¤@´x°ó PalmStore
¬°§A¿ï¨ú¹L¦Ê´ÚPalmPilot²£«~

¨àºqºô
This page is designed and maintained by Pazu https://www.pazu.com/


[­¸¦æ¨àºq]-¸õ­¸¾÷®É¥N
(6.66kb; ver 1.0; 26 Nov 1997)

[­¸¦æ¨àºq]-¢³¢²¢¯®É¥N
(9.77kb; ver 1.0; 26 Nov 1997)

[­¸¦æ¨àºq]-«e°{¹q®É¥N
(12kb; ver 1.0; 26 Nov 1997)

[­¸¦æ¨àºq]-«á°{¹q®É¥N
(8.16kb; ver 1.0; 26 Nov 1997)

(right-click the above files, and choose Save Link As)
¸ê®Æ:
¦¹ºô­¶¬O±M¬° Piloteer ¦Ó³]ªº¡CPiloteer, §Y 3COM PalmPilot ªº¨Ï¥ÎªÌ¡C­nÆ[¬Ý[­¸¦æ¨àºq], ½Ð¥ý³Æ¦³ 3COM PalmPilot (or IBM WorkPad) ¤A³¡, AportisDoc ¤@°¦¤Î¥»´äChinese OS¤@¥ó¡C


¦ó¿× PalmPilot?
PalmPilot¬O·s¿³ªº´x¤W«¬¹q¸£¤§¨ä¤¤¤@­û, ¥Ñ U.S. Robotics / 3COM ¤½¥q¥X«~, ±Ä¥Î¼¯¦«Ã¹©Ô¤½¥q¶}µo¤§MC68328 DragonBallªº´¹¤ù, ¨ä¥\¯à°£¤F¤@¯ëªºAddress book, Date book, Memo Pad, To-do list¥~, ÁÙ¥i¥H¥[¤J¨ä¥L¤½¥q©Î¥Î¤á¶}µoªº³n¥ó, ¨Ï¨ä¥\¯à¯à°÷µL­­ÂX®i¡C

¨Ò¦p¥[¤J¤F Image Viewer, «K¥i¥H¬Ý¬Û¤ù; ¥[¤J AportisDoc, «K¥i¥H¬Ý¤å³¹µ¥µ¥¡C¦Ó§Ú³Ì·Rªº¨ä¤¤¤@­Ó³n¥ó, ´N¬O¥Ñ­»´ä¤H Water Lou ½s¼gªº Chinese OS, ¸Ë¤F«á«K¥i¥H½s¿è¤¤¤å¤å¥ó¤F! ­Y·Qª¾¹D§ó¦h¦³Ãö³n¥ó, ¥i¥H¨ì PilotZone, ¸Ì­±ªº©Ò¦³³n¥ó, ¬Ò¥i¦bPalmPilot¤W¨Ï¥Î¡C

­Y·Qª¾§ó¦hÃö©óPalmPilotªº¸ê®Æ, ¥i¨ì¨ä©x¤èºô­¶¡C


¹LÅ}¬£¼Öºô­¶:
¬£¼Ö¤é³ø
©_¶³±`¨£°ÝÃD
¹º®É¥Nªº¼Æ½X·§©À
ºô¤Wª© MAKEDOC.exe


¸ê°T¬£¼Öºô­¶:
¬£¼Ö¤é³ø
­»´ä¤µ¤Ñ¤Ñ®ð¹w³ø
­»´ä¥|¤Ñ¤Ñ®ð¹w³ø
¬P®q¤é³ø ÀY±ø·s»D
«nµØ¦­³ø ÀY±ø·s»D
«nµØ¦­³ø ­»´ä·s»D
«nµØ¦­³ø ¤¤°ê·s»D
«nµØ¦­³ø ¨È¬w·s»D
«nµØ¦­³ø ¥@¬É·s»D
«nµØ¦­³ø ¬ì§Þ·s»D
«nµØ¦­³ø PC Post


´ä°Ï¬£¼Öºô

page created on: 26 November 1997
last updated on: 1 February 1998
page created by: Pazu
¤H¤f´¶¬d