZ¤h "¤Q¤G¥Î­²©R¨ã«YµR§Q¡I¤ñ¥H«e­Ó¨àºqºô§ó¦¨¼ô¡Aµe­±§ó¥¿¡I¦n¡I­ü¡I§Ú­Ó¡uµo²{¸¹¡v¦³§A­ÓËݦn´N¦n°Õ¡Ihttps://pigeon.com/Darkknight"

ÁÂÁ§AªºÆg½à!!! ÁöµM§Ú­Óºô­¶¦n¹L§A(!) , ¦ý«Y§A³£­ø¾pËÝÉN¤ß¾÷°Ú!!! (¾¾! ¤Ó¹L­øÁ¾µê?!), ¨ä¹ê§A­Óºô³£´X¦n! ¤j®a¤@»ô§V¤O°Ú!
Mon, 09 Dec 1996 23:27:56 +0800


¤j¿ß¿ß "§A­Óhomepage¦n¥¿,²ª½«e©Ò¥¼¦³,¦n¦hÁ§A­Ú­Óo¥Ì·d¯ºo¬Jhomepage§ÚÚ»,§Æ±æ§AÄ~Äò§V¤O§ä§ó¦h¦n¨àºq! best of the best!I give u µL­­¤À!!!!!!!!!"

¦n¦hÁÂ!! (Æg±o§ÚËݼF®`, ¬ðµM¦n¶}¤ß²K!!) ¤£¹L§A¸Ü§Ú­Óºô­¶ËÝ·d¯º, ­ø«Y§r!! §Ú­Óºô­¶¨ä¹ê«Y¦n¥¿¸gªº, ¦n»{¯uªº, ¦P®I¦nÄYµÂªº°Ú!! ¤£¹L¡K¡K§Ú·|Ä~Äò§V¤Oªº¤F! («ö: §A³Ì«áªº¨º¥yµû»y¦n¹³¤j§Ö¬¡ªº¼s§i!) (¦A«ö: §A¦pªG¥i¥Hªº¸Ü, ¤£§«¥Înetscape 3.0¨Ó¬Ý¬Ý§Úªººô­¶, ¨Ã¯d·N¥D­¶, ­§­§°¦mouse, ©P³ò§ä§ä, ¦³¨Ç¯S§OªºªF¦èªº!)
Sat, 07 Dec 1996 20:03:07 -0800


Ada "§A­Ó Homepage ¦n¥¿¡I§Ú·Qݯ¢ì¨àºq³£¥i¥Hݯ¨ì¡A¦hÁ§A¡I°O¦í¦Aݯ¦h¢ìºq§r¡I¡]§ÚÚ»¢÷¥ª§A­Ó Homepage ¦n­@§r¡I§Ú­Ú¨¬¢°¢¯¤À§A°Õ¡I¡^"

¨ä¹ê§Ú³£¯u«Y¦n¶}¤ß, ¦]¬°¨º­Ó¨àºqºô°µ¤F«Ü¤[ªº¤F, ¥Ñ³Ìªì±o¤T¥|­º¨àºqºqµü, ¨ì²{¦b¦³´X¤Q­º, ¥Ñ³Ìªìªº¥u¦³´X­º¨àºqºq¦±, ¨ì²{¦b¦³¶W¹L¤­¤Q­º, §Ú³£°µ±o¦n¨¯­W¬[!
¤£¹L¡K¡K
Å¥¨ì¦³¤HÆg§Ú­Óºô­¶, ÁÙ­nµ¹§Ú¤Q¤À, §Ú¯u«Y¦n¶}¤ß! §Ú·íµM·|Ä~Äò§V¤O!
¦A¤@¦¸ÁÂÁÂ!!
Thu, 07 Mar 1996 22:41:42 -0800


Canice "It's great for your effort on this web page however I think there're too many things on one screen. Anyway it's nice to meet your site here. P.S. I'm also had great appreciation on Daniel. Your retouched pictures were most attracted me. Keep it on!!"

ÁÂÁ§Aªºµû»y, §Ú³£«Y¥Îºò³¯¾åªFªº¨º±i¬Û(¦³µ²¥Lºqµüªº¨º±i)°µºòµøµ¡ªºÀð¯Èªº, ¤§«e³£¦³¤H¸Ü¹L±i¬Û°µ±o¦nè°¬[! ¶}¤ß¦º°Õ! ¥t¥~§A©Ò«üªº¨º­Óscreen¬O¨º­Ó©O? §Ú§Æ±æ¥i¥H°µ±o§ó¦n! (¦n¦ü¶Rºò¼s§i²K!)
Wed, 04 Dec 1996 18:20:48 +0800


Alan Hung "attractive!!!!"

Bravo!!!! µL±o¼u! (§Ú³£­øª¾«YÆgºò§A¥yµû»y©w«Y§Ú¦Û¤v­Óºô­¶²K!)
Thu, 28 Nov 1996 11:29:34 +0800


Lau "§V¤O!!!´X¦³½ì!"

ÁÂÁÂ!!!¦n¦hÁÂ!
Sat, 23 Nov 1996 23:14:13 -0800


Wilkins Leung "Well, your homepage make me memorize my childhood !... so good for some of this kind of person"

«¢! §Ú­Óºô­¶·|¶V¨Ó¶V¦h¨àºqªº¤F! ÁÂÁÂ!!
Sat, 23 Nov 1996 18:06:04 -0800


Danny Tsang "I've already subscribed to your "update noticing" list of people already, I just want to say that your web page brings back to me a lot of memories. t feels wonderful when you can listen to "Ding Dong" or "430 Space Shuttle" or "Golden Warrior" again. By the way, how can you get all these old songs?
P.S. Your "Shera" is not bad, but also not good (sorry). I'll give it a 70% (sorry again)."

¨ä¹ê¦³¦n¦h¨àºq³£¬O¥Ñ¤@»æ°Û¤ù¿ý¥X¨Óªº, ¬OµØ¬P¥Xªº, ¥t¥~¦³¨Ç¬O¦b¹qµø(°{¹q¶Ç¯u¾÷)¿ýªº, ¦³¨Ç«h¬O¦Û¤v°Ûªº!! («ö: §Ú°Ûºq¦³¤C¤Q¤À³£¤£¿ù§a!! «¢! §Ú¤¤¤»®Émusic¦³²Ä¤@ªº!!)
Thu, 21 Nov 1996 16:15:36 -0800


¤jÄ_ "oh! §Aªººô­¶¯u¥¿,¬O§Ú³o¤@¥Í¤¤³Ì·Rªº, ²ª½·R¤£±¤¤â. ¥H«e, ´¦´Z©ÒªO¬O¨I´eªº¶}©l, ¤j«K´N¬OµL²áªº·Î»Å. ¦ý¦Û±q¦³¤F§Aªººô­¶«á, ¤j«Kªº®É­Ô«K­óµÛ§Aªº¨àºq, ¬ðµM¶¡Ä±±o, °µ¤H¦³¤F«Ü¦h¼Ö½ì, ¤j«K¤]¤j±o¤ñ§O¦³·N¸q°Ú!!"

¼M, ÉA§AÁ¿³¥©¿µM¶¡ÅܱoËÝ¡u¤å¡v°Ú?! §A¥­®É¥h¡u¯ä¯ä¡v®É­ø¦n±¾¦í°Ûºq, Åͨì­ø°O±o¥X¾¤¦Ü¦n°Ú!
Tue, 19 Nov 1996 18:12:01 -0800


Wesley Wong "hi,i am shun fung. tell you a good news, some of my classmates very like your homepage, exspectially the kids-songs."

«¢, ÁöµM³o¬Ogood, ¦ý¤£¬Onews¤F, ¦]¬°¤w¸g¦³¦n¦h¤H¸Ü¦nÁé·N§Ú­Óºô­¶¤F!!! («ö: ¦¹§g¤D§^¤§Â¦Pµ¡¬O¤]! ¥Lªº¦P¾Ç§@¡u¤¤¤j¦P¾Ç¡v¸Ñ¡C)
Thu, 14 Nov 1996 20:01:25 -0800


Emily "Here, I give you 8 mark for your homepage. Continue to try your best to increase the cartoon song. I will support you and visit you again."

ÁÂÁÂ, §Ú­Óºô­¶´N§Ö·|¦³·s§ï­², ²{¦b¶R­ÓÃö¤l, ¿ð¨Ç§A¦a´Nª¾¤F! («ö: Emily§Ñ°O¤Fµ¹§Ú¹q¶l¦a§}, ½Ð¨£¨ì¨Ç°T®§«á¹q¶l§Ú¡C)
Sun, 10 Nov 1996 01:43:06 -0800


Steph **Bugg** "As I'm sure you've figured out, I've never met you before and probably you've never met me either. I don't speak any language but english (pretty feeble, eh.) but I enjoy looking around anyway. Well, Until Next Time (A La Prochaine - I speak I a tiny bit of French)"

³£­ø«Y¦nª¾§AÁ¿ÉA, ¤£¹L«Y«}Ægºò§Ú¬[?!
Mon, 21 Oct 1996 15:54:45 -0700


Little Moon "¦n¥¿§r ~~~~~0ªº ºq ~§Ú¦nÁé·N¡A¦P®I¦³¦n¦h¯u«Y¦n¦nÅ¥0¬Jºq~§Ú¦A¾¤ºCºCÅ¥¬[³â~ §A³£­n§V¤O©M ~¡]§A¦n¦ü«Y¤¤7°Õ¹À~¡^"

¦hÁ°Ú! (¨ä¹ê³£Á¿¨ì¤f³n, ¤£¹L¹ê¦b¤Ó¦h¤HÆg¤F¡K¡K!!) §Ú·|§V¤O°µ¦n©O­Óºô­¶¬[°Õ, ·íµMÁÙ·|§V¤OŪ¦n®Ñ°Õ!! («ö: ³£«Y¤ñ9¤À¬[!! «¢«¢«¢!)
Fri, 8 Nov 1996 17:37:29 -0800


Kenny "¥»¤H·Q§A¥[¤C¤pºÖªººqµü©Mºq¦b§Aªº«l´ªºõ­¶¤¤"

­ø¦n·N«ä°Ú, §ÚÉN¤C¤pºÖªººqµü©Mºqªº, §A¦³ÉN©O? ¦pªG¦³¤£¦p§Aemailµ¹§Ú§a!
Fri, 8 Nov 1996 17:16:26 -0800


±iÄ£µØ "¤@­Ó¦r.......¥¿!!!"

¨â­Ó¦r¡K¡K¦hÁÂ!!! :D
Fri, 8 Nov 1996 09:38:31 -0800


Henry Leung "¼M! ¦n³¥! ¦n¥¿§r. §Ú§â³oºô§}¥[¨ì§Ú­Ì¸q¤u¤p²Õºô­¶³B, ¤£ª¾§A¬O¦P·N? §Ú­Ì¬O¤@­ÓªÀ¸p¸q¤u¤p²Õ¡u¬ã­µ¶°¡vÅwªï¨Ó¬Ý¬Ý, µ¹¨Ç·N¨£. https://www.hkabc.net/~musiclub"

ÁÂÁ§AªºÆg½à°Ú! §Ú·íµM¦P·N§A§â§Úªººô§}¼g¨ì§Aªººô­¶°Õ, ¨ä¹ê§Ú·P¨ì§Úºa©¯©O! §Ú­è¤~¥h¬Ý¹L§Aªººô­¶, ³£°µ±o¤£¿ù°Ú, ¦n¦ü«Y¹D¦æ¤j·HËÝ, ´X±o·N!
Fri, 8 Nov 1996 07:50:16 -0800


Wong Man Kit "Very good homepage. I can get the old kids song. Keep on adding new songs & MP2!"

ÁÂÁÂ!
Mon, 26 Aug 1996 18:37:45 -0700


Choi Kwok Wai "Too small character of song name on left hand side."

§Ú¤w¸g§@¥X¤F§ïµ½¤F, ÁÂÁ§Aªº·N¨£!
Sun, 15 Sep 1996 09:09:50 +0800


Mavis "Congratulation. You've created a very nice homepage. But if you can save more songs that can let me hear, that'll be better since I can't find those songs in Canada. Thanks a lot!"

§Ú·|¾¨¶q¥[¦h¨Çºqªº¤F, ¤£¹L¦³®É¤S¯u«Y´XÃøݯªº, ¤£¦n·N«ä!
Sun, 15 Sep 1996 09:09:50 +0800


Naomi "¦ô¤£¨ì§A³£¦³«O½Ã°ê®aºë¯«¡C"

§Ú±ð«Y¦³«O®a½Ã°ê¬Jºë¯«°Õ!! ³¨³½¥x, §Ú­Ìªº!!
Sat, 21 Sep 1996 10:25:25 -0700


Gavin Wong "Hello: My name is Gavin, nice to meet you......... ?!"

Nice to meet you too!
Sat, 21 Sep 1996 21:41:42 -0700


Ryu "Can you Find 'µ£dream' and the old 'dragon ballz'?"

µ£¹Úªººqµü¤w¸g¦³¤F, ¦Ü©óÀs¯]ªºÂºqµü©O? §Ú¥u¬O°O±o³°®a«T°Û¤F´X¥y, ¡u§A¼ö¸Û°ï¿n³o­Ó¦a¤è, ¤£»Ý­n°±¤â¡K¡K§A­YµM¯à¤@°_»P§Ú¨ÃªÓ, ¦h¤@­ÓªB¤Í¡K¡K¡v¡C
Sat, 21 Sep 1996 23:05:58 -0700


Bonnie "Well Done!"

Thanks!
Sun, 22 Sep 1996 08:14:01 -0700


Maeno "§A¦n, §Ú©f¸Ü¦n·QÅ¥¡u©BÂP©BÂP¤j«_ÀI¡v­ºopen¦Pending©M¡uÄƹs¿P¡vºq§r, ¥t¥~§Ú¦n·QÅ¥¡u¨¬²y¤p±N 1 & 2¡v, ¦³ÉN­p§r^^¡H"

©BÂP©BÂPÅ]ªk°}ªº¨â­ººq¤w¸gÀ³§Aªº­n¨D, ¤W¤Fºô, ¦³ºqµü¤ÎMP2, ¦Ü©óÄƹs¿P¹À, µL¯à¬°¤O¤F, ¦]¬°§ä¨Ó§ä¥h³£§ä¤£¨ì°Ú!! ¹ï¤£°_!
Sun, 22 Sep 1996 20:59:52 -0700